Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Energetický balík

Euroskop, 07.04.2009

V lednu tohoto roku byla Radou přijata společná pozice, jež se týkala tzv. třetího energetického liberalizačního balíku. Vzápětí se Česká republika jako předsednická země ujala své úlohy vyjednavače mezi Radou a Evropským parlamentem. Snahy o dosažení kompromisu vyvrcholily v posledních dnech s blížícím se datem plenárního zasedání Evropského parlamentu, na němž v dané věci proběhne hlasování v rámci druhého čtení.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice (ES) č. 54/2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (KOM(2007/528)

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice (ES) č. 55/2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (KOM(2007)529)

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (KOM(2007)530)

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (KOM(2007)531)

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (KOM(2007)532)

 

1. Legislativní pozadí

 

Balík byl Komisí představen 11. září 2007 a skládá se z pěti legislativních návrhů (více zde). Po předání navrhovaných textů Parlamentu a Radě došlo k zahájení prvního čtení. Před plénum Evropského parlamentu se celý balík dostal v červnu, resp. červenci 2009. Zde všechny dílčí texty prošly s pozměňovacími návrhy (znění pozměňovacích návrhů je k dispozici v odkazech), které vycházely ze zpráv odpovědných zpravodajů. Ukázalo se však, že mezi členy Evropského parlamentu a Komisí není plná shoda v otázkách, kterými se balík zabývá, a sporných bodů je mnoho. Nejčastěji byl v tomto případě skloňován tzv. vlastnický unbundling, jehož návrh se dotýká všech producentů plynu a elektřiny v rámci celé Unie (jak soukromých, tak veřejných). Při realizaci úplného unbundlingu by došlo k situaci, kdy by žádná dodavatelská společnost aktivní v EU nesměla vlastnit přepravní síť v žádné členské zemi EU. Stejná pravidla by pak platila též pro společnosti z třetích zemí, které by v EU chtěly působit. Rada se liberalizačním balíkem zabývala vícekrát.

Podoba v lednu 2009 přijatého společného postoje obsahově vychází ze závěrů zasedání Rady 9.-10. října 2008, kde došlo k politické dohodě. Společný postoj již nepočítá s úplným unbundlingem jako s jediným řešením vlastnického oddělení. Společně s unbundlingem se energetickým společnostem nabízejí další dvě alternativní varianty. Velké spory se vedly také v otázce tzv. klauzule Gazprom, jež řeší vztahy se třetími zeměmi, které by měly v úmyslu proniknout na trh Unie. Nejzásadnějším krokem Rady bylo upřednostnění tzv. národní varianty certifikací (certifikace investorů ze třetích zemí budou přesunuty z rukou Komise a úřadu ACER do rukou národních regulačních úřadů).

 

2. Stav legislativního procesu

 

Nejdůležitější část jednání se odehrála v noci z 23. na 24. března 2009, kdy došlo k neformální politické dohodě mezi zástupci Evropského parlamentu a vyjednavači českého předsednictví zastupujících Radu. Cílem těchto debat bylo urovnání sporů, které v otázkách legislativního balíku (jeho druhého čtení) panovaly. Na vyjednávání měl zásadní vliv blížící se termín voleb do Evropského parlamentu, jenž vedl ke zvýšené ochotě poslanců Evropského parlamentu přijmout návrhy Rady (zejména v otázce vlastnického unbundlingu).

 

2.1. Unbundling

 

V případě tzv. vlastnického unbundlingu se Evropský parlament od počátku přikláněl k nekompromisnímu řešení, které by vlastnický unbundling ustanovilo jako jedinou cestou k liberalizaci energetického trhu. S tímto postojem ovšem nekolidoval kompromisní návrh Rady, jenž prosazoval benevolentnější verzi, která obsahuje tři rovnocenné varianty vlastnického oddělení výrobních a přenosových aktivit energetických společností, mezi nimiž by si energetické společnosti mohly vybrat. Právě tato verze návrhu se však po jednání s Evropským parlamentem stala verzí finální.

První možností oddělení bude plný vlastnický unbundling (více zde). Další variantou bude tzv. nezávislý systémový operátor (ISO - independent system operator): energetickým společnostem se nabízí možnost vlastnit přenosové sítě, ovšem přenosem energie bude pověřena prokazatelně vlastnicky oddělená společnost. Poslední varianta (prosazovaná silně především Německem a Francií) umožňuje právní oddělení přenosové soustavy a produkce energie zřízením nezávislého operátora přenosové soustavy (ITO - independent transmission operator) cílícího především na zabránění vytvoření dominantní pozice některých společností na trhu. K této situaci by mohlo vést upřednostňování mateřské společnosti operátorem. (Na dodržování zavedených „antidiskriminačních" pravidel by měl dohlížet pověřený úředník.)

