Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Směrnice o obecné úpravě spotřební daně

Euroskop, 08.09.2008

Dne 14. února 2008 zveřejnila Komise návrh směrnice, jehož cílem je především zesílit boj s daňovými podvody a zpřehlednit a zjednodušit výběr spotřební daně.

Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně

 

Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně (KOM(2008)78 v konečném znění)

 

Dne 14. února 2008 zveřejnila Komise návrh směrnice, jehož cílem je především zesílit boj s daňovými podvody a zpřehlednit a zjednodušit výběr spotřební daně. Norma má nahradit současnou legislativní úpravu, tj. směrnici č. 92/12, neboť je již nevyhovující, především z hlediska nepřesných definic, stejně jako s ohledem na nově zaváděný systém EMCS.

 

1. Legislativní pozadí

 

Základní legislativní rámec upravující oblast spotřební daně u některých druhů zboží tvoří dnes již zastaralá směrnice č. 92/12 z roku 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani. Komise v odůvodnění změn uvádí, že je nutné především přesněji definovat mnohá ustanovení směrnice, aby se zabránilo případným nejasnostem. Další nutné změny, které mají být provedeny, vyplývají z harmonizace s elektronickým systémem EMCS, s nímž zastaralá směrnice nepočítá. Zmíněný dokument stejně tak neobsahuje ustanovení o elektronickém správním dokladu při přepravě zboží, který by měl podle nových ustanovení nahradit klasický papírový průvodní doklad. Elektronický systém EMCS má začít fungovat od 1. dubna 2009 a směrnice č. 92/12 by v případě nejednání v některých částech de facto pozbyla platnosti bez jakékoliv náhrady.

Další motivací Komise iniciovat změny v této oblasti bylo kromě celkového zjednodušení, definičního zpřesnění, jazykové aktualizace a přizpůsobení se systému EMCS především zjednodušení a modernizace postupů týkajících se spotřební daně s cílem snížit povinnosti hospodářských subjektů v souvislosti se spotřební daní, zejména u hospodářských subjektů s přeshraniční činností.

 

1.1. Současná legislativa týkající se spotřební daně

 

V oblasti harmonizace spotřební daně mezi současnou relevantní legislativu především patří směrnice č. 92/83 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, č. 92/84 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů, č. 95/59 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, č. 92/79 o sbližování daní z cigaret, č. 92/80 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a č. 2003/96 měnící strukturu rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny.

 

2. Formální struktura legislativního návrhu

 

Jelikož se jedná o návrh, který přímo nahrazuje celou směrnici č. 92/12, odpovídající je také jeho délka. Celý dokument má 44 stran, samotný návrh 46 článků. V první části dokumentu je obsažena analýza důvodů nutnosti vzniku návrhu, dále informace o souvislostech vzniku návrhu či konzultaci zúčastněných aktérů. Následuje shrnutí nejdůležitějších bodů návrhu a jeho samotný text. Na konci jsou umístěny srovnávací tabulky informující o přečíslování článků původní směrnice č. 92/12.

 

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

Návrh směrnice obsahuje především následující klíčové obsahové body:

  • Směrnice č. 92/12 se zrušuje s účinkem po nabytí platnosti tohoto návrhu (1. dubna 2009).
  • Rozhodnutí využít elektronický systém vytvořený podle rozhodnutí č. 1152/2003 ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS). Návrh směrnice má pro tento systém vytvořit zastřešující legislativní rámec. Nový systém má především monitorovat, zda za dané konkrétní zboží byla zaplacena spotřební daň.
  • Spotřební daň u zboží, které si koupí jednotlivec pro osobní spotřebu, a toto zboží přepravuje do jiného členského státu, vzniká pouze ve státě, ve kterém si jedinec dané zboží opatřil. Zcela konkrétně jde především o liberalizaci předpisů týkajících se alkoholických nápojů zakoupených v jednom z členských států, zkonzumovaných však v jiném členském státě.
  • Skladuje-li se zboží podléhající spotřební dani, které již bylo v některém členském státě propuštěno pro spotřebu, pro obchodní účely v jiném členském státě, vyměří se spotřební daň v členském státě, v němž se zboží skladuje.
  • Členské státy mohou osvobodit od spotřební daně zboží podléhající spotřební dani prodávané v bezcelních prodejnách. Členské státy však mohou přijmout opatření nezbytná k  zajištění toho, aby osvobození od daně byla používána tak, aby bylo zabráněno možným daňovým únikům či zneužívání daňového režimu.
  • Výčet výjimek, kdy může být zboží zcela zbaveno spotřební daně (např. zboží pro ozbrojené síly NATO, dodání zboží v rámci diplomatických styků atd.).

 

4. Stav legislativního procesu

 

Legislativní proces je na úplném začátku. Návrh směrnice byl v rámci Komise vypracován v Generálním ředitelství pro daně a celní unii. Po přijetí v Komisi byl poslán Radě a Evropskému parlamentu. Při projednávání se uplatní legislativní procedura konzultace.

 

5. Očekávaný vývoj

 

Procedura konzultace sice staví Evropský parlament do pozice, kdy nemůže návrh změnit či odmítnout, stejně tak však pro něj nejsou dány žádné závazné limity, do kdy se musí vyjádřit. Časová posloupnost jednotlivých kroků v rámci legislativního procesu je tak jen těžko předvídatelná, oficiálně by se však předpisy přizpůsobené národními státy měly užívat od 1. dubna 2009.

Po neúspěšném pokusu přijmout podobný návrh v roce 2004 je možné pouze obtížně předpovídat, v jakém tempu bude projednávána tato předloha. Vzhledem ke skutečnosti, že předání Evropskému parlamentu a Radě proběhlo již v polovině února 2008, nabízí se varianta, že by celý legislativní proces nemusel být dokončen do začátku dubna 2009. Existuje však motivace stihnout tento oficiální termín, neboť (jak již bylo výše uvedeno) k tomuto datu začne fungovat elektronický systém EMCS.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

Prelex: Sledování rozhodovacího procesu mezi orgány (KOM(2008)78)