Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o odpadech

Euroskop, 28.10.2008

Rada přijala směrnici upravující současnou odpadní politiku s cílem podpořit recyklaci a opětovné využití odpadu v EU.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech (KOM(2005)667 v konečném znění)

 

1. Stav legislativního procesu

 

Poté, co Evropský parlament schválil 17. června 2008 ve svém druhém čtení návrh směrnice o odpadech (viz zde), přijala jej ve druhém čtení také Rada, a to 20. října 2008. Členské státy budou mít nyní dva roky na implementaci normy do svých právních řádů.

 

2. Klíčové obsahové body legislativního aktu

 

Směrnice:

  • vymezuje pětistupňovou hierarchii: (a) předcházení vzniku, b) úprava za účelem opětovného použití, c) recyklace, d) jiné využití, například energetické využití, e) odstranění;
  • stanoví recyklovat 50 % běžného komunálního odpadu včetně plastů, skla, papíru a kovů a 70 % odpadu ze stavebnictví do roku 2020;
  • upřesňuje definici spalování odpadu, které bude, za předpokladu dodržení energetických standardů, považováno za opětovné využití a ne odstranění, což by mělo vést ke zefektivnění spalování odpadu;
  • stanoví, že členské státy budou vytvářet plány na předcházení vzniku odpadů; Komise k nim vydá hodnotící zprávu;
  • upravuje odpovědnost výrobce;
  • klade důraz na zásadu soběstačnosti a blízkosti při nakládání s odpadem;
  • umožňuje členským státům omezit dovoz odpadu do země;
  • upravuje podmínky směšování nebezpečného odpadu;
  • přispívá ke zjednodušení dosavadních směrnic týkajících se nakládání s odpadem (č. 2006/12, č. 91/689, č. 75/439).

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech (KOM(2005)667)

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodajka Caroline Jackson, Velká Británie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy