Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spotřebitelé v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020

Počet varování před nebezpečnými výrobky se v roce 2019 zvýšil

  • V roce 2019 bylo zaznamenáno více nebezpečných výrobků

  

Krátce…

 

Počet varování před nebezpečnými výrobky se v roce 2019 zvýšil

  • Systém včasného varování je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu, čímž se zajišťuje nepřetržitý tok informací a bezpečnost našeho jednotného trhu.

  • Systém včasného varování od roku 2003 zaručuje, že se informace o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které byly kdekoliv v EU staženy z trhu a/nebo z oběhu, rychle dostanou ke členským státům a Komisi.

  • Nejvíce nahlášených rizik souviselo s výrobky, které mohou způsobit zranění (27 %) jako zlomeniny nebo otřes mozku, druhým nejčastěji nahlašovaným rizikem byly chemické složky ve výrobcích (23 %), poté následovalo nebezpečí udušení pro děti (13 %).

Komise 7. 7. 2020 zveřejnila zprávu o tzv. systému včasného varování, kterým chce zabránit prodeji nebezpečných výrobků na trhu nebo jejich prodej omezit. Ve zprávě se uvádí, že počet opatření přijatých na základě varování rok od roku roste. V roce 2019 jich bylo přijato 4 477 oproti 4 050 v roce 2018. V roce 2019 si orgány z 31 zemí zapojených do systému včasného varování (členské státy EU a VB, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) prostřednictvím systému vyměnily 2 243 varování před nebezpečnými výrobky, na jejichž základě bylo přijato 4 477 opatření. To představuje nárůst o 10 % oproti předchozímu roku a o 63 % od roku 2015. Na základě přijatých opatření např. distributoři a maloobchodníci stáhli z trhu nebo zničili výrobky dříve, než se dostaly ke spotřebitelům, nebo stáhli nebezpečné výrobky od uživatelů. Podle zprávy patřily mezi nejčastěji oznamované kategorie výrobků hračky (29 % všech oznámení), po nichž následovala motorová vozidla (23 %) a oděvy, textilie a módní výrobky (8 %). Vysoký počet varování se týkal také kategorií kosmetika, elektrická zařízení a vybavení, jakož i výrobky pro péči o děti a dětské potřeby. Nejvíce nahlášených rizik souviselo s výrobky, které mohou způsobit zranění (27 %) jako zlomeniny nebo otřes mozku. Druhým nejčastěji nahlašovaným rizikem byly chemické složky ve výrobcích (23 %), poté následovalo nebezpečí udušení pro děti (13 %). Od vypuknutí pandemie COVID-19 byla zaznamenána celá řada nových varování, která ve zprávě za rok 2019 nejsou uvedena. Do začátku července 2020 bylo zaregistrováno 63 varování týkajících se roušek, 3 varování týkající se ochranných oděvů, 3 varování týkající se dezinfekčních přípravků na ruce a 3 varování v souvislosti s UV lampami (tzv. sterilizační lampy). V období od března do července bylo přijato 10 návazných opatření týkajících se ochranných roušek a jedno v souvislosti s dezinfekčním přípravkem na ruce, což vedlo k další harmonizaci opatření proti těmto výrobkům, a tím došlo ke zlepšení ochrany spotřebitelů v celé EU. Komise rovněž zveřejnila výsledky koordinovaných činností v oblasti bezpečnosti výrobků (CASP). V rámci těchto činností Komise a evropské orgány společně otestovaly bezpečnost 652 výrobků vybraných členskými státy. Výrobky, které členské státy vybraly k testování, zahrnovaly osobní dopravní prostředky, hračky s měkkou výplní, nabíječky, baterie, dětské cyklosedačky a slizové hračky. 38 % všech testovaných výrobků neodpovídalo specifickým aspektům právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti. U 11 % (75) výrobků bylo zjištěno závažné riziko pro spotřebitele. Například všechny testované cyklosedačky představovaly určitý druh rizika, pouze u 8 % se jednalo o závažné riziko. Posuzováno podle kategorie představovaly nejvyšší míru závažného rizika (68 %) hračky s měkkou výplní, zatímco u baterií to bylo jen 1 %. Pokud se při testování zjistí závažné riziko, výrobek se nahlásí do systému včasného varování, aby se zabránilo šíření nebezpečných výrobků na trhu. Komise bude i nadále modernizovat nástroje systému včasného varování s cílem povzbudit spotřebitele, aby nahlíželi do databáze varování a při nákupech se rozhodovali bezpečně. Zahrnuje to i aktualizaci webových stránek pro spotřebitele a podniky i zvláštního nástroje, který členské státy používají k vydávání varování. Každoročně probíhají koordinované činnosti v oblasti bezpečnosti výrobků. Činnosti pro letošní rok byly zahájeny počátkem roku. Zahrnují testování výrobků (např. hraček, šperků, vybavení hřišť ve venkovních prostorách, kabelů, malých kuchyňských zařízení pro vytápění, dětských hnízd a dětských autosedaček), posuzování rizika, dohled nad internetovým trhem, spolupráci s celními orgány, sběr údajů o zraněních a nehodách a komunikační kampaně. V kontextu koronaviru Komise také zahájila zvláštní výzvu týkající se hlášení výrobků souvisejících s tímto virem. Bude se jednat o podobnou spolupráci jako u výrobků, které s koronavirem nesouvisejí. Zaměří se na roušky, dezinfekční přípravky na ruce a rukavice a měla by začít v první polovině července 2020. Priority činností v rámci CASP2021 se v současné době stanovují. Systém včasného varování od roku 2003 zaručuje, že se informace o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které byly kdekoliv v EU staženy z trhu a/nebo z oběhu, rychle dostanou ke členským státům a Komisi. Díky tomu lze pak v celé EU přijmout vhodná následná opatření. Systém včasného varování má vlastní veřejně přístupné internetové stránky „Safety Gate“, které umožňují přístup k týdenním aktualizacím varování zasílaných vnitrostátními orgány zapojenými do systému. Díky modernizaci systému mohou být konkrétní varování upřednostněna a zpracována ihned po nahlášení, jako tomu např. bylo u varování ohledně nevyhovujících roušek v dubnu 2020. Podniky mohou také využívat bránu pro podniky (Business Gateway), aby rychle a účinně varovaly vnitrostátní orgány před výrobkem, který uvedly na trh a který by mohl být nebezpečný. Dalším opatřením v oblasti ochrany spotřebitelů je závazek k zajištění bezpečnosti výrobků, v němž se stanoví konkrétní dobrovolná opatření přesahující rámec toho, co již bylo zavedeno v právu EU. Tuto dohodu již podepsalo 7 internetových tržišť, která budou s členskými státy spolupracovat při odstraňování nebezpečných výrobků ze svých internetových stránek. 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021

Vnitřní trh v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021