Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Směrnice o pozdních platbách

Euroskop, 13.04.2009
Komise 8. dubna 2009 přijala návrh směrnice o pozdních platbách v obchodním styku.

Proposal for a directive of the European parliament and of the Council on combating late payment in commercial transactions (COM(2009)126/4)

 

1. Legislativní pozadí

 

Dlouhodobým problémem, především nyní v období hospodářské krize, jsou opožděné platby. Týká se to nejen platebního styku mezi podniky, ale též mezi podniky a veřejnými orgány. Především menší podniky se dostávají do finančních problémů, nemají-li včas přístup ke svým penězům; v krajních případech se dokonce stávají insolventními. Situace pak může podle Komise dále eskalovat, neboť podobné potíže mohou řetězovou reakcí postihnout celý dodavatelský řetězec.

Současnou platnou legislativou EU v dané oblasti je směrnice č. 35/2000. Ta zajišťuje, že si firmy mohou účtovat úroky z prodlení po uplynutí lhůty třiceti dní od doručení faktury. To se však netýká zpožděných plateb od spotřebitelů. Problémem je, že firmy, přestože na to mají nárok, úroky mnohdy nevyžadují. I samotné vymáhání úroků totiž pro malé firmy představuje vynakládání správních poplatků. Komise se proto rozhodla přistoupit ke změnám stávající legislativy, aby motivovala dlužníky platit.

Návrh směrnice navazuje na Akt o drobném podnikání. V něm Komise přislíbila, že bude problematiku opožděných plateb řešit. Konkrétně se zavázala k ulehčení přístupu k financím u malých a středních firem.

Od května do srpna 2008 uspořádala Komise na internetu veřejnou konzultaci, z níž jednoznačně vyplynulo, že firmám nejvíce vyhovuje třicetidenní lhůta splatnosti pohledávky. Podniky zároveň potvrdily domněnku, že pozdní platby jim způsobují vážné potíže; mnohdy jsou nuceny vzít si bankovní úvěr.

Česká republika v zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu vyjádřila v roce 2008 případné revizi stávající legislativy podporu, neboť se domnívá, že je třeba zajistit, aby malé a střední podniky dostaly zaplaceno během stanovené třicetidenní lhůty.

 

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

  • Nová směrnice automaticky ukončí platnost směrnice č. 35/2000.
  • Možnost vymáhat i úroky z prodlení nižší než 5 €. Dosavadní legislativa stanovovala právě hranici 5 € jako minimální částku, kterou lze vymáhat. Tato hranice se má nyní zrušit.
  • Kromě toho, že podniky budou moci vymáhat veškeré úroky z prodlení, budou moci také požadovat náhradu za náklady spojené s vymáháním dluhu. Návrh směrnice stanovuje i  výši těchto náhrad pro případy, kdy nejsou tyto poplatky smluvně stanoveny jinak. Za vymáhání dluhu do 1 tis. € si firma může účtovat paušální částku 40 €, při pohledávce v rozmezí 1 - 10 tis. € částku 70 €. Při sumách nad 10 tis. € si podnik kromě úroků může účtovat paušálně 1% z dlužné sumy. Členské státy zajistí, aby dané náhrady byly placeny bez jakékoliv výzvy jako forma odškodnění za vymáhání.
  • Speciální poplatek za opoždění platby ze strany veřejných orgánů. Nezaplatí-li dlužnou částku do třiceti dní, bude jim ze strany firem účtována kromě úroků i paušální náhrada ve výši 5% dlužné částky.
  • Zásada transparence. Členské státy nesou odpovědnost za práva a povinnosti vyplývající z této směrnice, obzvláště za zveřejnění dané úrokové sazby.
  • Komise zavazuje členské státy, aby jí každé tři roky podaly zprávu o provádění normy.

 

3. Stav legislativního procesu

 

Legislativní proces je na úplném začátku. Návrh byl vypracován Generálním ředitelstvím Podniky a průmysl a po přijetí na plénu Komise byl v souladu s procedurou spolurozhodování zaslán Evropskému parlamentu a Radě.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Z obou klíčových institucí se k návrhu nejprve vyjádří Evropský parlament, Rada do té doby poskytne maximálně obecné stanovisko. Prvním krokem však pravděpodobně bude vyjádření Hospodářského a sociálního výboru, který musí být povinně konzultován. Nepovinně může v dané kauze poskytnout svou pozici Výbor regionů.

Pozici jednotlivých států nelze zatím přesně odhadnout, neboť neproběhlo jednání v Radě. Na základě dlouhodobé snahy EU o podporu malého a středního podnikání lze však předpokládat spíše nekomplikovaný průběh.

 

Proposal for a directive of the European parliament and of the Council on combating late payment in commercial transactions (COM(2009)126/4)

Připojené dokumenty: SEK(2009)315, SEK(2009)316

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Podniky a průmysl

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: neurčen

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020