Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daňo­vé úniky při vnitrokomunitárních transakcích

Euroskop, 08.09.2008

17. března 2008 přijala Komise návrhy nařízení a směrnice, které mají být nástrojem pro boj s daňovými podvody.

Návrh revize směrnice a nařízení týkajících se daňo­vých úniků při vnitrokomunitárních transakcích

 

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (KOM(2008)147-1 v konečném znění)

 

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (KOM(2008)147-2 v konečném znění)

 

17. března 2008 přijala Komise návrhy nařízení a směrnice, které mají být nástrojem pro boj s daňovými podvody. Cílem je především zkvalitnit vzájemnou informovanost členských států v otázce odvodu DPH při vnitrokomunitárních transakcích. Hlavním nástrojem navrhovaným Komisí má být zvýšení frekvence zpráv o odvodu DPH ze tří měsíců na pouhý měsíc.

 

1. Legislativní pozadí návrhů

 

1.1. Směrnice č. 2006/112

 

Směrnice č. 2006/112 o společném systému daně z přidané hodnoty obecně stanovuje, že souhrnné hlášení všech pořizovatelů identifikovaných pro účely DPH se vypracovává za každé kalendářní čtvrtletí ve lhůtě a postupem stanoveným členskými státy. Zároveň však připouští možnost, aby členské státy stanovily, že takové hlášení musí být podáváno měsíčně. Jeden z bodů nových legislativních návrhů je tak již obsažen v platné legislativě, jeho aplikace však není vyžadována pro všechny členské státy a ty se mohou samy rozhodnout, jaký režim si zvolí.

Stejně tak délka zdaňovacího období mohla být členskými státy již na základě této směrnice stanovena jako jeden měsíc, alternativně však i dva měsíce, tři měsíce či dokonce až jeden rok. Změny, které přináší nové návrhy představené Komisí, tak přinášejí sjednocení těchto rozdílných pravidel.

 

1.2. Sdělení Komise o klíčových prvcích týkajících se strategie proti podvodům s DPH

 

Komise ve svém sdělení Radě z roku 2007 vyzdvihla nutnost rozvíjet koordinovanou strategii boje proti daňovým únikům. K tomuto cíli se přihlásila již např. ve sdělení 31. května 2006. Komise dále zdůraznila důležitost závěrů Rady ECOFIN z 5. června 2007, kde Rada přímo vyzvala Komisi k brzkému vypracování konkrétních legislativních návrhů.

Komise ve svém sdělení především konstatovala, že stávající systém k výměně informací mezi členskými státy ohledně dodávek zboží nedodává dostatečné a včasné informace pro účinné řešení podvodů s DPH. Komise tak přislíbila na počátek roku 2008 odpovídající legislativní návrhy.

 

1.3. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 8/2007

 

Otázkou daňových úniků se zabýval také Evropský účetní dvůr. Konstatoval, že „rozsáhlé daňové úniky a podvody v oblasti DPH narušují fungování jednotného trhu a mají dopad na finanční zájmy členských států i financování rozpočtu Společenství". Účetní dvůr potvrdil a zdůraznil ve své zvláštní zprávě (č. 8/2007) především tyto poznatky týkající se odvodu DPH:

 • Navzdory dosavadním snahám není spolupráce mezi členskými státy v oblasti DPH natolik intenzivní, aby bylo možné účinně zabraňovat daňovým únikům a podvodům u DPH.
 • Je nutné radikálně zkrátit lhůty pro sběr údajů a jejich zadávání do systému.
 • Je nutné zajistit schopnost rychle opravovat nepřesné údaje.
 • Měl by se poskytnout širší přímý přístup k  údajům, který umožní vícestranné konzultace.
 • Měla by být případně zavedena harmonizovaná pravidla pro odjímání identifikačních čísel pro DPH obchodníkům, kteří se podílejí na podvodných praktikách.

 

2. Formální struktura legislativních návrhů

 

Dokument obsahuje dva formálně oddělené, přesto ale z logických důvodů v jednom společném aktu zveřejněné návrhy, které pozměňují zastaralou směrnici, resp. nařízení. Jelikož se oba návrhy zařazené formálně za sebou doplňují a tvoří jeden významový celek, je v první části dokumentu obsažené odůvodnění iniciativ Komise společné pro oba návrhy. Celý dokument má 16 stran, směrnice 4 články, nařízení pouhé 2.

 

3. Klíčové obsahové body legislativních návrhů

 

Navrhnuté obsahové změny jsou obsaženy ve dvou formálně oddělených návrzích:

 

3.1. Návrh KOM(2008)147-1

 

 • Délka zdaňovacího období pro subjekty s povinností odvádět DPH se zkracuje ze tří měsíců na jeden měsíc.
 • Souhrnné hlášení vypracuje daný subjekt za každý kalendářní měsíc, a to ve lhůtě

nepřekračující jeden měsíc.

 • Členský stát může prodloužit toto období až na jeden rok pro takové subjekty, jejichž interkomunitární přeshraniční transakce nepřesahují 200 000 eur ročně.
 • Lhůta pro předání informací mezi členskými státy o odvodu DPH je maximálně jeden měsíc.

 

3.2. Návrh KOM(2008)147-2

 

 • Zkracuje se lhůta pro povinné poskytnutí informace úřadu jednoho členského státu ze strany úřadu jiného členského státu. Jestliže je dotyčný orgán povinen zveřejnit jisté informace (identifikační čísla pro účely DPH přidělená členským státem, celkovou hodnotu veškerých dodání zboží uvnitř Společenství), učiní tak nově ve lhůtě jednoho měsíce od konce kalendářního měsíce, ke kterému se informace vztahují.
 • Stejně tak, pokud jsou dané informace doplněny úřadem do databáze, musí být nejpozději do jednoho měsíce zpřístupněny.

 

4. Stav legislativního procesu

 

Návrh nařízení i návrh směrnice byly Komisí přijaty 17. března 2008 a oficiálně předány Radě a Evropskému parlamentu. Žádná z relevantních institucí se však zatím k dokumentům nevyjádřila.

 

5. Očekávaný vývoj

 

Procedura konzultace sice staví Evropský parlament do pozice, kdy nemůže návrh změnit či odmítnout, stejně tak však pro něj nejsou dány žádné závazné limity, do kdy se musí vyjádřit. Rada musí před svým rozhodnutím získat rovněž vyjádření Evropského hospodářského a sociálního výboru, jehož konzultace je za použití této rozhodovací procedury povinná. Časová posloupnost jednotlivých kroků v rámci legislativního procesu je tak jen těžko předvídatelná, oficiálně však mají oba návrhy vstoupit v platnost 1. ledna 2010. Nařízení začne platit od tohoto data bezprostředně bez jakýchkoliv úprav národní legislativy, v případě směrnice však musí členské státy přijmout nezbytné předpisy pro dosažení souladu s touto směrnicí, přičemž se tak musí stát do 1. ledna 2010.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu