Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018

Komise navrhla pravidla pro recyklaci vody využitelné v zemědělství, Nová pravidla pro ekologické zemědělství posvětila Rada

  • Komise chce bojovat proti suchu zvýšením využití odpadních vod v zemědělství

  • Rada definitivně odklepla nařízení o ekologickém zemědělství

 

Komise navrhla pravidla pro recyklaci vody využitelné v zemědělství

  • Nedostatek vody celoročně sužuje 1/3 Evropy

  • Komise chce více využít potenciál vyčištěných odpadních vod a využít je jako alternativní zdroj pro zavlažování v zemědělství

  • Počítá i se zavedením přísného kontrolního systému, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost vody

  • Veřejnost by měla mít online přístup k informacím o využívání odpadních vod v členských státech

Proposal for a Regulation of the European Parliamnet and of the Council on minimum requirements for water reuse (COM(2018)337l)

  • Komise 28. 5. 2018 představila návrh nařízení pro využívání odpadních vod v zemědělství v rámci zmírnění problémů s nedostatkem vody v EU. Cílem návrhu je zvýšit využívání vody z čistíren odpadních vod a zajistit tak alternativní zdroj nejen v období sucha. Dle Komise se v současnosti v EU zdaleka nenaplňuje potenciál využívání vyčištěných odpadních vod.

Pozadí

Až 1/3 území EU trpí celoročním nedostatkem vody a problém je to dlouhodobý. Již v roce 2007 Komise publikovala Sdělení o řešení problému nedostatku vody a sucha v EU, kde identifikovala klíčové problematické oblasti v nakládání s vodou a vodními zdroji a představila strategii racionálního využívání vody. V roce 2014 poté proběhla veřejná konzultace, jejímž výsledkem je právě návrh 28. 5. 2018 předložený Komisí.

Komise návrh představila v rámci svého pracovního programu na rok 2018 a akčního plánu oběhového hospodářství. Současný stav využívání vyčištěných odpadních Komise považuje za nevyhovující a dle provedených studií uvádí, že prostřednictvím opětovného využívání vody by mohlo být dosaženo úspor až 6,6 mld. m3 ročně, přičemž současnosti úspory činí asi 1,7 mld. m3. Návrh nařízení staví na směrnici č. 271/91 o čištění městských odpadních vod.

Klíčové a sporné body

Při využívání vyčištěných odpadních vod je třeba dbát zvýšené opatrnosti a bezvýhradně zajistit jejich nezávadnost pro člověka i životní prostředí. Zásadním bodem návrhu je tedy stanovení minimálních požadavků pro kvalitu vody, její sledování a řízení případných rizik. Minimální požadavky stanovuje příloha návrhu nařízení, sledována by měla být přítomnost bakterie E. coli, legionelly nebo obsah celkových suspendovaných pevných látek. Návrh legislativy se specifikuje také plodiny, které mohou být zavlažovány vyčištěnou odpadní vodou a konkretizuje i formu zavlažování (rozprašování aj.).

Komise chce vybudovat spolehlivý systém pro řízení rizik, který zajistí bezpečnost používané vody. Nová pravidla podle ní nesmějí přispět k posilování nedůvěry spotřebitelů v bezpečnost potravin na jednotném trhu EU. Příloha nařízení v tomto ohledu specifikuje provádění analýz dopadů na zdraví člověka a životní prostředí a stanovuje preventivní opatření např. pro chov hospodářských zvířat.

Posledním klíčovým bodem návrhu je transparentnost systému využívání vyčištěných odpadních vod, kdy veřejnost má mít online k dispozici informace o využívání těchto vod ve svém členském státě.

Zavedení fungování kontrolního a monitorovacího systému, včetně poskytováním informací veřejnosti si vyžádá finanční náklady. Měly by být však více než kompenzovány mírou ušetřené energie a vody. Dojít by mělo i k vytvoření nových pracovních míst ve vodohospodářství a výzkumu. 

Pozice ČR

Vzhledem ke skutečnosti, že ČR se v kvalitě vody nachází ve světové špičce a potýká se se závažnými problémy se suchem, očekává se široká podpora návrhu.

Předpokládaný další vývoj

Do schvalovacího procesu návrhu nařízení se zapojí EP i Rada. Jako první byl návrh 29. 5. 2018 předložen k projednání Radě. Pokud bude návrh schválen, měl by v platnost vstoupit 20 dní po uveřejnění v Úředním věstníku EU.

Odkazy

 

Krátce...

 

Nová pravidla pro ekologické zemědělství posvětila Rada

  • Je dobojováno, nařízení o ekologické produkci definitivně odsouhlasila Rada, platit začne od 1. 1. 2021

  • Klíčovými parametry nařízení jsou harmonizace pravidel i vzhledem ke třetím zemím, jednodušší bio certifikace a rozšíření produktů, které mohou získat značku bio

Rada ministrů zemědělství EU 22. 5. 2018 souhlasilanařízením o ekologické produkci a značení ekologických produktů, které se vyjednávalo od roku 2014 a setkalo se s velkým odporem některých států i institucí EU. V rámci jednání proběhl také nejdelší trialog mezi Komisí, EP a Radou v dosavadní historii EU. Nové nařízení pokračuje v harmonizaci předpisů členských států, stanovuje jednotná pravidla pro dovoz ze třetích zemí, zavádí skupinovou certifikaci a upravuje kontrolní systém bio produkce. Nařízení začne platit od 1. 1. 2021 (více v příspěvku „Nové ekologické nařízení má podporu, ale vstoupí v platnost později“, Zemědělství a rybolov v listopadu 2017).

Další články v rubrice

Spotřebitelé v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019