K dohodnutému kompromisu se vyjádřil například český ministr průmyslu a obchodu Martin Říman: „Při intenzivních jednáních s Evropským parlamentem se nám podařilo udržet obtížně dohodnutý kompromis členských států v otázce vlastnického oddělení. Každý členský stát si bude moci zvolit takový přístup, který nejlépe vyhovuje jeho specifickým podmínkám. Je to výsledek velmi precizně odvedené práce." Zpravodaj návrhu, který by měl zřídit úřad ACER, Giles Chichester, komentoval odklon od snah členů Evropského parlamentu zavést jediné možné vlastnické oddělení těmito slovy: „Fakt, že se nám nepodařilo prosadit naši variantu unbundlingu, jsme kompenzovali například zvětšením pravomocí agentury ACER. To by mělo eliminovat negativní účinky více variant vlastnického oddělení na energetický trh."

 

2.2. Agentura pro spolupráci energetických regulačních úřadů

 

Pozice úřadu by měla být oproti původnímu návrhu posílena, což je možné interpretovat jako vítězství poslanců Evropského parlamentu (viz výše).

Vznik úřadu ACER je jedním z kmenových prvků navrhovaného liberalizačního balíku. ACER by měl především nahradit úlohu poradního orgánu ERGEG. Bude sloužit jako poradní instituce vůči Komisi a dalším institucím Evropské unie, stejně jako vůči národním regulačním úřadům. Hlavním úkolem úřadu bude předkládat své názory a doporučení. Nebude mít vlastní donucovací prostředky, při nerespektování doporučení však může předat řešení situace institucím EU. ACER bude také vypracovávat nezávazné rámcové směrnice, kterými se bude energetický trh řídit. To samozřejmě bude vyžadovat důkladné konzultace se všemi zainteresovanými aktéry. Vypracovaná pravidla pak bude přijímat Komise. Další pravomocí úřadu bude možnost vyjadřovat se k desetiletým rozvojovým plánům ENTSO pro elektřinu a ENTSO pro plyn.

Mezi opatření posilující pozici agentury zařadil poslanec Chichester i finální podobu její struktury. Dle jeho slov bylo dosaženo odpovědnosti také vůči Evropskému parlamentu (nejen vůči Radě, s čímž počítal návrh Rady).

 

2.3. Reakce ERGEG

 

Ihned po zveřejnění výsledků jednání se do debaty vložila skupina ERGEG, jenž by měla být nahrazena agenturou ACER. Tato skupina, složená ze zástupců národních regulačních orgánů, učinila veřejné prohlášení, v němž vyjadřuje své priority týkající se možného zavedení předložených návrhů na vznik agentury ACER. ERGEG vždy stál za variantou úplného vlastnického unbundlingu, kterou považuje za jedinou, jež je schopna zajistit vytvoření celoevropského energetického trhu. Nespokojenost skupina projevila také s nepřiřazením pravomoci rušit regulace cen pro koncové zákazníky regulačním orgánům. I to podle jejího názoru narušuje účinnou liberalizaci trhu. Skupina se nevyjádřila k otázce umístění nové agentury. V této otázce stále panuje nejistota, jelikož jsou ve hře doposud tři zájemci (Slovensko, Slovinsko a Maďarsko).

 

2.4. Posílení práv spotřebitelů

 

Snahy Evropského parlamentu se během posledních dní soustředily také na posílení práv spotřebitelů. Ti by například měli získat možnost změnit bez poplatku svého dodavatele plynu a elektřiny. Původní dodavatel jim pak do šesti týdnů musí doručit konečné vyúčtování spotřeby. Dodavatelé také budou povinni kompenzovat odpovídajícím způsobem zákazníkům služby, které nedosahují kvalitativních standardů. Nově získají spotřebitelé právo na důležité informace o spotřebě, právo na podání stížnosti energetickému ombudsmanovi či na zavedení tzv. inteligentních měřičů spotřeby (do roku 2020 pro 80 % zákazníků).

 

3. Očekávaný vývoj

 

Dohodu, kterou s Evropským parlamentem dojednalo české předsednictví, potvrdil 27. března 2009 také Coreper, a zdá se, že přijetí třetího legislativního balíku již reálně nic nestojí v cestě. Po 21. dubnu 2009 by mělo v Evropském parlamentu dojít k hlasování v plénu. Pokud Parlament vyjádří návrhům podporu, budou předmětem jednání v Radě. Předpokládá se, že i zde by měl být celý balík bez problémů schválen. Tím by se legislativní proces uzavřel a konečné texty by byly uveřejněny v Úředním věstníku.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice (ES) č. 54/2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (KOM(2007)528)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1179, SEK(2007)1180, SEK(2007)1182

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodajka Eluned Morganová, Velká Británie, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice (ES) č. 55/2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (KOM(2007)529)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1179, SEK(2007)1180, SEK(2007)1182

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodaj Romano Maria La Russa, Itálie, UEN)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (KOM(2007)530)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1179, SEK(2007)1180, SEK(2007)1182

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodaj Giles Chichester, Velká Británie , EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (KOM(2007)531)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1179, SEK(2007)1180, SEK(2007)1182

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodaj Alejo Vidal-Quadras, Španělsko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (KOM(2007)532)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1179, SEK(2007)1180, SEK(2007)1182

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodaj Atanas Paparizov, Bulharsko, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020