Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2018

Euroskop, 09.05.2018

Ochrana pracovníků před rakovinotvornými látkami se opět posiluje, Rada potvrdila kompromisní znění o vysílání pracovníků, Nový rámec Europass má nabídnout širší spektrum služeb, Rada podpořila snadnější přístup k profesím, Členské státy usilují o zajištění přiměřených důchodů

 • Unie chce lépe chránit svoje zaměstnance

 • Vysílání pracovníků podle nových pravidel

 • Dohoda o úpravě Europass

 • EU plánuje nový test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy týkající se povolání

 • EU se zabývala přiměřeností důchodů mezi ženami a muži

 

Ochrana pracovníků před rakovinotvornými látkami se opět posiluje

 • Komise chce přidat na seznam nebezpečných látek dalších 5 chemikálií.

 • Směrnice o karcinogenech a mutagenech by měla být potřetí rozšířena.

 • Návrh by měl zlepšit pracovní podmínky pro více než 1 mil. pracovníků a zabránit více než 22 tis. případů nemocí z povolání.

 • Návrh vychází ze současných vědeckých důkazů.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (KOM(2018)171)

 • Komise 5. 4. 2018 navrhla omezit expozici pracovníků 5 rakovinotvorným chemickým látkám. Ty mají doplnit dalších 21, které již byly omezeny nebo u nichž bylo omezení navrženo. Tím chce EU zlepšit ochranu pracovníků před rakovinou a dalšími zdravotními problémy souvisejícími s výkonem povolání.

Pozadí

Komise je odhodlána dále posilovat právo pracovníků na vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Evropský pilíř sociálních práv, který společně vyhlásily EP, Rada a Komise na v listopadu 2017, uznává, že právo pracovníků na zdravé, bezpečné a dobře uzpůsobené pracovní prostředí je nezbytným předpokladem pro další konvergenci směrem k lepším pracovním a životním podmínkám v EU. Ochrana zdraví pracovníků na základě soustavného omezování expozice karcinogenním a mutagenním látkám na pracovišti je konkrétním cílem Komise.

 • dostupných údajů vyplývá, že nádorová onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s výkonem povolání. Celkově 52 % těchto úmrtí se každoročně přičítá rakovině, 24 % pak chorobám oběhové soustavy a 2 % úrazům. Rakovinu může způsobit expozice některým chemickým látkám na pracovišti.

Za účelem zajištění ochrany pracovníků byla přijata v roce 2004 směrnice o karcinogenech a mutagenech č. 37/2004. Tato směrnice stanovuje kroky, které je třeba přijmout pro odstranění či omezení expozice karcinogenním a mutagenním chemickým látkám a má přispívat k prevenci rakoviny a souvisejících chorob jako nemocí z povolání.

Vědecké poznatky o karcinogenních nebo mutagenních látkách se neustále rozvíjejí a díky technologickému pokroku lze ochranu pracovníků zlepšit. Komise podporuje aktualizace směrnice.

V rámci 2 předchozích změn směrnice, které Komise navrhla v květnu 2016 (více v příspěvku „Komise chce bránit pracovníky před látkami způsobujícími rakovinu“, Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2016) a lednu 2017 (více v příspěvku „Ochrana před karcinogeny a mutageny při práci by měla být přísnější“, Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2017), byly určeny limitní hodnoty pro 21 karcinogenů. První změna byla přijata jako směrnice č. 2398/2017 na konci roku 2017. Druhý návrh je projednáván. Komise tvrdí, že je v EU alespoň jedné z chemických látek zahrnutých v uvedených 3 návrzích vystaveno přibližně 21 mil. pracovníků.

Klíčové a sporné body

 • Podle odhadů by měl návrh zlepšit pracovní podmínky pro více než 1 mil. pracovníků a zabránit více než 22 tis. případů nemocí z povolání. Komise navrhla zařadit do směrnice o karcinogenech a mutagenech nové limitní hodnoty expozice u 5 chemikálií. Tyto limitní hodnoty stanoví nejvyšší koncentrace konkrétní karcinogenní chemické látky v ovzduší na pracovišti.

Jedná se o následující látky: kadmium a jeho anorganické sloučeniny, beryllium a jeho anorganické sloučeniny, kyselinu arseničnou a její soli a anorganické sloučeniny arsenu, formaldehyd a 4,4'-methylen-bis(2-chloranilin) („MOCA“).

První 3 výše uvedené karcinogeny se ve velké míře používají při výrobě a rafinaci kadmia, výrobě niklkadmiových baterií, při mechanickém pokovování, tavení zinku a mědi, dále pak ve slévárenství, stavebnictví, zdravotnictví, ve sklářském a chemickém průmyslu, v odvětví plastů a elektroniky, v laboratořích či při recyklaci. Vystavení berylliu např. vyvolává kromě rakoviny plic i nevyléčitelné chronické onemocnění berylliózu.

