Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 06.10.2008

Právě začíná projednávání návrhu, jenž má pozměnit platnou směrnici č. 2005/32 (tzv. směrnice o ekodesignu; Ecodesign Directive).

Návrh směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (KOM(2008)399 v konečném znění)

 

 

Návrh směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie je revizním textem majícím meritorně rozšířit „záběr" stávající směrnice č. 2005/32 (tzv. směrnice o ekodesignu; Ecodesign Directive) mj. i o obsah směrnice č. 2008/28 (měnící prováděcí pravomoci svěřené Komisi směrnicí č. 2005/32).

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise daný text zveřejnila 16. července 2008 coby součást svého akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku. Ten vychází z již dříve zveřejněné strategie pro udržitelný rozvoj, resp. aktivit rozvíjených na tomto poli OSN, či akčního plánu pro energetickou účinnost.

Z právních norem podobného zaměření lze jmenovat např. směrnici č. 92/75 (o energetických štítcích), nařízení č. 106/2008 (o programu Energy Star), nařízení č. 1980/2000 (o ekoznačce), směrnici č. 2006/121 (REACH), směrnici č. 2002/95 (o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních) či směrnici č. 76/769 (o omezení používání některých nebezpečných látek).

Obecně je cílem návrhu zpřehlednění právního prostředí a zajištění volného pohybu ekologicky šetrného zboží (resp. zboží, které je předmětem trhu v rámci EU). S tím souvisí i vytvoření adekvátních pobídek týkajících se veřejných zakázek a zdanění, určení minimálních požadavků pro uvádění výrobků na trh (značka CE) či zavedení referenčních hodnot vlivu všech výrobků spojených se spotřebou energie na životní prostředí. I nadále by měl být za soulad výrobků se směrnicí (včetně informování spotřebitelů) odpovědný výrobce nebo dovozce.

Z variant, které Komise zvažovala (v průběhu roku 2007 proběhla v dané věci veřejná konzultace), nakonec byla zvolena ta „evoluční": rozšíření působnosti směrnice nad rámec energetických spotřebičů jako takových, ovšem se zachováním výjimky pro dopravní prostředky (jež mají být, pokud jde o ekodesign, ošetřeny separátními - fakticky přísnějšími - normami).

Předložený legislativní návrh je předmětem tzv. spolurozhodování Rady a Evropského parlamentu podle článku 251 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice. Na straně Komise je za návrh odpovědné Generální ředitelství (DG) Podnikání a průmysl a na straně Rady patrně její formace pro životní prostředí (ENVIRONMENT; zatím to nebylo potvrzeno). V případě Evropského parlamentu je odpovědným výborem výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI); výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a výbor pro právní záležitosti (JURI) budou konzultovány.

 

2. Formální struktura legislativního návrhu

 

Návrh směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie je konstruován jako revizní text: do stávající směrnice č. 2005/32 jsou přímo zaneseny předpokládané změny. Z toho vyplývá, že návrh si zachovává podobnou strukturu jako platná směrnice. Krom důvodové zprávy obsahuje šestadvacet článků a deset příloh. K návrhu jsou připojeny dva dokumenty: SEK(2008)2115 (hodnocení dopadů) a SEK(2008)2116 (shrnutí hodnocení dopadů).

Právní bází pro předložení návrhu se stal článek 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice umožňující EU „sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu".

Výsledná norma by měla být vztažena nejen na EU, resp. její jednotlivé členské státy, ale na celý Evropský hospodářský prostor (EHP).

 

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

  • rozšíření působnosti směrnice č. 2005/32 na výrobky spojené se spotřebou energie (které ale nejsou energetickými spotřebiči; typicky úsporné vodovodní kohoutky a sprchy či vhodně designovaná okna; srov. článek 16 návrhu);
  • změna definice v článku 2 (včlenění vymezení „výrobku spojeného se spotřebou energie");
  • revizní mechanismus v článku 21 (potenciální další rozšíření směrnice na výrobky, které nejsou spojeny se spotřebou energie, po roce 2012);
  • použitelnost normy do roka od jejího vstupu v platnost.

 

4. Stav legislativního procesu

 

Komise návrh zveřejnila 16. července 2008. Od té doby se o něm vedla jednání spíše neformálně - samotný legislativní proces fakticky prozatím nezačal. Již v průběhu konzultace v roce 2007 se nicméně ze strany některých aktérů (např. BusinessEurope či reprezentanti sektoru dopravy) objevily výtky vůči rozšíření působnosti směrnice - kvůli potenciálním dopadům na jejich konkurenceschopnost. Obavy existují i z rostoucích administrativních nákladů. Navíc sama Komise v návrhu přiznává, že ne všechny náklady (související především s přijetím potřebných prováděcích opatření) jsou jednoznačně kvantifikovatelné - ač mohou dopadnout jak na výrobce, tak členské státy a koneckonců i samotnou Komisi.

 

5. Očekávaný vývoj

 

Komise s předložením návrhu vyjádřila přesvědčení, že výsledný text normy bude schválen do konce prvního kvartálu roku 2009, tj. do voleb do Evropského parlamentu. Prozatím neexistují žádné signály, které by to potvrzovaly, nebo vyvracely. S ohledem na relativně rozsáhlé rozšíření působnosti stávající směrnice č. 2005/32 lze nicméně v průběhu negociací spíše očekávat komplikace.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020