Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018

Komise zaregistrovala občanskou iniciativu týkající se označování výrobků, Návrhy nové SZP nenaplňují ambice pro zelenější a odpovědnější politiku, řekli auditoři, Zásoby sušeného odstředěného mléka se snížily o polovinu, EU vynaloží 191 milionů € na propagaci produktů, Rada přijala legislativní balík o veterinárních léčivých přípravcích

 • Elektronické publikace budou moci spadat do stejné sazby DPH jako fyzické knihy

 • Nová občanská iniciativa chce nové značení potravin „nevegetariánské, vegetariánské a veganské“

 • Auditoři opět kritizovali SZP, nelíbí se jim návrhy pro období po 2020

 • Komisi se podařilo stabilizovat a ozdravit trh s mlékem, naznačuje nová zpráva o vývoji cen v EU

 • Komise vyčlenila skoro 200 milionů € na propagaci zemědělsko-potravinářských výrobků

 • Rada přijala legislativní balík o veterinárních léčivých přípravcích, nová pravidla ale začnou platit až od konce roku 2021

 

Krátce...

 

Komise zaregistrovala občanskou iniciativu týkající se označování výrobků

 • Občané EU požadují jasnější označování potravin, chtějí na první pohled poznat, zda je výrobek nevegetariánský, vegetariánský a veganský.

 • Evropská občanská iniciativa teď bude rok sbírat podpisy a Komise následně rozhodne o budoucnosti žádosti.

Komise se 7. 11. 2018 rozhodla zaregistrovat novou občanskou iniciativu s názvem „Povinné označování potravin jako nevegetariánské, vegetariánské a veganské“, jejíž cílem je dosáhnout zavedení takové podoby grafického značení potravin, ze kterého bude zjevně patrné, zda se jedná o nevegetariánský, vegetariánský a veganský výrobek. Spotřebiteli to má usnadnit nakupování, protože mnohdy není jasné, zda jednotlivé složky potravin mají rostlinný či živočišný původ. Sběr podpisů pro podporu iniciativy oficiálně začal 12. 11. 2018 a organizátoři mají nyní rok na to, aby sehnali dostatek podpisů (1 mil. občanů EU) z nejméně 7 členských států. Pokud budou úspěšní, bude se muset Komise jejich návrhy zabývat a rozhodnout, jestli žádosti vyhoví, či nikoliv. Svůj postoj však musí odůvodnit v obou případech.

 

Návrhy nové SZP nenaplňují ambice pro zelenější a odpovědnější politiku, řekli auditoři

 • Auditorům se návrhy nové SZP příliš nezamlouvají, neobsahují kroky k naplnění velkých ambic.

 • Kritizovali především absenci nových nástrojů pro dosahování cílů a měření výsledků a spolehlivého externího systému kontrol.

Účetní dvůr EU SZP opět nešetřil, 7. 11. 2018 zveřejnil tiskovou zprávu, kde vyhodnocuje dosavadní návrhy nové legislativy. Účetní dvůr zjistil nedostatky ve způsobech dosahování cílů a měřitelnosti výsledků. Zároveň zdůraznil, že většina finančních prostředků poputuje opět na přímé platby, což není změna oproti současnému stavu. Auditoři kvitují snahu předkladatelů návrhů nové SZP o větší orientaci politiky na výkon a výsledky, zároveň ale upozorňují, že k tomu nejsou vytvořeny nástroje. Dále kritizovali i chybějící spolehlivý systém externích kontrol, což oslabuje schopnost Komise posoudit, zda jsou finanční prostředky vynakládány účelně. 

 

Zásoby sušeného odstředěného mléka se snížily o polovinu

 • Zpráva o vývoji cen v EU na trhu s mlékem přinesla pozitivní zprávu, zásoby se snížily na polovinu.

 • Komise vyhodnotila, že odkup mléka prostřednictvím nabídkových řízení významně přispěl ke stabilizaci a ozdravení odvětví.

Komise 9. 11. 2018 zveřejnila zprávu o vývoji cen v tu na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ze které vyplynulo, že polovina veřejných zásob sušeného odstředěného mléka zakoupených od roku 2015 byla vrácena na trh, aniž by to mělo negativní vliv na fungování trhu v odvětví. To naznačuje, že odvětví bylo stabilizováno a ozdraveno, a to významně díky intervenci Komise, která zavedla odkup formou nabídkových řízení, čímž došlo k odstranění přebytků na trhu. Nabídková řízení budou nicméně pokračovat i nadále, zásoby mléka v současnosti činí 190 000 tun. Podrobné statistiky a vývoj je možné nalézt na webových stránkách Střediska pro sledování trhu s mlékem

 

EU vynaloží 191 milionů € na propagaci produktů

 • Významný finanční obnos poputuje na propagaci ve třetích zemích

 • Tradičně budou podpořeny značky CHOP, CHZO, ZTS nebo biopotraviny

Komise 14. 11. 2018 přijala pracovní program propagační politiky na rok 2019 a na programy spolufinancované EU vyčlenila 191,6 milionů €. Téměř 90 milionů € poputuje na kampaně v zemích vykazujících vysoký růst spotřeby (Kanada, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko a USA). Na vnitřním trhu se bude kampaň soustředit na propagaci ovoce a zeleniny a na různé evropské režimy a označení jakosti, například chráněné označení původu (CHOP), chráněná zeměpisná označení (CHZO), zaručené tradiční speciality (ZTS) a biopotraviny. Výzvy k předkládání návrhů na jednotlivé kampaně budou zveřejněny v lednu 2019 a žádat bude moci široké spektrum subjektů, od obchodních organizací, organizací producentů a zemědělsko-potravinářských skupin zabývajících se propagační činností.

 

Rada přijala legislativní balík o veterinárních léčivých přípravcích

 • Rada přijala 2 nová nařízení, která mají zvýšit ochranu spotřebitele a welfare zvířat.

 • Dojde též ke zřízení Evropské agentury pro léčivé přípravky.

Rada 26. 11. 2018 přijala 2 nová nařízení týkající se léčivých přípravků pro hospodářská zvířata. První nařízení o veterinárních léčivých přípravcích upřesňuje a zjednodušuje postup pro získání registrace pro nové léčivé přípravky, omezuje používání antibiotik u zvířat, která nejsou nemocná, a zlepšuje ochranu spotřebitelů před rizikem šíření antimikrobiální rezistence (AMR) v důsledků dovozu zvířat a produktů živočišného původu. Druhé nařízení se týká léčivých přípravků v krmivech (více v příspěvku „Rada dala zelenou léčivům v krmivech pro zvířata“,  Zemědělství a rybolov v červnu 2018). Kromě toho se upravuje nařízení č. 726/2004, kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, a stanovuje centralizovaný postup pro registraci léčivých přípravků a dozor nad nimi. Nová pravidla budou plně uplatňována až od konce roku 2021.

Další články v rubrice

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019