Návrh vychází z vědeckých důkazů a navazuje na debatu se zaměstnavateli, zaměstnanci a zástupci členských států a dalšími zainteresovanými subjekty.

Předpokládaný další vývoj

Komise by měla v případě potřeby seznam dále rozšiřovat a zároveň by mělo být dokončeno druhé rozšíření původní směrnice. Nařízení musí schválit Rada a EP.

Odkazy

 

Krátce...

 

Rada potvrdila kompromisní znění o vysílání pracovníků

 • Revidovaná směrnice stanovuje, že odměňování platí od prvního dne vyslání.

 • Mezinárodní silniční doprava bude mít specifická pravidla.    

Velvyslanci při EU v rámci Coreperu 11. 4. 2018 schválili kompromisní znění revize směrnice o vysílání pracovníků, vyjednané s EP. Jedná se o velmi citlivé a kontroverzní téma, což dokazuje i to, že po představení původního návrhu bylo v květnu 2016 dosaženo dostatečného počtu vnitrostátních parlamentů, včetně ČR, které k návrhu přijaly odůvodněné stanovisko, na spuštění procesu tzv. žluté karty (více v příspěvku „Úprava vysílání pracovníků není dle Komise v rozporu se zásadou subsidiarity“, Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2016). Obecně je cílem revidované směrnice usnadnit nadnárodní poskytování služeb a současně zajistit dodržování práv pracovníků, kteří jsou zaměstnáni v jednom členském státě a svým zaměstnavatelem vysláni, aby dočasně pracovali v jiném členském státě (vyslaní pracovníci). Konkrétněji je cílem směrnice zajištění spravedlivých mezd a rovných podmínek pro vysílající i místní společnosti v hostitelské zemi při současném dodržení zásady volného pohybu služeb. Revidovaná směrnice stanovuje, že odměňování platí od prvního dne vyslání, tak aby se na vyslané pracovníky vztahovala stejná pravidla odměňování jako na místní pracovníky hostitelského členského státu. Směrnice vyjasňuje rovněž pravidla upravující náhrady. Dále zavádí koncepci dlouhodobého vyslání. Pracovník by měl být považován za dlouhodobě vyslaného, pokud doba vyslání dosáhne 12 měsíců. Po uplynutí této lhůty by se na vyslaného pracovníka měly vztahovat téměř všechny aspekty pracovního práva hostitelské země. Nově by se kolektivní smlouvy mohly na vyslané pracovníky použít nejen v odvětví stavebnictví, ale ve všech odvětvích a oblastech podnikání. Z revize také vyplývá, že agentury práce mají vyslaným pracovníkům zaručit stejné podmínky, jaké platí pro agenturní zaměstnance, kteří uzavřeli pracovní poměr v tom členském státě, kde je práce vykonávána. Z kompromisní dohody vyplývá, že ustanovení revidované směrnice mají být v odvětví mezinárodní silniční dopravy použitelná až poté, co vstoupí v platnost připravované právní předpisy upravující toto konkrétní odvětví. To byla otázka, která byla často akcentována v ČR. Schválený kompromis tedy uznal potřebu specifických pravidel pro mobilní sektor mezinárodní silniční dopravy a v následujících měsících se mají ministři dopravy dohodnout na konkrétních pravidlech pro toto odvětví. Ke konečnému přijetí směrnice dojde poté, co o legislativním aktu proběhne hlasování v EP.

 

Nový rámec Europass má nabídnout širší spektrum služeb

 • Nový rámec Europass má např. vylepšený nástroj pro tvorbu životopisů a kvalifikačních profilů, bezplatné nástroje k sebehodnocení apod.

 • Revidovaný rámec Europass by měl být propojen s dalšími nástroji a službami EU týkajícími se práce a systémů vzdělávání.

