Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2018

Euroskop, 10.07.2018

Rada se dohodla na postoji k celoevropskému osobnímu penzijnímu produktu, Koordinace systémů sociálního zabezpečení má být posílena, Rada schválila „transparentní a předvídatelné“ pracovní podmínky, Rada souhlasí se zavedením testů přiměřenosti, Rada se dohodla na obecném přístupu k návrhu směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, Rada přijala směrnici o vysílání pracovníků

 • Pokrok v jednání o celoevropském osobním penzijním produktu

 • Rada dosáhla obecného přístupu ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení

 • Změny v pracovních podmínkách

 • Testy přiměřenosti schválily členské státy

 • EU podporuje rovnováhu pracovního a soukromého života rodičů a pečujících osob.

 • Rada potvrdila úpravu pro vysílané pracovníky

 

  

Krátce...

 

Rada se dohodla na postoji k celoevropskému osobnímu penzijnímu produktu

 • Připravuje senový typ dobrovolné osobní penze, který by mohl střadatelům poskytnout více možností pro ukládání peněz.

 • Evropský trh s osobními penzijními produkty je roztříštěný z důvodu množství různých pravidel.

Rada se 19. 6. 2018 dohodla na postoji k návrhu, který se týká celoevropských osobních penzijních produktů (PEPP). Komise v červnu 2017 předložila návrh, který by měl umožnit poskytovatelům penzijních produktů, aby v budoucnosti mohli nabídnout celounijní osobní penzijní produkty. Mělo by se jednat o nový typ dobrovolné osobní penze, který by mohl střadatelům poskytnout více možností pro ukládání peněz na stáří a nabídnout jim konkurenčnější produkty (více v příspěvku „EU chce reformovat penze“, Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2017). Cílem návrhu nařízení je dle Komise poskytnout větší výběr lidem, kteří si chtějí spořit na důchod, a zároveň podpořit trh s osobními penzijními produkty. Podle Komise nyní spoří v penzijních produktech pouze 27 % Evropanů ve věku 25-59 let. Podle návrhu by produkty PEPP měly mít stejné standardní vlastnosti bez ohledu na to, kde by se prodávaly. Nabízel by je široký okruh poskytovatelů, zejména pojišťovací společnosti, banky, zaměstnanecké penzijní fondy, investiční firmy a správci aktiv. V současnosti je evropský trh s osobními penzijními produkty roztříštěný z důvodu množství různých pravidel, která brání vytvoření trhu na úrovni EU. V některých členských státech tento trh prakticky neexistuje. Návrh stanovuje možné výhody, které by produkty PEPP mohly přinést: 1) Větší výběr – Střadatelé by si měli moci vybírali ze široké škály poskytovatelů produktů PEPP v konkurenčnějším prostředí. Mohli by volit mezi bezpečnou standardní investiční možností a alternativními možnostmi s různým poměrem rizika a výnosů; 2) Ochrana spotřebitele – Návrh nařízení by měl zajistit, aby byli střadatelé informováni o klíčových vlastnostech PEPP; 3) Změna poskytovatelů – Střadatelé by měli právo změnit poskytovatele, jak na domácím trhu, tak v zahraničí, a to po uplynutí minimálně 5 let od uzavření smlouvy nebo od poslední změny (Změny by mohli činit častěji, pokud by to poskytovatel PEPP umožňoval). Pro poplatek za změnu by byla stanovena horní hranice; 4) Přenositelnost – V případě přestěhování do jiného členského státu by střadatelé mohli v příspěvcích do svého produktu PEPP pokračovat. O přijetí návrhu musí rozhodnout formálně Rada a EP.

 

Koordinace systémů sociálního zabezpečení má být posílena

 • Revize by měla zajistit jasnější a vymahatelnější pravidla u sociálních dávek.

