Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výchova, vzdělání a mládež v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021

Členské státy se dohodly na inovacích

  • EU schválila změny pravidel Evropského inovačního a technologického institutu  

 

Krátce…

 

Členské státy se dohodly na inovacích
 
  • EU chce vytvořit mechanismy poskytování finančních příspěvků znalostním a inovačním společenstvím.

  • Cílem je posílit jejich schopnost přilákat další investice

Rada 28. 1. 2021 dosáhla s EP předběžné politické dohody o balíku, který zahrnuje změny nařízení č. 300/2008 o Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT) a rozhodnutí č. 1312/2013 o budoucím strategickém programu inovací EIT. Klíčové změny stávajícího nařízení o EIT se týkají finanční udržitelnosti a otevřenosti znalostních a inovačních společenství, přísnějších zásad monitorování a hodnocení a úlohy členských států při správě EIT. EIT má vytvořit mechanismy poskytování finančních příspěvků znalostním a inovačním společenstvím založené na výkonnosti. Cílem je posílit jejich schopnost přilákat další investice a financovat své činnosti nezávisle na příspěvcích od EIT. Prosazování těchto ustanovení má být podpořeno přísnějšími zásadami monitorování a hodnocení. Pokračování stávajících znalostních a inovačních společenství bude předmětem zevrubného posouzení, které by mělo zahrnovat monitorování pokroku směrem k finanční udržitelnosti a také otevřenosti vůči novým členům. Strategická rozhodnutí, jako například prodloužení dohod o partnerství se znalostními a inovačními společenstvími, budou konzultována se skupinou zástupců členských států. Dohodnutý strategický program inovací (1) požaduje, aby znalostní a inovační společenství byla otevřenější, inkluzivnější a transparentnější; (2) vyjasňuje rozsah nového pilotního projektu, který podpoří rozvoj podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolských institucí; (3) definuje kritéria způsobilosti a rozpočet na činnosti v rámci regionálního inovačního programu (RIS), jehož cílem je rozšířit regionální činnosti EIT na země s nízkou a mírnou výkonností v oblasti inovací; (4) stanovuje pro znalostní a inovační společenství zjednodušený model financování založený na výkonnosti; (5) zavádí systém průběžného sledování a hodnocení znalostních a inovačních společenství, který zahrnuje důslednější monitorování jejich otevřenosti; (6) vyjasňuje vztahy EIT se znalostními a inovačními společenstvími po ukončení rámcové dohody o partnerství; (7) obsahuje racionalizovaný postup pro zahájení nového znalostního a inovačního společenství v oblasti kulturních a kreativních sektorů a odvětví (v roce 2022 nebo 2023) a 2. nového znalostního a inovačního společenství ve vodohospodářství, mořských a námořních odvětvích a ekosystémech v roce 2026, s přihlédnutím ke strategickému plánování programu Horizont Evropa. Evropský inovační a technologický institut (EIT) je součástí programu Horizont Evropa, budoucího rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Rozpočet EIT na období 2021–2027 (stanovený v návrhu nařízení o programu Horizont Evropa) činí 2,96 mld. €. Sdružuje přední univerzity, výzkumné laboratoře a společnosti s cílem vytvořit celoevropská partnerství, tzv. znalostní a inovační společenství. EIT od roku 2010 vytvořil 8 znalostních a inovačních společenství, z nichž každé se zaměřuje na jinou společenskou výzvu (klima, digitální oblast, potraviny, zdraví, udržitelnou energii, výrobu, suroviny a městskou mobilitu). Strategický program inovací v období 2021–2027 doplňuje legislativní rámec pro fungování EIT. Stanovuje prioritní oblasti a strategii EIT na období 2021–2027 tím, že vymezuje cíle EIT, klíčová opatření, způsob fungování, očekávané výsledky a potřebné zdroje. Dohodnutá znění mají být předložena příslušným orgánům Rady a EP k politickému schválení. 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021

Vnitřní trh v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021