Členské státy 12. 4. 2018 přijaly návrh Komise na revizi rámce Europass - revidovaný rámec, jehož cílem je zjednodušit a modernizovat. Rada v prosinci 2017 dospěla k prozatímní dohodě s EP o novém rámci. Cílem je lépe informovat o svých dovednostech, kvalifikacích a zkušenostech prostřednictvím standardizovaných vzorů ve všech jazycích EU. Revize rozhodnutí o Europassu je součástí nové agendy dovedností pro Evropu představené v červnu 2016 (více v příspěvku „Komise by chtěla revidovat Europass“, Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2016). Revidovaný rámec by měl zlepšit chápání dovedností a kvalifikací a usnadnit mobilitu v Evropě. Měla by být vytvořena nová internetová platforma, která by zahrnovala širší spektrum unijních online nástrojů a informací o dovednostech, kvalifikacích a vzdělávacích příležitostech. Nový rámec Europass má nabídnout širší spektrum služeb, jako např. vylepšený nástroj pro tvorbu životopisů a kvalifikačních profilů, bezplatné nástroje k sebehodnocení, relevantní informace o vzdělávacích příležitostech po celé Evropě, jakož i informace a podporu s cílem pomoci jednotlivcům dosáhnout uznání jejich kvalifikací. Rámec by měl pomoci při pohybu mezi zeměmi osobám, které hledají nové zaměstnání nebo se kdekoli v Evropě zapojují do řízení vzdělávání a profesního rozvoje. Revidovaný rámec Europass by měl být propojen s dalšími nástroji a službami EU týkajícími se práce a systémů vzdělávání a odborné přípravy, jako je portál pracovní mobility EURES (více v příspěvku „Europass v novém“, Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2017).

 

Rada podpořila snadnější přístup k profesím

 •  Regulování profesí by mělo být omezeno. 

 • Státy budou mít povinnost provést test přiměřenosti před uplatněním nové úpravy.

Coreper 20. 4. 2018 schválil dohodu mezi bulharským předsednictvím a vyjednavači EP o návrhu směrnice týkající se testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy týkající se povolání. Návrh by měl vyžadovat provedení testu proporcionality před zavedením nových požadavků na povolání. Komise v lednu 2017 představila balík návrhů, který by měl usnadnit poskytování služeb firmám a podnikatelům v rámci celé EU (více v příspěvku „Komise navrhla balík opatření, jež by měl usnadnit poskytování služeb“, Vnitřní trh v lednu 2017). Návrh směrnice má zlepšit transparentnost způsobu, jakým jsou některé profese v členských státech regulovány. Vnitrostátní opatření mají být přiměřená, aby neoprávněně neomezovaly přístup k odborným činnostem ani nevytvářely neoprávněnou zátěž na vnitřním trhu. Při regulování profesí budou muset členské státy posoudit, zda jsou nová nebo revidovaná pravidla odůvodněna veřejným zájmem. Povinnost provést test proporcionality před zavedením nové úpravy profesí by měla doplnit stávající ustanovení směrnice o odborných kvalifikacích (č. 36/2005). Návrh směrnice musí ještě formálně schválit EP a Rada. 

 

Členské státy usilují o zajištění přiměřených důchodů

 •  V EU je 17,3 mil. (18,2 %) starších lidí (ve věku 65 a více let) ohroženo chudobou či sociálním vyloučením.

 • Důchody žen jsou stále o 37 % nižší než důchody mužů.

Komise 30. 4. 2018 vydala Zprávu o přiměřenosti důchodů z roku 2018. Zprávu o přiměřenosti důchodů připravuje Komise a Výbor pro sociální ochranu každé 3 roky. Zpráva analyzuje, jak stávající a budoucí důchody mohou předcházet chudobě ve stáří a udržet příjmy mužů a žen po celou dobu jejich penze. Dle výsledků je chudobou nebo sociálním vyloučením ohroženo o 1,9 mil. starších Evropanů méně než před 10 lety a počet starších pracovníků v zaměstnání se zvýšil jen za poslední 3 roky o 4,1 mil. těchto pracovníků. Přes lepší výsledky je v EU 17,3 mil. (18,2 %) starších lidí (ve věku 65 a více let) ohroženo chudobou či sociálním vyloučením. A od roku 2013 se navíc toto číslo téměř nezměnilo. Kromě toho přetrvávají výrazné rozdíly mezi zeměmi a skupinami obyvatelstva. Důchody žen jsou v důsledku nižších platů a menšího počtu odpracovaných let stále o 37 % nižší než důchody mužů. Více než 1/2 všech starších osob ohrožených chudobou či sociálním vyloučením v EU je ve věku 75 let nebo více. Členské státy by měly přijmout opatření, aby se vyrovnaly rozdíly ve výši důchodů žen a mužů, a to zejména zavedením politik zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů v produktivním věku. V souladu s evropským pilířem sociálních práv chce Komise členské státy v podpořit, např. prostřednictvím návrhu na vytvoření lepší rovnováhy mezi soukromým životem a pracovní kariérou pro pracující rodiče a pečující osoby.

 

 

Další články v rubrice

Doprava v září 2020

Euroskop, 10.10.2020

Vnitřní trh v září 2020

Euroskop, 10.10.2020