Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Prodloužení mateřské dovolené

Euroskop, 18.05.2009

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu bylo 5. května 2009 na návrh skupiny EPP-ED rozhodnuto, aby zprávy poslankyně Edite Estrela o návrhu směrnice zvyšující bezpečnost a ochranu zdraví při práci u těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu, nebo kojících zaměstnankyň byla navrácena zpět do výboru FEMM. Důvodem byla velká rozdílnost názorů v rámci Evropského parlamentu a také pravděpodobná nemožnost dosažení dohody s Radou, pokud by zpráva byla schválena v předloženém znění.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (KOM(2008)637)

 

Výše uvedený návrh revize směrnice je nejkontroverznější součástí balíku Komise pro usnadnění sladění rodinného a pracovního života, který má zvýšit kvalitu života v Evropě, pomoci v boji proti nezaměstnanosti a při řešení nepříznivé demografické situace. Jeho obsah je předmětem mnoha sporů, zejména v Radě ministrů.

Samotná zpráva poslankyně Edite Estrela (PES) ve znění schváleném ve výboru FEMM obsahovala ještě více kontroverzních návrhů. Kupříkladu navrhovala prodloužení mateřské dovolené na 20 týdnů, zaváděla právo matek na 100 % platu během šesti týdnů po porodu, jakož i povinnost otců dětí vybrat si otcovskou dovolenou.

 

 

1. Projednání zprávy Edite Estrela plénem Evropského parlamentu

 

Návrh na vrácení zprávy do výboru FEMM byl schválen poměrem hlasů 347:256:10. Umožnilo se tak znovuprojednání nejkontroverznějších pozměňovacích návrhů a současně se předešlo případnému odmítnutí směrnice jako takové. U znění schváleného 23. dubna 2009 ve výboru FEMM totiž hrozilo, že může nastat odmítnutí návrhu směrnice v Radě.

V rámci rozpravy v plénu poměrně obšírně vysvětlil pozici Komise k návrhům výboru FEMM komisař Vladimír Špidla. Uvedl, že dosažení souladu mezi pracovním, rodinným a soukromým životem je jednou z priorit Komise pro rovnost žen a mužů. Také informoval poslance, že mezi sociálními partnery na evropské úrovni se podařilo dosáhnout kompromisu ohledně rodičovské dovolené a že ještě před letními prázdninami se bude snažit předložit formální návrh uzákoňující tento kompromis.

Komisař také přehledně uvedl, které pozměňující návrhy schválené ve výboru FEMM podporuje Komise. Jedná se především o tyto návrhy:

  • Podpora zvyšování porodnosti prostřednictvím cílených právních předpisů a opatření;
  • Zdůraznění potřeby „lepšího souladu" mezi pracovním a rodinným životem;
  • Přijetí opatření k tomu, aby zaměstnankyně neměly povinnost a nebyly nuceny rozhodnout se pro nepovinnou mateřskou dovolenou před narozením dítěte;
  • Výzva členským státům, aby přijaly opatření na podporu práce zaměstnankyň na částečný úvazek po dobu maximálně jednoho roku, s ochranou před výpovědí a plnými právy pro získání místa po uplynutí této doby na plný úvazek;
  • Automatické zvýšení platu pro ženy na mateřské dovolené;
  • Započtení doby mateřské dovolené do doby rozhodné pro výpočet důchodu.

Některé pozměňovací návrhy ale komisař Špidla důrazně odmítl. Zejména poukázal na skutečnost, že není dobré, pokud se do legislativních návrhů přidávají pozměňovacími návrhy témata, která s původním záměrem nesouvisí, a tak ho oslabují. Jako konkrétní příklad uvedl zavedení povinné otcovské dovolené či zavedení mateřské dovolené v případě osvojení dítěte. V obou případech uvedl, že s těmito myšlenkami souhlasí, ale není pro jejich přijetí v rámci předkládaného návrhu směrnice. Ostatně otázka zavedení otcovské dovolené poměrně značně dominovala celé rozpravě v Evropském parlamentu, jíž se účastnily až na dvě výjimky pouze poslankyně.

Vladimír Špidla také odmítl návrhy na zavedení až dvacetitýdenní mateřské dovolené, protože „je potřebné promítnout dopad tohoto prodloužení na ostatní ustanovení návrhu Komise". Komise jeho ústy odmítla i návrh na zavedení výplaty platu v plné výši jen po určité období, jelikož by to „matky odrazovalo, aby mateřskou dovolenou čerpaly v celém rozsahu".

Ještě důrazněji byly odmítnuty návrhy oslabující účinky návrhu, nebo "zavádějící příliš mnoho podrobností" či přesahující obsah působnosti směrnice. Jedná se například o podrobnou regulaci noční práce žen či stanovení sankcí za porušování směrnice.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Návrh je projednáván v prvním čtení postupem spolurozhodování. Protože byl vrácen zpátky na projednání do odpovědného výboru, bude ho opět nutné projednat a schválit i v plénu Evropského parlamentu. Vzhledem ke konání voleb ve dnech 4. -7. června 2009 není možné spolehlivě odhadnout, kdy se tak stane. Rada EPSCO měla návrh projednat na svém zasedání v červnu 2009, ale vzhledem k vývoji v Evropském parlamentu není možné očekávat výraznější posun. Dosažení případné dohody o návrhu se predikuje nejdříve před koncem švédského předsednictví v prosinci 2009.

Pokud bude návrh přijat, bude muset být do dvou let implementován do národních právních řádů, přičemž členské státy budou povinny sdělit znění příslušných implementačních ustanovení.

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (KOM(2008)637)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2595, SEK(2008)2596

Právní báze: čl. 137 odst. 2 a 141 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodajka Edite Estrella, PSE)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020