Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

SPECIÁL: Akt o drobném podnikání (Small Business Act)

Euroskop, 12.08.2008

Přehled tří nejdůležitějších návrhů, které Komise představila v rámci Aktu o drobném podnikání. Jeho cílem je podpora malých a středních podnikatelů. Čtvrtý návrh, revizi směrnice č. 2000/35 o pozdních plat­bách, hodlá Komise zveřejnit na podzim.

SPECIÁL: Akt o drobném podnikání (Small Business Act)

 

Komise v rámci Aktu o drobném podnikání zformulovala konkrétní kroky na podporu malého a středního podnikání. Představila hned několik návrhů na podporu této oblasti. Vedle vzniku statutu evropské soukromé společnosti se jedná především návrh týkající se snížení sazby DPH na místně poskytované služby s vysokým podílem lidské práce, revizi směrnice o pozdních platbách a nařízení o blokových výjimkách.

 

Akt o drobném podnikání (Small Business Act)

 

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. „Zelenou malým a středním podnikům. ,Small Business Act‘ pro Evropu" (KOM(2008)394 v konečném znění)

 

Shrnutí posouzení dopadů

 

Pracovní dokument útvarů Komise. Průvodní dokument ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - „Zelenou malým a středním podnikům. ,Small Business Act‘ pro Evropu". Shrnutí posouzení dopadů

 

Jednotlivé dokumenty obsažené v Aktu o drobném podnikání

 

Statut evropské soukromé společnosti

 

Návrh nařízení Rady o statutu soukromé společnosti (KOM(2008)396 v konečném znění)

 

Obecné nařízení o blokových výjimkách

 

Nařízení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašujících určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem

 

Reforma DPH u vybraných druhů služeb

 

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (KOM(2008)428 v konečném znění)

 

Seznam odkazů

 

Monitoring legislativního procesu

 

Prelex: Sledování rozhodovacího procesu mezi orgány (KOM(2008)394)

 

Další odkazy

 

Euroskop: Obecné nařízení o blokových výjimkách

Euroskop: Statut evropské soukromé společnosti

Euroskop: Reforma DPH u vybraných druhů služeb

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021