Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnější obchodní vztahy v dubnu 2016

Euroskop, 07.05.2016

EU věnovala na rozvojovou pomoc nejvíce ze všech zemí OECD, Jednodušší a rychlejší pravidla pro celní Unii

  • EU nadále přispívá nejvíce na rozvojovou pomoc v rámci OECD

  • Vstoupila v platnost nová celní pravidla EU, která mají zjednodušit platné předpisy

 

Krátce...

 

EU věnovala na rozvojovou pomoc nejvíce ze všech zemí OECD

Podle údajů zveřejněných 13. 4. 2016 poskytla EU se svými členskými státy v roce 2015 více než polovinu celkové oficiální rozvojové pomoci, kterou za rok 2015 vykázali členové Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), a udržela si tak pozici předního světového dárce. Hodnota oficiální rozvojové pomoci poskytnuté EU (orgány a členskými státy EU) se v roce 2015 zvýšila na 68 mld. €, což představuje nárůst o 15 %. Objem pomoci roste již třetím rokem v řadě a v loňském roce dosáhl historického maxima. Na rozvojovou pomoc věnovala EU 0,47 % svého hrubého národního důchodu. Jedná se o výrazně vyšší podíl, než jaký připadá na ostatní členy Výboru pro rozvojovou pomoc, kteří na oficiální rozvojovou pomoc dávají v průměru 0.21 % HND. Pět členských států EU poskytlo oficiální rozvojovou pomoc ve výši přesahující stanovený cíl 0,7 % HND: Švédsko (1,4 %), Lucembursko (0,93 %), Dánsko (0,85 %), Nizozemsko (0,76 %) a Spojené království (0,71 %). ČR poskytla pomoc ve výši 0,12 % HND. Z údajů organizace OECD lze poprvé vyčíst i objem prostředků, které členové Výboru pro rozvojovou pomoc v rámci oficiální rozvojové pomoci vykazují jako náklady na podporu uprchlíků na svém území. Celkové zvýšení oficiální rozvojové pomoci EU (8.9 mld. €) však bylo přesto větší než prudký nárůst nákladů na pomoc uprchlíkům (5,3 mld. €). EU v roce 2015 posílila jak svou podporu uprchlíkům, tak svou rozvojovou pomoc rozvojovým zemím.

 

Jednodušší a rychlejší pravidla pro celní Unii

Nová celní pravidla EU 1. 5. 2016 vstoupila v platnost. Celní unie je jedním ze základů EU a celní kodex je nové rámcové nařízení obsahující celní pravidla a postupy v celé EU. Nový kodex má přispět k racionalizaci celních předpisů a postupů v celé EU, zajistit větší právní jistotu a jednotnost pro podniky a jasnější pravidla pro celní úředníky či zajistit úplný přechod k bezpapírovému a plně elektronickému a interoperabilnímu celnímu prostředí. Nová pravidla mají za cíl umožnit hospodářským subjektům jednodušší a rychlejší vyřízení celních procedur, aby se jejich zboží dostalo rychleji a levněji ke spotřebitelům; zajistit lepší ochranu spotřebitelů proti ilegálnímu zboží nebo zboží, které nesplňuje evropské environmentální, zdravotní a bezpečnostní požadavky nebo zlepšit spolupráci mezi celními správami za pomoci nových systémů informačních technologií. Nový celní kodex zavádí systémy IT, které celní správy a obchodníci mají využít k jednoduššímu a rychlejšímu vyřizování celních procedur a které současně zajistí provedení všech nezbytných kontrol. Celní kodex by měl být plně zaveden do konce roku 2020. Během přechodného období se budou nové předpisy používat s využitím stávajících systémů IT a v některých případech papírových formulářů. Práce na tvorbě nových systémů či modernizaci systémů stávajících již byla zahájena.

Další články v rubrice

Vnitřní trh v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018

Spotřebitelé v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018