Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

EU toho dělá proti pesticidům málo, shrnuli auditoři EU, Revize směrnice o pitné vodě se blíží zdárnému konci, dohodu potvrdila Rada i EP

  • Udržitelné využívání pesticidů v EU je iluze

  • O kvalitu pitné vody v EU bude do budoucna postaráno

 

EU toho dělá proti pesticidům málo, shrnuli auditoři EU

  • Účetní dvůr kritizuje postup Komise i členských států ohledně udržitelného využívání pesticidů, neexistuje možnost efektivního monitoringu využívání a kontroly pesticidů v praxi.

  • Auditoři upozornili, že náprava stavu mohla být provedena v rámci revize SZP na léta 2021–2027, ale tuto příležitost EU promarnila.

Účetní dvůr EU 5. 2. 2020 zveřejnil výsledky šetření týkající se využívání přípravků na ochranu rostlin (pesticidů) v EU. Pro Komisi ani členské státy nejsou závěry auditu příliš lichotivé: některé členské státy nestihly včas (do 14. 12. 2011) implementovat rámcovou směrnici o udržitelném využívání pesticidů (č. 128/2009), přičemž auditoři následně odhalili, že Komise provedla nedostatečnou kontrolu kompletní a správné transpozice do právních řádů členských států. Kvůli tomu ani Komise nemá možnost, jak efektivně monitorovat využívání pesticidů a z toho plynoucích rizik. Účetní dvůr nicméně kvituje snahu Komise v posledních letech o zvýšený důraz na důslednou implementaci směrnice. Další slabinou opatření je, že zemědělci sice musí dodržovat pravidla integrovaného používání pesticidů (prostředek na ochranu rostlin je možné použít až po vyčerpání všech ostatních preventivních opatření), ale v tomto případě neexistuje efektivní dohled ani konkrétní kritéria pro to, kdy je pesticidy možné využít. Kriticky auditoři vyhodnotili též nedostatečné pobídky k tomu, aby zemědělci přestali být na pesticidech tolik závislí. EU měla možnosti tuto situaci změnit v rámci revize SZP na léta 2021–2027, ale šance nebyla využita. Celá zpráva nese název Udržitelné využívání přípravků na ochranu rostlin: pokrok v měření a snižování rizik je omezený.

 

Revize směrnice o pitné vodě se blíží zdárnému konci, dohodu potvrdila Rada i EP

  • Komise chce revizí směrnice dosáhnout lepší ochrany občanů EU před novými hrozbami a zároveň rozšířit dostupnost pitné vody.

  • EU zároveň zdůraznila, že kohoutková voda je nezávadná a pitná i nyní

Rada 5. 2. 2020 schválila předběžnou dohodu o modernizaci norem jakosti pro pitnou vodu v EU. Komise návrh o revizi směrnice předložila 1. 2. 2018 (více v příspěvku „Komise reviduje legislativu zajišťující pitnou vodu v celé EU“, Životní prostředí v únoru 2018). EU zdůraznila, že kohoutková voda v EU je nezávadná a lze ji pít, současná pravidla však již byla zastaralá, a proto Komise přistoupila k modernizaci některých parametrů. Týká se to zejména norem jakosti, nákladově efektivního monitoringu jakosti vody a posuzování rizik a minimálních požadavků na materiály, které přichází do kontaktu s kohoutkovou vodou (typicky potrubí). Především by pak aktualizace směrnice měla uklidnit obavy z účinků endokrinních disruptorů, léčivých přípravků a mikroplastů na lidské zdraví zavedením mechanismu seznamu sledovaných látek. Dohodu 18. 2. 2020 výbor ENVI schválil. Ke schválení ještě formální schválení plénem EP a Radou.

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Doprava v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020