Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Reforma SZP finálně schválena, EU bude pokračovat v podpoře propagace zejm. zelených zemědělských produktů

  • Rada učinila poslední krok ke schválení reformy SZP na období 2023-2027

  • Komise bude finančně podporovat propagaci zemědělských produktů v EU i mimo ni i v roce 2022

 

Krátce…

 

Reforma SZP finálně schválena

  • Rada učinila poslední krok v legislativním procesu nové SZP.

  • Nová pravidla budou platit od 1. 1. 2023. 
  • Do konce roku 2022 musí členské státy zpracovat strategické plány.

 

Rada 2. 12. 2021 formálně schválila podobu SZP pro období 2023-2027. Navázala tak na formální schválení EP v listopadu 2021 a uzavření předběžné dohody vyjednavačů EP a Rady v červnu 2021 (více v příspěvku „Nová SZP byla schválena Radou”, Zemědělství a rybolov v červnu 2021). Na SZP je vyčleněna 1/3 rozpočtu v rámci víceletého finančního rámce. Nová SZP by měla být spravedlivější, ekologičtější a více zaměřená na výkonnost, usilovat o zajištění udržitelné budoucnosti pro evropské zemědělce, poskytovat cílenější podporu menším zemědělským podnikům a poskytnout členským státům větší flexibilitu při přizpůsobování opatření místním podmínkám. Členské státy budou muset v rámci tzv. „nového modelu realizace” vykazovat každoročně svoji výkonnost. Upraveny jsou i požadavky na ekologizaci zemědělství. Struktura je založena na podmínkách ochrany životního prostředí, jež budou muset zemědělci dodržovat, a dalších dobrovolných opatřeních v rámci obou pilířů. SZP se orientuje na podporu biologické rozmanitosti a soulad s právními předpisy a závazky EU v oblasti životního prostředí a klimatu. 35 % rozpočtu na rozvoj venkova a 25 % přímých plateb jednotlivých členských států má být zaměřeno na životní prostředí. Členské státy vypracují do 1. 1. 2022 strategické plány, ve kterých přizpůsobí ustanovení SZP potřebám zemědělců v daném státě. Ty budou následně zhodnoceny Komisí. 10 % přímých plateb je vyčleněno pro MSP a 3 % rozpočtu mladým zemědělcům. Tyto více zacílené přímé platby a intervence v oblasti rozvoje venkova budou muset být součástí strategických plánů. Poprvé se SZP zabývá i sociálním rozměrem, a to přiměřeným pracovním podmínkám pracovníků v zemědělství včetně sankcí za porušování pracovních norem. Dalším bodem je trvalá krizová rezerva pro případ kolísání cen a tržních výkyvů. Platnost původních pravidel vypršela 31. 12. 2020, do konce roku 2022 platí přechodná pravidla (více v příspěvku „Nová dohoda o přechodných pravidlech SZP přijata”, Zemědělství a rybolov v listopadu 2020). Nová pravidla vstoupí v platnost 1. 1. 2023. 

 

 

EU bude pokračovat v podpoře propagace zejm. zelených zemědělských produktů

  • Komise má připraveno na rok 2022 téměř 186 mld. €.
  • Podpořeny mají být ekologické produkty EU, ovoce a zelenina, udržitelné zemědělství a dobré životní podmínky zvířat.

Komise 15. 12. 2021 oznámila, že na rok 2022 bude vyčleněno 185,9 mil. € na propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů v EU i mimo ni. Jako v roce 2021 bude program opět zaměřen na produkty a zemědělské postupy, které podporují cíle Zelené dohody pro Evropu, jako jsou ekologické produkty EU, ovoce a zelenina, udržitelné zemědělství a dobré životní podmínky zvířat. Vedle Zelené dohody pro Evropu bude propagační program podporovat cíle strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, Evropského plánu boje proti rakovině, akčního plánu EU pro ekologické produkty a sdělení o evropské občanské iniciativě „End the cage age“ (Konec doby klecové) (více v příspěvku „Komise představila akční plán boje proti rakovině”, Veřejné zdraví v únoru 2021, v příspěvku „Členské státy projednaly strategii od zemědělce ke spotřebiteli”, Zemědělství a rybolov v říjnu 2020 a v příspěvku „Komise chce na základě občanské iniciativy omezit klecové chovy” Zemědělství a rybolov v červnu 2021). Dalším cílem kampaní bude zdůraznit vysokou úroveň standardů bezpečnosti a kvality, jakož i rozmanitost a tradiční aspekty evropských zemědělsko-potravinářských produktů. To zahrnuje podporu režimů jakosti EU, jako jsou zeměpisná označení v EU. Mimo EU se chce Komise zaměřit na trhy s potenciálem vysokého růstu, jako je Japonsko, Jižní Korea, Kanada a Mexiko (více v příspěvku „EU chce zlepšit propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů”, Zemědělství a rybolov v prosinci 2020). 

 

Další články v rubrice

Daně v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Doprava v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Vnitřní trh v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022