 • Návrh se zaměřuje na 5 oblastí: dávky v nezaměstnanosti, dávky dlouhodobé péče, přístup ekonomicky neaktivních občanů k dávkám, rodinné dávky a právní předpisy použitelné pro vyslané pracovníky a osoby pracující ve dvou nebo více členských státech.

Rada 21. 6. 2018 dosáhla obecného přístupu ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení (revize nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009). Na základě tohoto mandátu může být zahájeno jednání s EP. Komise ve svém prohlášení dohodu členských států přivítala. Systémy sociálního zabezpečení v EU nejsou harmonizovány. Každý členský stát může rozhodovat o tom, kdo je podle jeho právních předpisů pojištěn, na jaké dávky má nárok a jaké jsou podmínky pro přístup k nim. Pravidla upravující koordinaci se přijímají na úrovni EU a pravidelně se aktualizují, aby se přizpůsobila měnícím se pracovním i životním podmínkám občanů EU. Komise v prosinci 2016 předložila návrh na změnu nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Cílem revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení je modernizovat pravidla tím, že se uvedou do souladu s vývojem vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení, a zajistit, aby byla pravidla jasnější a spravedlivější a zlepšila se jejich vymahatelnost. Díky tomu má být volný pohyb osob v EU snadnější. Návrh pozměňujícího nařízení se zaměřuje na 5 oblastí: dávky v nezaměstnanosti, dávky dlouhodobé péče, přístup ekonomicky neaktivních občanů k dávkám, rodinné dávky a právní předpisy použitelné pro vyslané pracovníky a osoby pracující ve 2 nebo více členských státech. Kromě toho obsahuje řadu dalších menších změn. Návrh dává členským státům možnost prodloužit nezaměstnaným osobám dobu pro vývoz dávek v nezaměstnanosti oproti současnému omezení na 6 měsíců až do konce doby jejich nároku na tyto dávky. Cílem změn týkajících se rodinných dávek je podpořit sdílení odpovědnosti za péči o dítě a odstranit případné finanční překážky pro rodiče, kteří si sníží pracovní úvazek z důvodu péče o dítě v tomto období. Návrh rozlišuje mezi peněžitými rodinnými dávkami, jejichž účelem je náhrada příjmu, jenž nebyl získán z důvodu péče o dítě, a všemi ostatními rodinnými dávkami. Pokud jde o vyslané pracovníky, cílem navrhovaných změn je zajistit právní jistotu a bojovat proti podvodům zavedením doby předchozí účasti v systému sociálního zabezpečení – alespoň 3 měsíce – a doby mezi po sobě následujícími vysláními – nejméně 2 měsíce.

 

Rada schválila „transparentní a předvídatelné“ pracovní podmínky

 • Návrh směrnice stanovuje soubor minimálních práv pracovníků.

 • Stávající směrnice platí více než 25 let a už neodráží proměňující se situaci na trhu práce, zejména pokud jde o nové flexibilnější formy práce.

Rada se 21. 6. 2018 dohodla na vyjednávacím postoji (obecném přístupu) ohledně revize směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Návrh směrnice stanovuje soubor minimálních práv pracovníků, např. právo na omezení délky zkušební doby na začátku zaměstnání na 6 měsíců; vykonávat souběžně práci i u jiného zaměstnavatele; být s přiměřeným předstihem informován, kdy bude požadován výkon práce; požádat o přechod na jistější formu zaměstnání a obdržet písemnou odpověď od zaměstnavatele a obdržet povinnou odbornou přípravu bezplatně. Návrhem Komise týkajícím se směrnice o předvídatelných a transparentních pracovních podmínkách se aktualizuje a nahrazuje směrnici č. 533/91 o písemném prohlášení z roku 1991, která dává lidem nastupujícím do nového zaměstnání právo na písemné informace o podstatných náležitostech jejich pracovního poměru. Tato směrnice platí více než 25 let a už neodráží proměňující se situaci na trhu práce, zejména pokud jde o nové flexibilnější formy práce. Představená iniciativa byla ohlášena v dubnu 2017 společně s evropským pilířem sociálních práv. Tvoří součást pracovního programu Komise na rok 2018. Iniciativa rovněž reaguje na usnesení EP z ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv, které požaduje rámcovou směrnici o důstojných pracovních podmínkách ve všech formách zaměstnání, z července 2017 o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání. Evropská rada na svém zasedání v prosinci 2017 vyzvala k pokroku u probíhajících iniciativ v sociální oblasti. Navrhovaná směrnice byla vypracována také na základě výsledků veřejné konzultace (více v příspěvku „EU chce lepší pracovní podmínky pro zaměstnance“. Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2017). Na základě tohoto mandátu zahájí předsednictví Rady jednání s EP v momentě, kdy EP přijme svůj postoj.

