Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019

EU chce zlepšit rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pro občany EU, Nová pravidla pro majetkové poměry mezinárodních párů, Dohoda o ochraně pracovníků před rakovinotvornými chemickými látkami

 

  • EU usiluje o lepší situaci rodin na pracovním trhu

  • Část států se dohodla na posílené spolupráci v otázce mezinárodních párů

  • Větší ochrana pracovníků byla schválena 

   

Krátce…

 

EU chce zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pro občany EU

  • Nová pravidla pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem mají poskytnout pracujícím ženám a mužům příležitost podílet se rovnoprávně na pečovatelských povinnostech o děti a rodinné příslušníky.

  • Dohoda stanovuje evropskou minimální normu 10 dní otcovské dovolené po narození dítěte.

EP a Rada 24. 1. 2019 dosáhly prozatímní dohody o návrhu směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Komise v dubnu 2017 iniciativu na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, která má pomoci při řešení problémů, s nimiž se pracující rodiče a pečující osoby potýkají při snaze sladit své povinnosti v práci a v rodině. Rada v červnu 2018 schválila obecný přístup k návrhu směrnice. Návrh nahrazuje navrženou směrnici o mateřské dovolené, která byla stažena (více v příspěvku „Rada se dohodla na obecném přístupu k návrhu směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem“, Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2018). Tato iniciativa je hlavním výstupem evropského pilíře sociálních práv (více v příspěvku „V EU vzniká evropský pilíř sociálních práv“ Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2017). Návrh směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem stanovuje řadu nových nebo kvalitativně vyšších norem pro rodičovskou, otcovskou a pečovatelskou dovolenou a podporuje pružné uspořádání pracovní doby. Dohoda stanovuje např. evropskou minimální normu 10 dní otcovské dovolené po narození dítěte. Příslušná náhrada by měla odpovídat výši nemocenské. Posiluje stávající právo na 4 měsíce rodičovské dovolené: 2 měsíce mají být nepřenosné mezi rodiči, přičemž náhradu za tyto 2 měsíce si mají stanovit členské státy. EP a Rada se také prozatímně dohodly na ustanoveních týkajících se pečovatelské dovolené, podle nichž má mít pracovník nově nárok na 5 dní této dovolené ročně.

 

Nová pravidla pro majetkové poměry mezinárodních párů

  • Pravidla mají poskytovat mezinárodním párům větší právní jistotu.

  • Tu mají získat při rozvodu nebo úmrtí jednoho z nich.

Dne 29. 1. 2019 začala platit 2 nařízení EU, která mají vysvětlovat pravidla týkající se majetkových poměrů mezinárodních manželství nebo registrovaných partnerství. Nová nařízení stanovují pravidla pro případ rozvodu nebo smrti a mají zajistit, aby v různých členských státech neprobíhala paralelní či dokonce protichůdná řízení, např. pokud jde o nemovitosti nebo bankovní účty. Protože nebylo možné dosáhnout mezi všemi členskými státy jednomyslnosti, jsou nařízení použitelná pouze v 18 státech: Belgie, Bulharsko, ČR, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Posílená spolupráce totiž umožňuje skupině nejméně 9 států přijímat opatření, jestliže se nepodařilo dosáhnout dohody na úrovni všech 28 členských států. Ostatní členské státy mají i nadále právo se v případě zájmu k posílené spolupráci připojit (čl. 331 Smlouvy o fungování EU). Komise představila v březnu 2011 2 návrhy nařízení týkajících se majetkových poměrů mezinárodních párů - pro manželství a pro registrovaná partnerství. Jejich cílem bylo doplnit rámec nástrojů EU pro soudní spolupráci v oblasti rodinného práva. Návrhy musely být v Radě přijaty jednomyslně (více v příspěvku „Komise: Mezinárodním párům v EU vyjasníme vlastnická práva“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2011). V prosinci 2015 Rada dospěla k závěru, že jednomyslnosti mezi 28 členskými státy nelze dosáhnout. O posílenou spolupráci v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů zahrnujících jak manželství, tak registrované partnerství pak Komisi požádalo 17 členských států. Později se k posílené spolupráci připojil Kypr. Komise návrhy, které zohledňují politickou dohodu dosaženou v Radě, opětovně předložila v březnu 2016. Rada obě nařízení (Nařízení č. 1103/2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství; Nařízení č. 1104/2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství) přijala červnu 2016. Nová nařízení: (1) mají objasňovat, který z vnitrostátních soudů je příslušný napomáhat párům při správě jejich majetku, případně při jeho rozdělení v případě rozvodu, rozluky nebo úmrtí, objasňují, které právo má přednost, pokud by se na případ vztahovaly právní předpisy několika zemí; (2) usnadňovat uznávání a výkon soudních rozhodnutí, která byla vydána v jednom členském státě a týkají se majetkových věcí v jiném členském státě. Členské státy, které se této posílené spolupráce neúčastní, budou v přeshraničních případech týkajících se majetkových poměrů v manželství a majetkových důsledků registrovaného partnerství i nadále uplatňovat své vnitrostátní právo (včetně svých pravidel ohledně mezinárodního práva soukromého).

 

Dohoda o ochraně pracovníků před rakovinotvornými chemickými látkami

  • Iniciativa je součástí širší snahy Komise o zlepšení standardů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v celé EU.

  • Předběžná dohoda představuje jeden ze závěrečných kroků vyjednávání o třetím návrhu z dubna 2018. 

EP, Rada a Komise 29. 1. 2019 dosáhly prozatímní dohody o 3. návrhu Komise na rozšíření seznamu uznaných rakovinotvorných látek na pracovišti. Díky této dohodě se směrnice o karcinogenech a mutagenech bude vztahovat na dalších 5 chemických látek. Komise návrh předložila v dubnu 2018 a Rada v prosinci 2018 přijala postoj k návrhu, kterým se aktualizují stávající pravidla pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (směrnice č. 37/2004) (více v příspěvku „Ochrana pracovníků před rakovinotvornými látkami se opět posiluje“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2018 a v příspěvku „Rada se dohodla na ochraně pracovníků před karcinogeny, Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2018). Cílem návrhu je omezit úrovně expozice 5 karcinogenním chemickým činitelům: kadmiu, berylliu, kyselině arseničné, formaldehydu a látce 4,4’-methylen-bis-(2-chloranilin) (MOCA). Dohoda má zajistit lepší ochranu pracovníků např. v těchto odvětvích: výroba nikl-kadmiových baterií, tavba zinku a mědi, laboratoře, odvětví elektroniky, pohřebnické a balzamovací služby, stavebnictví, zdravotnictví, odvětví plastů či recyklace. Komise tvrdí, že po přijetí tohoto návrhu by se pracovní podmínky v dlouhodobějším horizontu zlepšily pro více než 1 mil. zaměstnanců a mělo by se zabránit více než 22 tis. případů špatného zdravotního stavu souvisejícího s prací. Dohoda má být předložena ke schválení Coreperu a poté má být schválena na plenárním zasedání EP.

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020