Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Nařízení týkající se zrušení diskriminace v dopravě

Euroskop, 22.09.2008

Dne 10. července 2008 vstoupilo v platnost nařízení týkající se zrušení diskriminace v dopravě. Norma má snížit byrokratickou zátěž nákladních přepravců.

Nařízení týkající se zrušení diskriminace v dopravě

 

Nařízení Rady č. 569/2008 ze dne 12. června 2008, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství

 

Dne 10. července 2008 vstoupilo v platnost nařízení týkající se zrušení diskriminace v dopravě. Norma má především snížit byrokratickou zátěž nákladních přepravců.

Komise návrh zveřejnila 6. března 2007. 15. ledna 2008 vyjádřil své stanovisko v rámci procedury spolurozhodování Evropský parlament, Rada se následně vyjádřila 12. června 2008 a návrh schválila.

 

1. Legislativní pozadí

 

Nařízení vychází ze dvou dlouhodobých snah Komise - zajistit rovné podmínky na trhu a snížit administrativní zátěž pro přítomné aktéry. Komise ve svém odůvodnění uvedla, že povinnost dopravních podniků poskytovat informace a podávat zprávy o uplatňování komplikovaných právních předpisů měla ve svém důsledku negativní dopad na jejich konkurenceschopnost. Cílem Komise se tedy stalo odstranění této zbytečné zátěže.

Již v listopadu 2006 vypracovala Komise sdělení „Lepší právní předpisy v Evropské unii - strategický přezkum" (KOM(2006)689). Tento dokument počítal se snížením administrativních nákladů podniků do roku 2012 o 25 %. Dalším důležitým impulsem vedoucím ke změně stávající legislativy byl Akční program pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii (KOM(2007)23).

 

1.1 Akční program pro snižování administrativní zátěže

 

Akční program představuje plán měření a snižování zbytečné administrativní zátěže v EU a cíle, které mají celý proces usměrňovat. Rovněž vyzývá Evropskou radu, aby schválila akční program pro snižování administrativní zátěže a vyzvala členské státy, aby podporovaly Komisi při měření administrativní zátěže.

Jako jeden z cílů v rámci odstraňování administrativních překážek si Komise stanovila odstranění zastaralých předpisů z roku 1960 (nařízení č. 11) požadujících dokumentaci mnoha údajů v rámci vnitrokomunitární přeshraniční dopravy zboží.

 

2. Formální struktura legislativního aktu

 

Nařízení je velmi krátké, má pouze jednu stranu a obsahuje dva články, z toho jen jeden meritorní.

Původní návrh Komise měl včetně analýzy důvodů vzniku a odůvodnění cílů devět stran, přičemž samotný návrh pouze tři strany a celkem tři články. Po úpravách provedených Evropským parlamentem došlo k přepracování a zestručnění návrhu.

 

3. Klíčové obsahové body legislativního aktu

 

Nařízení obsahuje jediný obsahový bod. Jedná se o odstranění některých požadavků na dokumentaci týkající se trasy, přepravní vzdálenosti a použitých hraničních přechodů. Ukázalo se totiž, že některé požadavky kladené na dopravce jsou zbytečné. Mnohé údaje jsou již uvedeny v příslušných přepravních dokumentech.

 

3.1 Změny učiněné Evropským parlamentem

 

Evropský parlament 15. ledna 2008 schválil stanovisko, které celý návrh - především pak jeho formální podstatu - významně změnilo. Stanovisko odsouhlasené plénem pozměnilo „nařízení Evropského parlamentu a Rady" v pouhé „nařízení Rady", neboť z původního návrhu vyškrtlo změnu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a návrh týkající se zjednodušení správních postupů pro mikropodniky, které se zabývají přímým prodejem potravin spotřebitelům. Rada tyto změny přijala hned v prvním čtení.

 

4. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

 

Zveřejněním v úředním věstníku a následným vstupem v platnost (dvacet dní po zveřejnění) byl legislativní proces formálně ukončen. Nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020

Vnitřní trh v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020