Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Rada reagovala na pandemii COVID-19 v odvětví energetiky 

  • EU hodnotila dopad koronaviru na odvětví energetiky

 

Krátce…

 

Rada reagovala na pandemii COVID-19 v odvětví energetiky 

  • Rada požaduje předložení akčního plánu a postupu týkajícího se vodíku.

  • Dle je Rady je zapotřebí motivovat k dalším investicím v oblasti dekarbonizace.

Rada 25. 6. 2020 přijala závěry o reakci na pandemii COVID-19 v odvětví energetiky EU. Rada zdůraznila zásadní úlohu odvětví energetiky při hospodářském oživení EU a konstatovala, že evropské hospodářství musí být „ekologičtější, oběhovější a digitálnější a zároveň si musí zachovat globální konkurenceschopnost“. Nezbytná transformace hospodářství se zaměřením na udržitelný růst a klimatickou neutralitu, opírající se o Zelenou dohodu pro Evropu, je podle Rady příležitostí ke stimulaci ekonomik členských států. Může vést k postupnému omezení spotřeby fosilních paliv a k dalšímu prosazování vedoucího postavení EU v nákladově efektivním vývoji a zavádění bezpečných a udržitelných nízkouhlíkových technologií při současném respektování práva členských států zvolit si svoji skladbu zdrojů energie a příslušné technologie. Rada uznala, že jsou zapotřebí iniciativy na podporu kvalitního plánu oživení, který povede k cenově dostupné, bezpečné, konkurenceschopné, zabezpečené a udržitelné energetické soustavě. Považuje za důležité zefektivnit pravidla státní podpory v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky s cílem usnadnit podporu pro investice potřebné k transformaci energetiky. Dle Rady je zapotřebí dále motivovat k dalším investicím v oblasti dekarbonizace, mimo jiné i prostřednictvím zlepšení trhu EU s uhlíkem a vytvoření mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, a to způsobem slučitelným s pravidly WTO. Rada ve svých závěrech vyzvala Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy pokračovala v přípravě iniciativ plánovaných v rámci Zelené dohody pro Evropu a jejího investičního plánu, jako jsou „renovační vlna“, strategie EU týkající se integrace energetických soustav, strategie pro energii z obnovitelných zdrojů na moři, přezkum nařízení o hlavních směrech pro transevropské energetické sítě (TEN-E) (č. 347/2013) a mechanismus pro financování energie z obnovitelných zdrojů. Vedle toho Rada vyzvala Komisi, aby předložila akční plán a postup ohledně vodíku s důrazem na obnovitelný vodík a na jeho přínos k transformaci energetiky.

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021

Vnitřní trh v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021