 

Rada souhlasí se zavedením testů přiměřenosti

 • Návrh směrnice má zlepšit transparentnost způsobu, jakým jsou některé profese v členských státech regulovány.

 • Návrh směrnice by měl vyžadovat provedení testu proporcionality před zavedením nových požadavků na povolání.

Rada 21. 6. 2018 přijala návrh směrnice týkající se testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy týkající se povolání. Coreper v dubnu 2018 schválil dohodu mezi bulharským předsednictvím a vyjednavači EP o návrhu směrnice.  Návrh by měl vyžadovat provedení testu proporcionality před zavedením nových požadavků na povolání. Komise v lednu 2017 představila balík návrhů, který by měl usnadnit poskytování služeb firmám a podnikatelům v rámci celé EU (více v příspěvku „Komise navrhla balík opatření, jež by měl usnadnit poskytování služeb“, Vnitřní trh v lednu 2017). Návrh směrnice má zlepšit transparentnost způsobu, jakým jsou některé profese v členských státech regulovány. Vnitrostátní opatření mají být přiměřená, aby neoprávněně neomezovaly přístup k odborným činnostem ani nevytvářely neoprávněnou zátěž na vnitřním trhu. Při regulování profesí budou muset členské státy posoudit, zda jsou nová nebo revidovaná pravidla odůvodněna veřejným zájmem. Povinnost provést test proporcionality před zavedením nové úpravy profesí by měla doplnit stávající ustanovení směrnice o odborných kvalifikacích (č. 36/2005). Po podpisu předsedou EP a předsedou Rady bude směrnice zveřejněna v Úředním věstníku EU.

 

Rada se dohodla na obecném přístupu k návrhu směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem

 • Návrh by měl zvýšit využívání dovolené z rodinných důvodů ze strany mužů a napomoci tak vyšší účasti žen na trhu práce.

 • Návrh směrnice má také aktualizovat minimální normy týkající se rodičovské dovolené.

Rada 21. 6. 2018 schválila obecný přístup k návrhu směrnice o rovnováze pracovního a soukromého života rodičů a pečujících osob. Komise předložila návrh v dubnu 2017. Návrh nahrazuje navrženou směrnici o mateřské dovolené, která byla stažena (více v příspěvku „V EU vzniká evropský pilíř sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2017). Členské státy zdůraznily význam cílů návrhu směrnice, mezi které patří např. větší zapojení žen na trhu práce a spravedlivější rozdělení pečovatelských povinností. Cílem návrhu je zlepšit přístup k opatřením zaměřeným na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jako jsou dovolené a pružné uspořádání pracovní doby rodičů a pečujících osob. Návrh by měl zvýšit využívání dovolené z rodinných důvodů ze strany mužů a napomoci tak vyšší účasti žen na trhu práce. Návrh má zavést nové minimální normy pro otcovskou dovolenou pro otce nebo druhého rodiče, kteří by měli nárok alespoň na 10 pracovních dnů dovolené v období okolo narození dítěte placené na úrovni stanovené v dotčeném členském státě. Návrh směrnice má také aktualizovat minimální normy týkající se rodičovské dovolené, přičemž by zachovala stávající individuální právo na 4 měsíce rodičovské dovolené, ale s 2 nepřenosnými měsíci, z nichž nejméně 1,5 měsíce by byl vyplácen na úrovni, kterou stanoví dotčený členský stát. Dle návrhu má směrnice rozšířit právo požádat o pružné uspořádání pracovní doby pro rodiče až do doby, kdy je dítěti nejméně 8 let, a toto právo by stanovil i pro pečující osoby. Rodiče a pečující osoby by mohly požádat např. o pružné uspořádání nebo rozvržení pracovní doby a využívání práce na dálku.  Komise přivítala dohodu členských států na klíčových dokumentech pro sociálnější Evropu. Na základě mandátu zahájí předsednictví Rady jednání s EP, jakmile EP přijme svůj postoj.

