Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Výchova, vzdělání a mládež v lednu 2018

Euroskop, 09.02.2018

Nové iniciativy Komise ve vzdělání

  • Komise chce zlepšit vzdělávání a digitální gramotnost 

 

Nové iniciativy Komise ve vzdělání

  • Komise navrhla 3 iniciativy na zlepšení vzdělání a posílení klíčových kompetencí.

  • Komise chce zlepšit rozvoj klíčových kompetencí u osob všech věkových kategorií.

  • Cílem je lepší využívání digitálních technologií při výuce a učení.

  • Prostřednictvím vzdělávání mají mladí lidé pochopit význam společných hodnot.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Digital Education Action Plan (COM(2018)22)

Proposal for a Council recommendation on promoting common values, inclusive education, and the European dimension of teaching (COM(2018)23)

Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (KOM(2018)24) 

  • Komise 17. 1. 2018 přijala 3 nové iniciativy, jež mají zlepšit klíčové kompetence a digitální dovednosti evropských občanů a žáků. 

Pozadí

Evropská rada jednala neformálně o vzdělávání a odborné přípravě během sociálního summitu v Göteborgu v listopadu 2017, a to na základě sdělení Komise Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury. V závěrech Evropské rady byly členské státy, Rada a Komise vyzvány, aby se dané problematice věnovaly. V Nové agendě dovedností pro Evropu, která byla přijata v červnu 2016, byl oznámen přezkum doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení z roku 2006. Komise před zpracováním návrhu uspořádala v roce 2017 veřejnou konzultaci a konferenci se zúčastněnými stranami.

Navrhované doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru výuky vychází z pařížského prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání, jež bylo přijato na neformálním zasedání ministrů školství v březnu 2015. Komise je oznámila ve svém sdělení o podpoře prevence radikalizace vedoucí k násilnému extremismu z června 2016. Komise před zpracováním návrhu provedla v roce 2017 veřejnou konzultaci (více v příspěvku „Pilíř sociálních práv byl přijat“, Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2017).

Klíčové a sporné body

  • Komise 2 měsíce po summitu v Göteborgu předložila návrhy nových iniciativ, jejichž hlavním cílem má být snížení sociálně-ekonomické nerovnosti a zároveň zachování konkurenceschopnosti. Tím by mělo být podpořeno budování „jednotnější, silnější a demokratičtější“ EU.

Mezi 3 představené iniciativy patří:

  1.  Doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení - Cílem je zlepšit rozvoj klíčových kompetencí u osob všech věkových kategorií a v průběhu celého života a poskytnout členským státům vodítko, jak tohoto cíle dosáhnout. Zvláštní pozornost se věnuje podpoře podnikatelského ducha a myšlení zaměřeného na inovace se záměrem podnítit potenciál jednotlivců, jejich kreativitu a vlastní iniciativu. Komise kromě toho doporučuje kroky k podpoře získávání vědeckých, technických, inženýrských a matematických kompetencí a k motivaci většího počtu mladých lidí, aby se těmto odvětvím profesně věnovali. Dnešní návrhy by měly být chápány také jako součást naléhavě nutného zlepšení evropských vzdělávacích systémů tak, aby mohly čelit řadě problémů, na něž poukázal nejnovější průzkum PISA. Opatření obecněji pomohou členským státům lépe připravit žáky na měnící se trhy práce a na aktivní občanství ve stále rozmanitějších, mobilních, digitálních a globálních společnostech.
  2. Akční plán digitálního vzdělávání navrhuje, jak by bylo možné pomoci občanům přizpůsobit se digitálním změnám - využívání digitálních technologií při výuce a učení, rozvoj digitálních kompetencí a dovedností potřebných pro život a práci v době digitální transformace a zlepšení vzdělávání prostřednictvím lepší analýzy dat a prognóz. Iniciativy mají zahrnovat vysokorychlostní širokopásmové připojení pro školy, rozšiřování nového nástroje pro sebehodnocení škol, pokud jde o technologie pro výuku a vzdělávání, a osvětové kampaně o bezpečnosti na internetu a mediální gramotnosti. Cílem Komise je také mimo jiné zapojit do roku 2020 alespoň 1/2 škol do Evropského týdne programování. K další podpoře programování bude Komise spolupracovat s ambasadory Evropského týdne programování, členskými státy, sítí eTwinning, Koalicí pro digitální dovednosti a pracovní místa, digitálními šampiony a dalšími zainteresovanými subjekty a organizacemi. 
  3. Doporučení Rady o společných hodnotách, inkluzivním vzdělávání a evropském rozměru výuky - Tato iniciativa by dle Komise měla pomoci zlepšit vnímání společných hodnot stanovených. Cílem je posílit sociální soudržnost a napomoci boji proti narůstajícímu populismu, xenofobii, konfliktnímu nacionalismu a šíření falešných zpráv. Návrh by měl rovněž posilovat inkluzivní vzdělávání. Komise chce tyto cíle podpořit prostřednictvím opatření, jež podporují virtuální výměny mezi školami, zejména prostřednictvím úspěšné sítě e-Twinning, a posílí mobilitu škol v rámci programu Erasmus+.

Pozice ČR

ČR v obecné rovině podporuje rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání. ČR zejména podporuje posilování digitálních kompetencí a dovedností u žáků a studentů.

Předpokládaný další vývoj

Na základě akčního plánu by měly být představeny konkrétní kroky.

Odkazy

Další články v rubrice

Spotřebitelé v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019