Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Bílá kniha o škodách způsobených porušením antimonopolních pravidel ES

Euroskop, 16.06.2008

Dokument, jehož faktickým cílem je dosáhnout zvýšení účinnosti antimonopolních pravidel ES. Komise jej zveřejnila 2. dubna 2008.

Bílá kniha o škodách způsobených porušením antimonopolních pravidel ES

 

Bílá kniha o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (KOM(2008)165 v konečném znění)

 

Bílá kniha o škodách způsobených porušením antimonopolních pravidel ES je reakcí na diskrepanci mezi faktem, že články 81 a 82 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice garantují právo na odškodnění těch subjektů, jež utrpěly škody v důsledku porušení antimonopolních pravidel ES, a tím, že jen málokdy k takovému odškodnění - z důvodu právních a procesních překážek - skutečně dochází (výjimku v tomto směru představuje např. Velká Británie).

 

 

1. Pozadí

 

Jedním z hlavních impulzů pro iniciativu Komise v otázce odškodnění v důsledku porušení antimonopolních pravidel (např. cenová fixace či zneužití dominantního postavení na trhu) byl rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-453/99 z 20. září 2001 (jejž v daném směru později meritorně doplnil i rozsudek ve věcech C-295-298/04 z 13. července 2006). Oba rozsudky podle Komise „připomněly, že právo poškozených na náhradu škody je zaručeno právem Společenství". V návaznosti na to pak Komise 19. prosince 2005 zveřejnila Zelenou knihu o škodách způsobených porušením antimonopolních pravidel ES, jíž současně zahájila i pětiměsíční veřejnou konzultaci (byla otevřena do 21. dubna 2006). Z jejích výsledků i z usnesení Evropského parlamentu, jež bylo v reakci na zveřejnění zelené knihy přijato, podle Komise vyplynulo, že nejvhodnějším (prozatímním) řešením bude shrnutí dosavadních debat do bílé knihy obsahující několik možných variant dalšího postupu včetně předložení příslušného legislativního návrhu.

 

 

2. Formální struktura bílé knihy

 

Bílá kniha o škodách způsobených porušením antimonopolních pravidel ES je stručným, dvanáctistránkovým dokumentem, jehož nejdůležitější část (vnitřně strukturovanou kapitolu 2) tvoří popis a analýza navrhovaných (potenciálních) opatření.

Bílou knihu doplňují příslušný pracovní dokument, zpráva o posouzení dopadů a shrnutí posouzení dopadů (pouze posledně jmenovaný suplement je - krom samotné bílé knihy - dostupný v češtině).

 

 

3. Klíčové obsahové body bílé knihy

 

Bílá kniha je založena na předpokladu, že stávající stav na poli odškodňování porušení antimonopolních pravidel ES je dlouhodobě neudržitelný, přičemž jeho primární příčinou je existence právních a procesních překážek (jež jsou navíc v jednotlivých členských státech různé). Dané skutečnosti mají za následek, že poškozené subjekty (fyzické i právnické osoby) jen zřídkakdy přistupují k žalobám, na něž mají právo, a pokud už se tak stane, jejich výsledky bývají (právě z pohledu těchto subjektů) tristní.

Bílá kniha proto předkládá tato základní doporučení:

1. Kolektivní vymáhání prostřednictvím žalob podaných v zastoupení (iniciovaných ad hoc či trvale určenými tzv. kvalifikovanými subjekty, např. registrovanými skupinami spotřebitelů) a kolektivních žalob, k nimž by se mohli jednotliví poškození dle svého uvážení připojit.

2. Mělo by být možné zajistit soudcem kontrolované zpřístupnění relevantních důkazů, což by se analogicky mělo týkat obou stran sporu (podle „vzoru" směrnice č. 2004/48).

3. Měl by být definován postup, jak by poškození měli možnost prokázat, že na ně byly v důsledku porušení antimonopolních pravidel přeneseny nezákonné náklady.

4. Pravomocná rozhodnutí o protiprávním jednání vydaná orgány pro hospodářskou soutěž působících v jednotlivých členských státech by měly být považovány za dostatečný důkaz pro řízení o odškodnění porušení antimonopolních pravidel. Jedinou podmínkou by mělo být zařazení příslušného orgánu do Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (European Competition Network; ECN). (Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tuto podmínku splňuje.)

5. Promlčecí lhůta by měla být minimálně dvouletá.

Obecně platí, že výsledkem realizace uvedených doporučení by mělo být nalezení „střední cesty" mezi stávajícím (nepříznivým) stavem a nadužíváním žalob kvůli odškodnění porušení antimonopolních pravidel, jak k tomu podle Komise dochází např. v USA. (Odkaz na USA v dokumentech Komise explicitně nefiguruje, podle některých zdrojů je však bílá kniha svého druhu vymezením se právě vůči Spojeným státům.)

 

 

4. Očekávaný vývoj

 

Se zveřejněním bílé knihy byla otevřena i příslušná veřejná konzultace (comp-damages-actions@ec.europa.eu). Po jejím uzavření (15. července 2008) a vyhodnocení obdržených reakcí lze ze strany Komise očekávat předložení příslušného legislativního návrhu.

Ten na bílou knihu (obdobně jako ona sama na knihu zelenou) v mnohém naváže. Změn či upřesnění však nejspíše dozná nejen vymezení kolektivního vymáhání prostřednictvím žalob v zastoupení (kvůli nejasnostem stran určování tzv. kvalifikovaných subjektů); obecně se očekává, že návrh bude, pokud jde o odškodňování porušení antimonopolních pravidel, obsahovat méně možných variant postupu (bude „restriktivnější"), a bude tudíž po jednotlivých členských státech vyžadovat vyšší míru souladu s požadavky EU. Otázkou pouze zůstává, nakolik to bude současně znamenat i požadavek na zásadnější „národní" právní úpravy.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020

Spotřebitelé v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020