Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Publikace některých údajů o určitých typech společností

Euroskop, 01.09.2008
17. dubna 2008 zveřejnila Komise návrhy dvou směrnic, které mají významně omezit administrativní překážky pro běžné fungování firem.

Revize směrnic týkajících se publikace některých údajů o určitých typech společností

 

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů (KOM(2008)194 v konečném znění)

 

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku (KOM(2008)195 v konečném znění)

 

17. dubna 2008 zveřejnila Komise návrhy dvou směrnic, které mají významně snížit administrativní překážky pro běžné fungování firem. Měla by odpadnout povinnost zveřejňovat některá data, měly by se snížit náklady na překlady dokumentů či zjednodušit roční uzávěrky.

 

1. Legislativní pozadí

 

Snižování administrativní zátěže, především u malých a středních podniků, které ji nejvíce pociťují, je dlouhodobým cílem Evropské komise. Oba návrhy směrnic vyplývají z dosavadních proklamací jak Komise, tak Evropské rady. Tou poslední byly závěry předsednictví Evropské rady konané 13.-14. března 2008, které opětovně vyzvaly ke snížení administrativních překážek.

Mezi další významné dokumenty patří především Akční program pro snižování administrativní zátěže, sdělení Komise (KOM(2006)689) „Lepší právní předpisy v Evropské unii - Strategický přezkum" či pracovní dokument Komise (KOM(2006)691) „Měření administrativních nákladů a snižování administrativní zátěže v Evropské unii".

 

1.1. Akční program pro snižování administrativní zátěže

 

Akční program především obsahuje:

 • plán měření a snižování zbytečné administrativní zátěže v EU;
 • cíle, které mají celý proces usměrňovat;
 • výzvu Evropské radě, aby:
  • schválila akční program pro snižování administrativní zátěže;
  • vyzvala členské státy, aby podporovaly Komisi při měření administrativní zátěže;
  • stanovila společný cíl snižování administrativní zátěže způsobené právními předpisy ES a vnitrostátními předpisy celkově ve výši 25 %, čehož by mělo být dosaženo do roku 2012;
  • vyzvala členské státy, aby stanovily cíle snižování administrativní zátěže nejpozději do října 2008 a aby od října 2007 podávaly každoročně zprávy o měření a snižování administrativní zátěže.

 

 

1.2. Závěry předsednictví Evropské rady konané 13.-14. března 2008

 

Evropská rada vydala na svém zasedání, které se konalo ve dnech 13.-14. března 2008 v Bruselu, především následující výzvy, jež se staly impulsy pro vznik obou legislativních návrhů:

 • V souladu se závěry Evropské rady z března roku 2007 posílit úsilí o snížení administrativní zátěže vyplývající z právních předpisů EU o 25 % do roku 2012.
 • Neprodleně přijmout dosud neschválené „urychlené" legislativní návrhy a určit nové, přičemž Komise by rovněž měla i nadále průběžně předkládat návrhy na snížení administrativní zátěže. Dále by měly být prováděny probíhající programy zjednodušování.
 • V odůvodněných případech a v návaznosti na kontrolu příslušné legislativy zavést pro malé a střední podniky výjimky z administrativních požadavků plynoucích z práva EU.

 

2. Formální struktura legislativních návrhů

 

2.1. Návrh KOM(2008)194

 

Jelikož navrhovaná směrnice by neměla nahradit směrnice č. 68/151 a č. 89/666, ale pouze je pozměnit, obsahuje pouze nové (tj. rozdílné) články oproti původním dvěma směrnicím. Celý dokument má jedenáct stran, samotná směrnice pak jen pět článků. Hlavní část návrhu tvoří především odůvodnění iniciativy, posouzení jejích dopadů, stejně jako vysvětlení jednotlivých článků.

 

2.2. Návrh KOM(2008)195

 

Struktura i délka tohoto návrhu je podobná textu předešlému. Rovněž i zde jsou uvedeny pouze ty články, jimiž se mění dvě zastaralé směrnice, a sice č. 78/660 a č. 83/349.

 

3. Klíčové obsahové body legislativních návrhů

 

3.1. Návrh KOM(2008)194

 

 • Zrušení povinnosti firem zveřejňovat svá obchodní data v národních úředních věstnících, jelikož tato činnost zvyšuje náklady a navíc je zbytečná, neboť údaje o založení podniku, jeho kapitálu a finanční situaci jsou od roku 2007 povinně zveřejňovány na internetu, který svou povahou zaručuje absenci dodatečných nákladů (změna směrnice č. 68/151).
 • Redukce nákladů na překlady v případě vzniku poboček v dalších členských státech: nově by mělo být dovoleno použití překladů dokumentů, které již byly dříve uznány v jiných členských státech (daná firma nicméně již musí nějakou zahraniční pobočku mít; změna směrnice č. 89/666).

 

3.2. Návrh KOM(2008)195

 

 • Členským státům by mělo být umožněno zbavit střední podniky podnikající pouze v jedné oblasti povinnosti uvádět v komentáři roční uzávěrky některé nepotřebné informace. U středních podniků by se tak nově nemusel obrat rozčleňovat podle činnosti a zeměpisných trhů (změna směrnice č. 78/660).
 • Společnosti, které disponují pouze takovými dceřinnými společnostmi, jež nejsou významné, by měly být zbaveny povinnosti vypracovávat konsolidovanou roční uzávěrku (neb by tak činily prakticky dvakrát; změna směrnice č. 83/349).

 

4. Stav legislativního procesu

 

Legislativní proces je na samotném počátku, jelikož jediným dosavadním krokem bylo přijetí obou návrhů v Komisi 17. dubna 2008.

 

5. Očekávaný vývoj

 

Následovat bude povinné vyjádření Evropského hospodářského a sociálního výboru. Oba návrhy již byly poslány i Evropskému parlamentu a Radě; projednávány budou podle procedury spolurozhodování. Negociace o obou návrzích budou v Radě i Parlamentu probíhat souběžně, první oficiální stanovisko však vzejde ze strany Evropského parlamentu. Návrhy počítají s tím, že na přizpůsobení národních předpisů budou mít členské státy čas do 30. dubna 2010.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Veřejné zdraví v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021