 

Rada přijala směrnici o vysílání pracovníků

 • Směrnice se zaměřuje na zajištění spravedlivých mezd a rovné podmínky mezi vysíláním a místními společnostmi v hostitelské zemi.

 • Revidovaná směrnice stanovuje, že odměňování platí od prvního dne vyslání, tak aby se na vyslané pracovníky vztahovala stejná pravidla odměňování jako na místní pracovníky hostitelského členského státu.

Rada 21. 6. 2018 přijala revizi směrnice o vysílání pracovníků. Cílem revidované směrnice je usnadnit nadnárodní poskytování služeb a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a dodržování práv těch pracovníků, kteří jsou zaměstnáni v jednom členském státě a vysláni dočasně do práce jiným zaměstnavatelem (vyslaní pracovníci). Konkrétně se směrnice zaměřuje na zajištění spravedlivých mezd a rovné podmínky mezi vysíláním a místními společnostmi v hostitelské zemi, při zachování zásady volného pohybu služeb. Jedná se o velmi citlivé a kontroverzní téma, což dokazuje i to, že po představení původního návrhu bylo v květnu 2016 dosaženo dostatečného počtu vnitrostátních parlamentů, včetně ČR, které k návrhu přijaly odůvodněné stanovisko, na spuštění procesu tzv. žluté karty (více v příspěvku „Úprava vysílání pracovníků není dle Komise v rozporu se zásadou subsidiarity“, Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2016). Revidovaná směrnice stanovuje, že odměňování platí od prvního dne vyslání, tak aby se na vyslané pracovníky vztahovala stejná pravidla odměňování jako na místní pracovníky hostitelského členského státu. Směrnice vyjasňuje pravidla upravující náhrady. Dále zavádí koncepci dlouhodobého vyslání. Pracovník by měl být považován za dlouhodobě vyslaného, pokud doba vyslání dosáhne 12 měsíců. Po uplynutí této lhůty by se na vyslaného pracovníka měly vztahovat téměř všechny aspekty pracovního práva hostitelské země. Nově by se kolektivní smlouvy mohly na vyslané pracovníky použít nejen v odvětví stavebnictví, ale ve všech odvětvích a oblastech podnikání. Z revize také vyplývá, že agentury práce mají vyslaným pracovníkům zaručit stejné podmínky, jaké platí pro agenturní zaměstnance, kteří uzavřeli pracovní poměr v tom členském státě, kde je práce vykonávána. Z kompromisní dohody vyplývá, že ustanovení revidované směrnice mají být v odvětví mezinárodní silniční dopravy použitelná až poté, co vstoupí v platnost připravované právní předpisy upravující toto konkrétní odvětví. To byla otázka, která byla často akcentována v ČR. Schválený kompromis tedy uznal potřebu specifických pravidel pro mobilní sektor mezinárodní silniční dopravy a v následujících měsících se mají ministři dopravy dohodnout na konkrétních pravidlech pro toto odvětví (více v příspěvku „Rada potvrdila kompromisní znění o vysílání pracovníků“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2018).

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020

Spotřebitelé v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020