Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Schvalování typu motorových vozidel (Euro VI)

Euroskop, 22.09.2008

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) 15. července 2008 přijal zprávu zpřísňující původní požadavky Komise na připravovaný emisní standard Euro VI.

Návrh nařízení o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím

 

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel (KOM(2007)851 v konečném znění)

 

Návrh nařízení o schvalování typu motorových vozidel (Euro VI) je textem, jenž má meritorně doplnit/nahradit stávající legislativní úpravu týkající se tzv. emisních standardů Euro IV a Euro V. První z nich se uplatňuje od 9. listopadu 2006, druhý bude použitelný od 1. října 2008 - v obou případech na základě směrnic č. 2005/55 a č. 2005/78.

 

1. Legislativní pozadí

 

Návrh je konkrétním vyjádřením snah EU zajistit současně vysokou ochranu životního prostředí a (pokud možno) i fungující jednotný vnitřní trh. Není proto náhoda, že text se v tomto směru odvolává na tzv. Lisabonskou strategii (coby obecný dokument), ale i na dokumenty další, specifičtější - např. na program „Čistý vzduch pro Evropu" (CAFE), jenž vytvořil základ pro Tematickou strategii o znečišťování ovzduší (KOM(2005)446).

V roce 2004 se v souvislosti s uvedeným záměrem uskutečnila konzultace zainteresovaných aktérů, jejíž vyhodnocení je k dispozici zde. Z pěti možných variant dalšího postupu byla zvolena nejrestriktivnější cesta: regulační přístup na úrovni EU (dalšími variantami bylo zachování stávajícího stavu, tj. emisní standardy Euro IV a Euro V; regulace na úrovni členských států; finanční pobídky poskytované členskými státy; a samoregulace).

Předložený legislativní návrh je předmětem tzv. spolurozhodování Rady a Evropského parlamentu podle článku 251 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice. Na straně Komise je za návrh odpovědné Generální ředitelství (DG) Podnikání a průmysl, na straně Rady její formace pro životní prostředí (ENVIRONMENT) a v případě Evropského parlamentu jde o výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI; odpovědný výbor), výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN).

 

2. Formální struktura legislativního návrhu

 

Návrh nařízení o schvalování typu motorových vozidel (Euro VI) je revizním textem vycházejícím ze skutečnosti, že určitá právní úprava v dané oblasti již existuje. V tomto směru jde nejen o zmiňované směrnice č. 2005/55 a č. 2005/78, ale především o tzv. rámcovou směrnici č. 2007/46.

Právní bází pro předložení návrhu se stal článek 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice umožňující EU „sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu".

Návrh krom důvodové zprávy sestává z šestnácti článků a dvou příloh. Výsledná norma by měla být vztažena nejen na EU, resp. její jednotlivé členské státy, ale na celý Evropský hospodářský prostor (EHP).

 

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

  • zpřísnění mezních hodnot emisí z motorových vozidel (nad 2610 kg v případě kategorií M1, M2, N1, N2 a kategorií M3 a N3) pro částice a NOX;
  • požadavek na 66% snížení hmotnosti emisí částic a 80% snížení emisí NOX z vozidel se vznětovými motory (= faktický požadavek na zavedení tzv. uzavřených DPF filtrů);
  • požadavek na zveřejnění informací palubního diagnostického systému a informací o  opravách a údržbě vozidla na internetových stránkách ve standardizovaném formátu;
  • zavedení celosvětově harmonizovaných požadavků mj. i na zkoušky emisí a metodiku měření (podle Světového fóra pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel);
  • předpoklad vzniku prováděcí normy přijaté regulativním výborem Komise (v souladu s rozhodnutím č. 1999/468);
  • zrušení směrnic č. 80/1269, č. 2005/55, č. 2005/78 a č. 2006/51 a změna nařízení č. 715/2007 v souladu se sdělením „Aktualizace a zjednodušení právních předpisů Společenství" (KOM(2003)71);
  • účinnost od 1. října 2014 (tj. zákaz vydávání technických certifikátů schválení typu neodpovídajících emisnímu standardu Euro VI);
  • zavedení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí do 18 měsíců od vstupu nové normy v platnost.

 

Tabulka: Mezní hodnoty emisí Euro VI

 

Mezní hodnoty

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (3)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

hmotnost částic

(mg/kWh)

Evropská zkouška s cyklem v ustáleném stavu (ESC; vznětový motor)

1500

130

-

-

400

10

10

Evropská zkouška s neustáleným cyklem (ETC; vznětový motor)

4000

160

-

-

400

10

10

Evropská zkouška s neustáleným cyklem (ETC; zážehový motor)

4000

-

160

500

400

10

10

Zdroj: KOM(2007)851 (upraveno)

 

4. Stav legislativního procesu

 

11. srpna 2008 byla zveřejněna zpráva Matthiase Grooteho (Německo, PES) z odpovědného výboru ENVI. Text byl přijat 15. července 2008 poměrem 51:0:1. (TRAN svůj názor schválený poměrem 36:0:1 přijal 6. května 2008 a IMCO - poměrem 34:0:0 - 24. června 2008.)

Grooteova zpráva zachovala požadavek na 66% snížení hmotnosti emisí částic, ovšem předpokládá, že emisní standard Euro VI bude zaveden dříve - nejpozději 1. dubna 2013 (Komise navrhovala 1. října 2014). Výjimku v tomto směru představuje pouze mírnější požadavek na mezní emise NOX ve výši 500 mg/kWh (Komise požadovala 400 mg/kWh). Do budoucna výbor ENVI předpokládá celkové zpřísnění navrhované normy, v ideálním případě již prováděcím nařízením, a to zejména pokud jde o částice a jejich množství na kWh či o CO2 produkovaný těžkými užitkovými vozidly.

 

5. Očekávaný vývoj

 

Završení prvního čtení návrhu v Evropském parlamentu se předpokládá 22. října 2008. Rada by se textem měla zabývat dva dny předtím - 20. října 2008. V případě, že obě instituce dosáhnou kompromisu, bude projednávání ukončeno. V opačném případě bude spolurozhodovací procedura pokračovat druhým čtením, jehož další harmonogram zatím není znám.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020

Vnitřní trh v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020