Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Geologické skladování oxidu uhličitého

Euroskop, 15.09.2008

Blížící se hlasováním o návrhu směrnice o geologickém skladování oxidu uhličitého v rámci odpovědného výboru Evropského parlamentu (podle posledních informací 7. října 2008) dalo vzniknout hned několika (zatím spíše neformálním) iniciativám, jak z výsledné normy učinit text, jenž bude mít reálné uplatnění a nebude pouze předjímat možný budoucí stav (s potenciálním rizikem, že bude dokonce kontraproduktivní).

Návrh směrnice o geologickém skladování oxidu uhličitého

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (KOM(2008)18 v konečném znění)

 

Návrh směrnice o geologickém skladování oxidu uhličitého je jednou z částí tzv. klimaticko-energetického balíku, jejž Komise předložila 23. ledna 2008 (více zde). Jeho cílem je vytvořit základní právní rámec pro budoucí využití technologie CCS (carbon capture and storage; zachycování a skladování uhlíku, resp. oxidu uhličitého - CO2). Technologie CCS umožňuje separovat CO2 od dalších (v průmyslových provozech sekundárně produkovaných) plynů a ukládat jej pod zemský povrch. CO2 lze tudíž považovat za „neemitovaný" (více zde).

V souvislosti s blížícím se hlasováním o návrhu v rámci odpovědného výboru Evropského parlamentu (ENVI) 7. října 2008 se objevily informace o tom, že text by měl být meritorně propojen s návrhem na revizi směrnice o obchodování s tzv. emisními povolenkami (více zde) a podpořen zahájením demonstračních projektů garantovaných Komisí.

 

1. Klíčové obsahové body nových „iniciativ"

 

První „iniciativu" (jak o ní informovala některá média) představuje neformální dohoda zpravodaje návrhu směrnice o geologickém skladování oxidu uhličitého Chrise Daviese (Velká Británie, ALDE) a zpravodajky návrhu revize směrnice o obchodování s tzv. emisními povolenkami Avril Doyle (Irsko, EPP-ED) o tom, že vybudování a provoz zařízení CCS by mohly být v budoucnu podporovány až 500 mil. povolenek ročně (namísto toho, aby tato suma byla k dispozici pro nové podniky potenciálně vstupující do systému obchodování s povolenkami). Jednotlivé členské státy se však k danému záměru stavějí spíše skepticky, a to jak z politických důvodů (dojde k faktickému propojení obou norem, což se může v budoucnu ukázat jako problematické), tak i z důvodů „technických" (jakým způsobem bude zajištěn vstup pro nové participanty systému obchodování s tzv. emisními povolenkami?).

Druhá „iniciativa" byla zveřejněna Komisí 11. září 2008 a míří na výběr externího partnera, jenž by jí počínaje rokem 2009 napomohl vytvořit a řídit „síť" demonstračních projektů využívajících technologie CCS.

 

2. Stav legislativního procesu

 

Nakolik (úspěšně) budou uvedené záměry realizovány, je v tuto chvíli obtížně předvídatelné, protože negociace o celém klimaticko-energetickém balíku (stejně jako samotném o návrhu směrnice o geologickém skladování oxidu uhličitého) jsou na samém počátku, nehledě na fakt, že jednotlivé legislativní procesy nemusejí „běžet" stejným tempem (ač Komise i Evropský parlament hovoří o opaku). V případě návrhu směrnice o geologickém skladování oxidu uhličitého se například řeší (naposledy na zasedání ENVI ve 10. září 2008), jakým způsobem autorizovat správce úložišť, jak definovat jejich odpovědnost a na jak dlouho a především zda a jak vznik úložišť financovat. Roli mediátora bude v každém případě sehrávat členský stát na postu předsednictví - v první polovině roku 2009 Česká republika. Stávající předsednická země - Francie - například záměr dua Davies - Doyle podle všeho přivítala. V mnohém bude záležet také na dotčených aktérech (tj. průmyslových podnicích) a tom, zda a nakolik pro ně bude technologie CCS (z hlediska efektivního zajištění jejich produkce) přínosná.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Odpovědný výbor Evropského parlamentu (ENVI) by měl zprávu zpravodaje Chrise Daviese přijmout podle posledních informací 7. října 2008 a plénum pak 16. prosince 2008. Mezitím by se návrhem měla na úrovni ministrů zabývat minimálně čtyřikrát Rada (ve dnech 9. a 20. října 2008 a 4. a 8. prosince 2008).

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy