Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o energetických štítcích

Euroskop, 31.03.2009

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 19. března 2009 schválil zprávu poslankyně Anni Podimata (PES, Řecko) o návrhu směrnice o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Tento návrh je součástí širších iniciativ EU směřujících ke snížení spotřeby energie do roku 2020 o 20 %.

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (KOM(2008)778)

 

Projednávaný návrh směrnice rozšiřuje věcnou působnost současné právní úpravy. Energetické štítky by se měly uplatnit nejen u spotřebičů pro domácnost, ale tak u všech výrobků spojených se spotřebou energie, včetně výrobků, které mají na spotřebu energie významný vliv. Cílem je stimulace poptávky po lepších výrobcích. Revidovaná směrnice, která doplňuje směrnici o ekodesignu, nařízení o programu Energy Star a nařízení o ekoznačce, má přispět k dosažení cíle zvýšit energetickou účinnost EU do roku 2020 o 20 %, a snížit tak emise CO2 v EU o 78 milionů tun ročně. Více informací viz na níže uvedených odkazech.

 

 

1. Klíčové obsahové body zprávy výboru ITRE

 

Zpravodajka A. Podimata v úvodu zprávy podává poměrně rozsáhlé vysvětlení cílu energetické účinnosti EU. Konstatuje, že pod vlivem ekonomické krize dostávají otázky spojené s ochranou životního prostředí novou důležitost, protože výdaje a pobídky k investicím do energetické účinnosti mohou pomoci k posílení hospodářství, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v EU. Zároveň připomíná, že ačkoliv je dosažení zvýšení energetické účinnosti nezbytné, vždy bude potřeba zajistit kritický minimální objem energie na dosažení základní úrovně bydlení.

Pozměňovací návrhy k textu Komise přijal ITRE ve „snaze vytvořit podmínky pro situaci, která bude výhodná pro všechny zúčastněné, tedy jak pro trh, tak pro spotřebitele". Soustřeďují se do následujících oblastí:

  • Důslednější propojení návrhu směrnice o energetických štítcích s dalšími iniciativami EU v oblasti snižování spotřeby energie tak, aby byl vytvořen ucelený přístup pro vytvoření lepšího stavebnictví a výrobků.
  • Zachování současné podoby energetických štítků. Výbor ITRE požaduje, vzhledem k vysoké míře spokojenosti spotřebitelů se současným značením energetických tříd písmeny, jakož i kvůli jeho srozumitelnosti, aby nebyla přijímaná nová metodika značení, ale zachována stávající.
  • Zakotvení nových povinností členských států při provádění směrnice v oblasti posílení ustanovení o dozoru nad trhem, především v podobě přijetí opatření směřujících vůči dodavatelům a distributorům, kteří nesplňují stanovený časový rámec pro značení výrobků, vedoucích až ke stažení výrobků z trhu. Zároveň ITRE požaduje upřesnění obsahu zprávy o provádění směrnice, kterou členské státy předkládají Komisi.
  • Záruka, že koneční uživatelé budou moci vždy obdržet plné informace uvedené na energetickém štítku, a to i při různých formách prodeje na dálku, například prostřednictvím internetu nebo telemarketingu. Za tímto účelem by prováděcí opatření měla upřesnit podobu energetických štítků pro tyto případy prodeje.
  • Zakotvení povinnosti uvádění informací z energetických štítků v reklamě, obdobně jako je tomu v současnosti v reklamách na automobily.
  • Žádost, aby Komise vypracovala studii proveditelnosti, zda by měl energetický štítek také poskytovat informace o veškerých významných dopadech výrobku na životní prostředí.
  • Stanovení doby přezkumu platnosti energetického štítku na pravidelném základě, nejméně jednou za dva až tři roky.
  • Zakotvení povinnosti zadavatelů veřejných zakázek nepořizovat výrobky nesplňující minimální úroveň bezpečnosti nebo výrobky s označením nižším než třída C.
  • Umožnění členským státům poskytovat pobídky pro energeticky účinné výrobky, zejména v podobě daňových úlev a snížení nebo zrušení daně z přidané hodnoty.

 

2. Projednávání návrhu směrnice v Parlamentu České republiky

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vzal 22. ledna 2009 návrh směrnice o energetických štítcích na vědomí. 

Zároveň vzal i na vědomí i rámcovou pozici Vlády ČR, která uvádí, že Vláda ČR podporuje projednávaný návrh směrnice a doporučuje, aby byl na základě diskuse doplněn rozsah povinných informací pro konečného spotřebitele a provedena změna grafické podoby štítku z písemného označení stupnice A+ a D na číselnou stupnici 1 a 7, přičemž číslo 1 by bylo určeno pro nejméně úsporné výrobky. Rámcová pozice uvádí, že stupnice by tak zůstala otevřená pro nová, ještě úspornější zařízení, což zabrání dalšímu měnění štítku při uvedení takových výrobků na trh.

V Senátu návrh směrnice projednal Výbor pro záležitosti Evropské unie 4. března 2009, jehož stanovisko schválilo plénum Senátu 26. března 2009. V něm Senát, v souladu s doporučeními Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jakož i Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, žádá Vládu ČR, aby ho informovala o tom, jakým způsobem zohlednila usnesení Senátu k návrhu směrnice o ekodesignu výrobků a jaká je aktuální situace vyjednávání.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Návrh je projednáván postupem spolurozhodování. V plénu Evropského parlamentu se očekává jeho projednání 6. května 2009. Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku by návrh měla projednat 12. června 2009.

V případě schválení text vstoupí v platnost první den po svém vyhlášení v Úředním věstníku EU. Následně budou mít členské státy lhůtu 12 měsíců na to, aby uvedly v účinnost transpoziční právní předpisy, které budou obsahovat výslovný odkaz na směrnici. Členské státy zároveň sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti směrnice, a každé dva roky předloží Komisi zprávu o vymáhacích činnostech a úrovni shody.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (KOM(2008)778)

 Připojené dokumenty: SEK(2008)2862, SEK(2008)2863

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodajka: Anni Podimata, Řecko, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020