Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021

EU představila kodex chování pro odpovědné obchodní praktiky 

  • EU prosazuje lepší pravidla v potravinářství

 

Krátce…

 

EU představila kodex chování pro odpovědné obchodní praktiky 

  • Sdružení a podniky z potravinářského průmyslu se podpisem tohoto kodexu zavazují k tomu, že urychlí svůj příspěvek k udržitelné transformaci.

  • Ke kodexu chování by se ideálně měly připojit další evropské podniky a sdružení z odvětví. 

Komise 5. 7. 2021 představila spolu se zúčastněnými stranami z potravinářského průmyslu oficiálně kodex chování EU pro odpovědné obchodní a marketingové praktiky v potravinářství, který vznikl v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (více v příspěvku „Zelená dohoda pro Evropu byla představena”, Životní prostředí v prosinci 2019, v příspěvku „Členské státy projednaly strategii od zemědělce ke spotřebiteli”, Zemědělství a rybolov v říjnu 2019 a v příspěvku „EU chce zlepšit propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů”, Zemědělství a rybolov v prosinci 2020). Kodex je součástí úsilí EU o zvýšení dosažitelnosti a cenové dostupnosti zdravých a udržitelných potravin, které pomáhají snižovat environmentální stopu. Na jeho vytvoření se vedle útvarů Komise spolupodílely podniky a sdružení z EU a aktivně se zapojily a přispěly k němu také další zúčastněné strany, jako třeba různé mezinárodní a nevládní organizace, odborové svazy a obchodní sdružení. Sdružení a podniky z potravinářského průmyslu se podpisem tohoto kodexu zavazují k tomu, že urychlí svůj příspěvek k udržitelné transformaci. Svými přísliby stvrzují cíle stanovené v kodexu. Kodex zahrnuje 2 úrovně závazků: (1) Sdružení EU: Soubor 7 cílů s vytyčenými plány a orientačními činnostmi, jež se týkají opatření na podporu přechodu ke zdravým a udržitelným spotřebním vzorcům. Prostřednictvím těchto cílů má dojít ke zlepšení dopadu sektorů zpracování potravin, maloobchodu s potravinami a stravovacích služeb na udržitelnost a ke zlepšení udržitelnosti potravinových hodnotových řetězců ve vztahu k prvovýrobcům a dalším aktérům v řetězci. Sdružení by měla každoročně podávat zprávy o dosaženém pokroku. (2) Podniky: Rámec pro průkopnické podniky zahrnující ambiciózní závazky s měřitelnými výsledky pro širokou škálu oblastí – od dobrých životních podmínek zvířat přes snižování obsahu cukru v potravinách až po snižování emisí skleníkových plynů – v celé škále jejich produktů. Společnosti každoročně předloží shrnutí své zprávy o udržitelnosti, čímž podají zprávu o dosaženém pokroku. V době představení měl kodex 65 podpisů od prvních průkopnických společností a sdružení (26 výrobců potravin, 14 maloobchodníků s potravinami, 1 podniku z odvětví stravování a 24 sdružení). V průběhu roku 2021 plánuje Komise předložit kodex na summitu OSN o potravinových systémech.

Další články v rubrice

Vnitřní trh v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021

Daně v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021

Veřejné zdraví v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021