Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021

Komise vyhlásila závazek týkající se zelené spotřeby

  • Komise se věnovala zelené spotřebě

 

Komise vyhlásila závazek týkající se zelené spotřeby 

  • Cílem je urychlit příspěvek podniků k udržitelnému hospodářskému oživení a budovat důvěru spotřebitelů v environmentální profil podniků a výrobků.

  • Prvními průkopníky, kteří se do tohoto pilotního projektu zapojili, jsou podniky Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L'Oréal a Renewd. 

  • Pro informovaná rozhodnutí potřebují spotřebitelé vědět víc o uhlíkové stopě a udržitelnosti výrobků.

  • Společnosti musí přijmout konkrétní kroky alespoň ve 3 z 5 oblastí závazku a musí prokázat, čeho dosáhly, prostřednictvím zveřejněných údajů.

Pozadí

Ekologická transformace je jednou z klíčových priorit nového programu pro spotřebitele, jehož cílem je zajistit, aby byly na trhu EU dostupné udržitelné produkty a aby byli spotřebitelé lépe informováni a mohli se informovaně rozhodovat. Vzhledem ke klíčové úloze výrobního odvětví a obchodních subjektů na začátku celkového řetězce je nezbytné legislativní návrhy doplnit o dobrovolné, neregulační iniciativy určené průkopníkům v tomto odvětví, kteří chtějí ekologickou transformaci podpořit. Jednou z neregulačních iniciativ nového programu pro spotřebitele je i zelený závazek.

Závazek týkající se zelené spotřeby je jednou z několika iniciativ, které Komise provádí s cílem usnadnit spotřebitelům udržitelnější nakupování. Další iniciativou je legislativní návrh týkající se odůvodnění environmentálních tvrzení, který Komise přijme v pozdější fázi roku 2021. V rámci této iniciativy budou muset společnosti zdůvodnit svá tvrzení o tzv. environmentální stopě svých výrobků a služeb, a to pomocí standardních metod jejich kvantifikace. Účelem je zajistit, aby tato tvrzení byla spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná v celé EU, a zabránilo se tak tzv. lakování nazeleno (společnosti vytvářejí falešný dojem o dopadu jejich činností na životní prostředí). To by mělo pomoci kupujícím a investorům činit ekologičtější rozhodnutí a zvýšit důvěru spotřebitelů v ekoznačky a informace o dopadu výrobku na životní prostředí.

Cílem evropského klimatického paktu přijatého 9. 12. 2020 je pomoci šířit vědecky podložené informace o opatřeních v oblasti klimatu a poskytovat praktické rady pro každodenní rozhodování. Bude podporovat místní iniciativy a v zájmu mobilizace podpory a účasti podněcovat jednotlivce a kolektivy k tomu, aby přijímali závazky v oblasti ochrany klimatu.

Klíčové a sporné body

Svými podpisy společnosti stvrdily, že urychlí svůj příspěvek k ekologické transformaci. Koncepce závazků je dílem spolupráce Komise a podniků. Cílem je urychlit příspěvek podniků k udržitelnému hospodářskému oživení a budovat důvěru spotřebitelů v environmentální profil podniků a výrobků. Prvními průkopníky, kteří se do tohoto pilotního projektu zapojili, jsou podniky Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L'Oréal a Renewd. Po uplynutí 1 roku se vyhodnotí, jak závazky týkající se zelené spotřeby fungují, a na základě toho budou podniknuty další kroky.

Závazek týkající se zelené spotřeby je založen na souboru 5 hlavních příslibů. Společnosti, které se k němu chtějí připojit, se zavážou k ambiciózním opatřením, která zlepší jejich dopad na životní prostředí a usnadní spotřebitelům udržitelnější nakupování. Společnosti musí přijmout konkrétní kroky alespoň ve 3 z 5 oblastí závazku a musí prokázat, čeho dosáhly, prostřednictvím zveřejněných údajů. Každá společnost, která se k závazku připojí, bude s Komisí transparentně spolupracovat, aby se zajistila spolehlivost a ověřitelnost údajů o dosažených výsledcích. Jedná se o těchto 5 hlavních příslibů:

  1. vypočítat uhlíkovou stopu společnosti včetně dodavatelského řetězce, a to za použití metodiky výpočtu nebo systému environmentálního řízení vypracovaných Komisí, a zavést řádné postupy náležité péče s cílem dosáhnout snížení stopy v souladu s cíli Pařížské dohody;
  2. vypočítat uhlíkovou stopu vybraných stěžejních produktů společnosti za použití metodiky vypracované Komisí, dosáhnout u vybraných výrobků určitého snížení stopy a informovat veřejnost o dosažených výsledcích;
  3. zvýšit prodej udržitelných výrobků nebo služeb v rámci celkového prodeje společnosti nebo její vybrané obchodní části;
  4. vyčlenit část podnikových výdajů pro styk s veřejností na podporu udržitelných postupů v souladu s prováděním politik a opatření Zelené dohody pro Evropu ze strany Komise (více v příspěvku „Zelená dohoda pro Evropu byla představena”, Životní prostředí v prosinci 2019) a
  5. zajistit, aby informace poskytované spotřebitelům v souvislosti s uhlíkovou stopou společnosti a produktů byly snadno dostupné, přesné a jasné a aby tyto informace byly po snížení nebo zvýšení stopy průběžně aktualizovány.

Iniciativa závazku týkajícího se zelené spotřeby se zaměřuje na nepotravinářské výrobky a doplňuje kodex chování v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (více v příspěvku Členské státy projednaly strategii od zemědělce ke spotřebiteli”, Zemědělství a rybolov v říjnu 2020). Kodex chování sdruží zúčastněné strany z potravinového systému, aby přijaly závazky týkající se odpovědných obchodních a marketingových praktik. 

Předpokládaný další vývoj

Počáteční pilotní fáze závazku týkajícího se zelené spotřeby bude dokončena do ledna 2022. Před učiněním dalších kroků bude provedeno hodnocení fungování závazku po konzultaci se zúčastněnými společnostmi, příslušnými spotřebitelskými organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami.

Odkazy

Další články v rubrice

Daně v březnu 2021

Euroskop, 10.04.2021

Veřejné zdraví v březnu 2021

Euroskop, 10.04.2021