Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výchova, vzdělání a mládež v březnu 2019

Euroskop, 10.04.2019

Věda, výzkum a inovace budou v EU financovány po roce 2020 z programu Horizont Evropa, Ovoce, zelenina a mléko do škol bude pokračovat i v dalším školním roce

  • Horizont Evropa naváže v novém víceletém finančním rámci na program Horizont 2020

  • EU opět bude dotovat ovoce, zeleninu a mléko ve školách 

 

Krátce…

 

Věda, výzkum a inovace budou v EU financovány po roce 2020 z programu Horizont Evropa

  • EU chce klást ještě větší důraz na financování inovací po roce 2020.

  • K nově zavedeným prvkům má patřit Evropská rada pro inovace (ERI).

Orgány EU 20. 3. 2019 dosáhly částečné politické dohody o programu Horizont Evropa. Komise si stanovila nový cíl - zlepšit schopnost EU inovovat, zajistit si trvalou prosperitu a udržet si celosvětovou konkurenceschopnost. Program Horizont Evropa, který Komise navrhla v červnu 2018 v rámci dlouhodobého rozpočtu EU na roky 2021–2027, je dosud nejambicióznějším inovačním programem vůbec. Horizont Evropa by měl navázat na výsledky dosavadního výzkumného a inovačního programu Horizont 2020. Prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERV) a stipendií a výměnných pobytů programu Marie Curie-Skłodowska má dál zajišťovat vysokou vědeckou úroveň a využívat poradenství, technickou podporu a specializovaný výzkum Společného výzkumného střediska (JRC). K nově zavedeným prvkům má patřit Evropská rada pro inovace (ERI). Ta již funguje v pilotním režimu a má se stát jednotným kontaktním místem, které má pomáhat dostat zásadní či převratné inovace z laboratoří na trh a rozvíjet myšlenky a nápady startupů a malých a středních podniků. Inovátorům má poskytnout přímou podporu prostřednictvím 2 hlavních nástrojů financování, z nichž jeden bude určen pro rané fáze a druhý pro vývoj a uvádění na trh. Svou činností má doplňovat působení Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

 

 

Ovoce, zelenina a mléko do škol bude pokračovat i v dalším školním roce

  • EU schválila pokračování projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol.

  • Na ovoce a zeleninu má plynout 145 mil. € a na mléko a mléčné výrobky 105 mil. €.

EU 27. 3. 2019 schválila pokračování projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol a finanční prostředky pro jednotlivé členské státy na školní rok 2019/2020. Ve školním roce 2017/2018 tento program využilo více než 20 mil. dětí z celé EU. Na ovoce a zeleninu má plynout 145 mil. € a na mléko a mléčné výrobky 105 mil. €. Distribuci produktů doplňují vzdělávací akce, na kterých se děti učí o zemědělství a o zdravém stravování. Komise také zveřejnila hodnoticí zprávu, která ukazuje, že ve školním roce 2017/2018 se projektu dodávek do škol zúčastnilo zhruba 159 tis. škol. V daném roce bylo dětem v EU díky více než 182 mil. € z rozpočtu EU rozdáno celkem 255 tis. tun čerstvého ovoce a zeleniny a 178 mil. litrů mléka. Země, které se chtějí do projektu zapojit, musí Komisi vždy do konce ledna poslat žádost o podporu. Předběžný příděl prostředků z rozpočtu EU na každý členský stát vychází z počtu žáků v dané zemi a v případě mléka z využití předchozího projektu. Část (20–25 %) přidělených prostředků mohou státy mezi jednotlivými projekty volně převádět. Mohou také oznámit, že jsou připraveny vydat více než požadovanou částku podpory, pokud by jiné členské státy svůj příděl plně nevyčerpaly. Je také na členských státech, jak budou projekt realizovat, včetně toho, jaké produkty budou děti dostávat nebo jaká témata budou zařazena do vzdělávacích opatření. Mohou rovněž finanční prostředky z EU určené na projekt navýšit z vlastních zdrojů. Při výběru dodávaných produktů hrají roli zdravotní a ekologická hlediska, sezónnost, rozmanitost a dostupnost. Členské státy mohou navíc podporovat lokální nebo regionální produkty, ekologickou produkci, krátké dodavatelské řetězce, přínos pro životní prostředí a jakostní produkty (více v příspěvku „Ovoce, zelenina a mléko do škol pod jednou střechou“, Zemědělství a rybolov v červenci 2017).

Členský stát

Ovoce a zelenina do škol (v €)

Mléko do škol (v €)

Belgie

3 405 459

1 613 200

Bulharsko

2 592 914

1 156 473

Česká republika

3 974 570

1 832 711

Dánsko

1 807 661

1 460 645

Německo

24 899 150

10 821 840

Estonsko

549 208

730 298

Irsko

2 266 887

1 039 137

Řecko

3 218 885

1 550 685

Španělsko

16 498 394

6 302 784

Francie

17 990 469

17 123 194

Chorvatsko

1 660 486

800 354

Itálie

20 811 379

9 120 871

Kypr

390 044

400 177

Lotyšsko

782 082

740 753

Litva

1 100 497

1 086 853

Lucembursko

336 518

200 000

Maďarsko

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Nizozemsko

6 775 648

2 401 061

Rakousko

2 834 481

1 263 019

Polsko

14 579 625

11 005 606

Portugalsko

3 283 397

2 220 981

Rumunsko

6 866 848

10 815 474

Slovinsko

708 635

362 276

Slovensko

2 115 888

1 011 357

Finsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

0

8 998 717

Spojené království

0

4 898 661

Celkem

145 068 962

104 931 038

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v září 2019

Euroskop, 09.10.2019