Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: „Zdravotní kontrola“ reformy společné zemědělské politiky

Euroskop, 27.10.2008

Na zasedání výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) 6. října 2008 proběhlo hlasování o pozměňovacích návrzích ke čtyřem zprávám Luise Manuela Capoulase Santose (Portugalsko, PES) týkajícím se střednědobé revize SZP (tzv. health check). „Zdravotní kontrola" reformy společné zemědělské politiky tvořila také jedno z hlavních témat jednání Rady 29. září 2008 a 27. října 2008.

Návrh zprávy o nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (PE407.775v01-00 - 2008/0103(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

 

Návrh zprávy o návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. [...]/2008 (PE407.828v01-00- 2008/0104(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

 

Návrh zprávy o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (PE407.829v01-00 - 2008/0105(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

 

Návrh zprávy o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) (PE407.830v01-00 - 2008/0106(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

 

Poslanci Evropského parlamentu, který je v dané věci pouze konzultován, podali k návrhům Komise více než tisíc pozměňovacích návrhů, nejvíce jich podle očekávání směřovalo k prvním dvěma návrhům nařízení, které se týkají stanovení společných pravidel pro režimy přímých podpor pro zemědělce a společné organizace trhů (více zde, viz též aktualizace). 21. října 2008 byla aktérům legislativního procesu dána k dispozici předběžná podoba legislativních zpráv, které jsou výsledkem prvního čtení v Evropském parlamentu (prozatím v neveřejné verzi) a obsahují jednak zapracované pozměňovací návrhy přijaté při říjnovém hlasování odpovědného výboru (AGRI), jednak pozměňovací návrhy obsažené ve stanoviscích dalších výborů (BUDG, ENVI).

Francouzské předsednictví chce dosáhnout v Radě politické dohody o společném stanovisku k celému legislativnímu balíku 19. listopadu 2008, ve stejný den se očekává také přijetí stanoviska Evropského parlamentu v rámci plenárního zasedání.

 

1. Klíčové obsahové body pozměňovacích návrhů

 

1.1. Návrh zprávy o nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (PE407.775v01-00 - 2008/0103(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

 

V případě tohoto textu patřil k nejkontroverznějším otázkám podle očekávání návrh na redukci přímých plateb prostřednictvím zvýšení povinné modulace, která znamená další přesun finančních prostředků od garantovaných přímých plateb k projektově vázanému financování rozvoje venkova. Evropský parlament v prvním čtení prostřednictvím hlasování odpovědného výboru upřednostnil mírnější zvýšení modulace pro podniky spadající do kategorie 5 000 € - 99 999 € příjmu na přímých platbách ročně. V původním návrhu Komise figurovalo zvýšení povinné modulace na 13 % do roku 2013, Parlament navrhuje zvýšení jen na 7 % (ze stávajících 5 % na 6 % v letech 2009 a 2010 a na 7 % pak v letech 2011 a 2012). Menší navýšení povinné modulace, než předpokládá původní návrh Komise, výbor navrhuje i u podniků pobírajících ročně na přímých platbách více než 100 tis. €. Uspěl také pozměňovací návrh, podle kterého nemá být povinná modulace vyžadována v nových členských státech až do roku 2013 (v daném roce získají tyto státy 100 % přímých plateb poskytovaných z rozpočtu Společenství).

Členské státy, které v důsledku jiného systému přímých plateb neuplatňují princip modulace, budou moci použít část ze své národní obálky k podpoře sektorů, které se přechodně ocitly v potížích, dále mj. na pojištění proti přírodním katastrofám nebo ke zvládání epidemií zvířat.

Hlasováním AGRI prošly úspěšně také pozměňovací návrhy, které se týkají zachování některých typů plateb, u nichž nedošlo k úplnému decouplingu, tedy k oddělení od produkce (týká se to především sektoru živočišné výbory a plateb typu prémií na krávy bez tržní produkce mléka a zachování specifických podpor u lnu na vlákno či bramborového škrobu, a to až do roku 2013).

 

1.2. Návrh zprávy o návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. [...]/2008 (PE407.828v01-00- 2008/0104(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

 

Zde představovalo nejvíce sledovanou otázku navrhované odstranění kvót na mléko a mléčné výrobky do roku 2015, které Komise navrhuje uskutečnit prostřednictvím postupného navyšování stávajících mléčných kvót do roku 2013/2014. Výbor v rámci pozměňovacích návrhů podpořil variantu navýšení kvót o 2 % pro rok 2008/2009 a pak o 1 % v letech 2009/2010 a 2010/2011. Před přijetím nových návrhů v této oblasti pro období po roce 2010 by však měla Komise posoudit vhodnost dalšího navyšování kvóty a jejich úplného odstranění s ohledem na situaci na trzích. Výbor také podpořil vytvoření speciálního fondu, který má pomoci při restrukturalizaci sektoru.

 

1.3. Návrh zprávy o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (PE407.829v01-00 - 2008/0105(CNS); Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos)

 

Do nových priorit, které má zohledňovat program rozvoje venkova, byly vedle boje s klimatickými změnami, podpory obnovitelných zdrojů energie, vodohospodářství a zachování biologické rozmanitosti zařazeny také důsledky plánovaného zrušení mléčných kvót, tedy otázka týkající se produkční dimenze SZP. Přijaté pozměňovací návrhy nabádají ke zmírnění povinnosti členských států modifikovat a revidovat své programy rozvoje venkova v souladu s novými prioritami, což by mohlo být kontraproduktivní, vzhledem k již rozběhnutému období čerpání prostředků EAFRD pro roky 2007-2013 (pokud již tyto priority víceméně zohledňují ve svých stávajících programech).

Zachován byl také návrh na zvýšení maximální podpory pro zahájení činnosti mladých zemědělců z dosavadních 55 tis. € na 75 tis. € a jednorázové prémie z dosavadních 40 tis. € na 50 tis. €.

 

2. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

 

Paralelně jsou jednotlivé návrhy projednávány na půdě Rady ministrů pro oblast zemědělství a rybolovu, nyní již i ve světle konečných verzí zpráv Luise Manuela Capoulase Santose, které budou podkladem pro hlasování pléna Evropského parlamentu o závěrečném stanovisku. Parlament je však pouze konzultován, Rada na pozměňovací návrhy obsažené v příslušných zprávách není povinna brát zřetel a zůstává klíčovým orgánem legislativního procesu.

Rada se otázkou „health check" během podzimu dosud zabývala na jednání 29.-30. září 2008. Ministři jednotlivých členských zemí byli vyzváni, aby se zúčastnili trojstranných jednání se zástupci předsednické země a generálního ředitelství Komise pro zemědělství a rozvoj venkova. Střednědobá kontrola stavu SZP tvoří také jedno z hlavních témat pro zasedání Rady ve dnech 27.-29. října 2008, na kterém má Zvláštní výbor pro zemědělství coby poradní orgán Rady předložit kompromisní návrh, který by měl být základem pro další jednání o politické dohodě, k níž chce Rada pod vedením francouzského předsednictví dospět na zasedání 17.-19. listopadu 2008. Ve stejném termínu se koná plenární zasedání Evropského parlamentu, na němž by mělo být schváleno jeho stanovisko.

V případě hladkého průběhu jednání Rady pro oblast zemědělství a rybolovu, která by v souladu se scénářem francouzského předsednictví měla vydat závěrečné stanovisko na svém posledním jednání 17. prosince 2008, by legislativní proces mohl být završen do konce roku 2008.

 

Návrh Nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce; Návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, nařízení (ES) č. 1234/2007, nařízení (ES) č. 3/2008 a nařízení (ES) č. [...]/2008; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV); Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/114/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) (KOM(2008)306 v konečném znění)

Připojené dokumenty: SEK(2008)1885; SEK(2008)1886

Právní báze: čl. 37 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zemědělství a rozvoj venkova

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: AGRI (zpravodaj Luis Manuel Capoulas Santos, Portugalsko, PES)

Odpovědná formace Rady: AGRI

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy