Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Hospodářská soutěž v květnu 2014

Euroskop, 05.06.2014

Komise modernizuje pravidla pro udělování státních podpor

Komise modernizuje pravidla pro udělování státních podpor

Commission regulation declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (C(2014)3292/3)

Communication from the Commission: Framework for state aid for research and development and innovation (C(2014)3282)

Nová pravidla, která Komise přijala 21. 5. 2014, rozšiřují počet kategorií státních podpor, které nebudou muset být oznámeny Komisi ke schválení. Skládají se ze dvou vzájemně se doplňujících částí: nové obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) a nový rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Pozadí

Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) určuje počet kategorií státní podpory, které nemusejí být oznamovány Komisi a jsou slučitelné s jednotným trhem. Aby podpora spadala do jedné z 26 kategorií, musí splňovat určité podmínky, které zaručí, že podpora povede k novým činnostem, které by se bez ní nerealizovaly, a že také podporuje hospodářský rozvoj bez neoprávněného narušení hospodářské soutěže. Členské státy musí pouze informovat Komisi – prostřednictvím jednoduchého informačního dokumentu – poté, co byla podpora poskytnuta. GBER se vztahuje téměř na všechna hospodářská odvětví, s výjimkou rybolovu a akvakultury, zemědělství a částí odvětví uhlí. Rovněž je vyloučena regionální podpora odvětví oceli, stavby lodí a syntetických vláken a režimy regionální podpory zacílené na specifická odvětví hospodářské činnosti. Nařízení se nevztahuje na činnosti související s vývozem nebo na přednostní využívání domácího zboží před dováženým zbožím.

Nařízení č. 800/2008, které bylo přijato v roce 2008, pokrývá přibližně 60 % všech podpor v EU. Komise odhaduje, že cca 3/4 z dnešních opatření státní podpory a 2/3 částek podpory budou osvobozeny dle revidovaného GBER. 

Klíčové a sporné body

Revidovaný GBER zjednoduší zejména státní podpory zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, což znamená rychlejší proces zavedení podpory pro příjemce. Právě co se týče výdajů na výzkum a vývoj, EU stále zaostává za hlavními světovými konkurenty a klade si za cíl je navýšit na hodnotu 3 % HDP. Komise zahrnula následující nové kategorie podpory do GBER: podpora inovačních klastrů a podporu na zpracování a organizační inovace, režimy podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními katastrofami, sociální pomoc pro obyvatele a dopravu z odlehlých oblastí, podpora infrastruktury širokopásmového připojení, podpora kultury a zachování kulturního dědictví, včetně režimů podpory pro audiovizuální díla, podpora sportu a multifunkční rekreační infrastruktury, investiční podpora na místní infrastrukturu. Prahové hodnoty, do kterých může být podpora poskytnuta bez předchozí kontroly Komise, byly výrazně zvýšeny.

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací stanovuje kritéria, na jejichž základě bude Komise posuzovat slučitelnost notifikované podpory s vnitřním trhem (tedy mimo GBER). Míra podpory (tj. procento z nákladů na projekt, do kterého může být státní podpora poskytnuta) je výrazně vyšší v novém rámci, a to až do výše 70 % způsobilých nákladů pro velké podniky a 90 % pro malé firmy, které provádějí aplikovaný výzkum (pouze za podmínky, že existuje skutečná mezera ve financování a po podrobné analýze Komise). Cílem nových pravidel je zajistit, aby veřejné finance byly využity tam, kde je potřeba, a že státní podpora bude zároveň mobilizovat soukromé investice do projektů, které by jinak nebyly realizovány, při zachování hospodářské soutěže na jednotném trhu. Komise také nově povolí státní podpory i v dalších fázích projektů (např. pilotní projekty a prototypy), což podporuje rychlý přechod od vývoje až po výrobu, zejména na rychle se pohybujících technologických trzích.

Komise současně zavedla nové požadavky na transparentnost státních podpor. Pro každou státní podporu nad 500 tis. € budou členské země povinny zveřejňovat identitu příjemce, množství a cíl podpory a její právní základ. Členské státy budou muset do dvou let zřídit speciální webové stránky, aby občané a zainteresované strany mohli zjistit, které podniky získaly státní podporu. Informace budou zveřejněny do 6 měsíců od udělení podpory. Úplné a včasné zveřejňování je podmínkou platnosti podpory.

Předpokládaný další vývoj

Nové soubory pravidel vstoupí v platnost 1. 7. 2014.

Odkazy

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020

Spotřebitelé v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020