Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v květnu 2021

Euroskop, 10.06.2021

Komise plánuje zdanění podniků

  • Komise chce odstranit daňové překážky

 

Komise plánuje zdanění podniků
 
  • Sdělení má stanovit základy systému daně z příjmů právnických osob v EU.

  • Daňová pravidla by měla podporovat inkluzivní oživení, být transparentní a ukončit vyhýbání se daňovým povinnostem.

  • Cílem je vytvořit spravedlivé a stabilní podnikatelské prostředí.

  • Komise chce odstranit daňové překážky.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council Business Taxation for the 21st Century (COM(2021)251)

  • Komise 18. 5. 2021 přijala sdělení o zdanění podniků pro 21. století na podporu účinného systému zdaňování podniků v EU. Stanovuje jak dlouhodobou, tak krátkodobou vizi na podporu oživení po pandemii COVID-19 a zajištění odpovídajících veřejných příjmů v nadcházejících letech. 

Pozadí

EU potřebuje silný, efektivní a spravedlivý daňový rámec pro podnikání, který podporuje zotavení po COVID-19, odstraňuje překážky přeshraničních investic na jednotném trhu a vytváří prostředí příznivé pro spravedlivý a udržitelný růst.

Současný mezinárodní systém daně z příjmu právnických osob byl navržen před více než stoletím a je založen na zastaralých principech daňové rezidence. Vývoj globalizace a digitalizace stále více ztěžuje použití daňových pravidel.

Předložené sdělení je součástí širšího programu daňové reformy EU pro nadcházející roky. Kromě reforem daně z příjmů právnických osob stanovených ve sdělení Komise plánuje předložit také opatření k zajištění spravedlivého zdanění v digitální ekonomice. 

Klíčové a sporné body

Z dlouhodobého hlediska představuje předložené sdělení plán nového rámce pro zdanění podniků v EU, který sníží administrativní zátěž, odstraní daňové překážky a podpoří příznivější prostředí pro podnikání na jednotném trhu. Sdělení zohledňuje pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci jednání skupiny G20 a OECD o celosvětové daňové reformě.

Cílem předloženého sdělení je vytvořit spravedlivé a stabilní podnikatelské prostředí, které může podpořit udržitelný růst doprovázený tvorbou pracovních míst v EU a zvýšit otevřenou strategickou autonomii.

Komise představila hlavní cíle: 

(1) Komise do roku 2023 plánuje předložit nový rámec pro zdanění podniků v EU.. „Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů“ (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT) má poskytnout EU jednotný soubor pravidel pro daň z příjmů právnických osob, který zajistí spravedlivější rozdělení práv na zdanění mezi členské státy. BEFIT má snížit byrokracii a náklady na dodržování předpisů, minimalizovat možnosti vyhýbání se daňovým povinnostem a podpořit pracovní místa v EU a investice na jednotném trhu. BEFIT by měl nahradit projednávaný návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, který bude stažen. Komise zahájí širší úvahy o budoucnosti zdanění v EU, které vyvrcholí v roce 2022 sympoziem o daních „Daňová skladba EU na cestě do roku 2050.“

(2) Sdělení rovněž řeší daňovou agendu na příští 2 roky, jejíž součástí jsou opatření, která podporují produktivní investice a podnikání, lépe chrání vnitrostátní příjmy a podporují ekologickou a digitální transformaci. Vychází z ambiciózního pracovního plánu stanoveného v akčním plánu v oblasti daní, který Komise předložila v létě 2020. Opatření má zahrnovat:

  • zajištění větší transparentnosti pro veřejnost, a to návrhem, aby některé velké společnosti působící v EU zveřejňovaly své efektivní daňové sazby; nová opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem budou rovněž řešit zneužívání krycích společností;

  • podporu oživení řešením zvýhodnění dluhu ve zdanění právnických osob při současném zdanění právnických osob, který zvýhodňuje dluhové financování společností oproti financování vlastním kapitálem. Cílem tohoto návrhu bude rovněž motivovat společnosti k tomu, aby své činnosti financovaly prostřednictvím vlastního kapitálu, namísto toho, aby se zadlužily.

(3) Komise přijala doporučení o vnitrostátním zacházení se ztrátami. Doporučení vyzývá členské státy, aby podnikům povolily zpětný převod ztrát alespoň do předchozího rozpočtového roku. Z toho budou mít prospěch podniky, které byly v letech před pandemií ziskové, což jim umožní kompenzovat ztráty v letech 2020 a 2021 daněmi, které zaplatily před rokem 2020. Z tohoto opatření budou mít prospěch zejména MSP.

Předpokládaný další vývoj

Komise plánuje navrhnout digitální poplatek, který by měl sloužit jako vlastní zdroj EU. V souvislosti s balíčkem „FitFor55“ a Zelenou dohodou pro Evropu Komise plánuje předložit přezkum směrnice č. 96/2003 o zdanění energie a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). 

Odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021

Daně v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021