Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 03.11.2008

Klimaticko-energetický balík by měl být podle francouzského předsednictví schválen do konce letošního roku. V současnosti se proto o jeho parametrech mezi zainteresovanými aktéry vedou intenzivní debaty.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (KOM(2008)16 v konečném znění)

 

Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (KOM(2008)17 v konečném znění)

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (KOM(2008)18 v konečném znění)

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)19 v konečném znění)

 

Komise svůj soubor návrhů známý jako klimaticko-energetický balík zveřejnila 23. ledna 2008. Zatím posledním formálním krokem legislativního procesu bylo přijetí tří zpráv (zprávy Doylové týkající se obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, zprávy Hassiové týkající se úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů a Daviesovy zprávy o geologickém skladování oxidu uhličitého) výborem ENVI 7. října 2008 (více zde).

Od té doby jsou průběžně zveřejňovány četné informace a/nebo studie hovořící jak ve prospěch, tak v neprospěch přijetí klimaticko-energetického balíku. Na následujících řádcích shrnujeme nejzajímavější z nich.

 

1. Stav legislativního procesu

 

1.1. Pozice Open Europe

 

Organizace Open Europe vyčíslila, že náklady na implementaci klimaticko-energetického balíku by měly v EU-25 (tj. v EU bez Bulharska a Rumunska) dosáhnout 73 mld. € ročně, tj. zhruba o 13 mld. € ročně více, než předpokládá Komise, jež náklady vyčíslila na cca 60 mld. € (resp. 0,5 % HDP EU).

Open Europe považuje balík za jeden z nejambicióznějších (rozuměj nejnákladnějších) projektů EU od zavedení společné evropské měny.

 

1.2. Pozice WWF

 

Organizace WWF 20. října 2008 zveřejnila data vypovídající podle ní o zrychlujícím se tempu klimatické změny, a tudíž o potřebě na tento fakt reagovat co nejrychleji - mj. i schválením klimaticko-energetického balíku do konce roku 2008.

WWF ve své analýze zveřejnila i odhady potenciálních dopadů klimatické změny na životy obyvatel EU (např. v důsledku změn v ekosystémech, v důsledku sucha ap.).

 

1.3. Závěry summitu Evropské rady

 

Mezitím se ve dnech 15.-16. října 2008 uskutečnil summit Evropské rady, na němž některé země (zejm. Itálie a Polsko) daly najevo, že stávající podoba klimaticko-energetického balíku je pro ně nevyhovující. V závěrech summitu se proto objevila následující formulace: „Evropská rada potvrzuje své odhodlání dostát svým ambiciózním závazkům v oblasti energetické politiky a politiky týkající se klimatu, které přijala v březnu roku 2007 a v březnu roku 2008. V této souvislosti vyzývá předsednictví a Komisi, aby v příštích týdnech zintenzívnily úsilí s cílem umožnit Evropské radě, aby v prosinci roku 2008 rozhodla o vhodných řešeních výzvy, kterou pro všechna odvětví evropského hospodářství a všechny členské státy představuje plnění těchto závazků, při současném zohlednění konkrétní situace každého z nich, a zároveň dbaly na rigorózně stanovenou nákladovou efektivitu."

 

1.4. Pozice Europia

 

Organizace Europia reprezentující subjekty působící v sektoru ropného průmyslu požaduje zachování volného přidělování emisních povolenek i po roce 2013. Definice energeticky náročných provozů, jak s ní počítá Komise (a jež by měla dotčeným podnikům, pokud jde o emisní povolenky, zajistit požadované úlevy), by nicméně měla tomuto požadavku vyhovět.

Europia se vyjadřuje i na podporu určité podoby „uhlíkové daně" spočívající v navyšování cen dovozů ze zemí, jež se nezaváží ke snižování emisí skleníkových plynů (byť by to potenciálně mohlo zakládat na konflikt v rámci Světové obchodní organizace).

 

1.5. Ehlerova zpráva

 

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 16. října 2008 přijal poměrem 24:2 Ehlerovu zprávu (její konsolidovaná verze ještě nebyla zveřejněna) podporující finanční „injekci" dvanácti plánovaným demonstračním projektům technologie CCS (zachycování a skladování CO2; více zde; text byl přijat z vlastního podnětu na základě článku 45 jednacího řádu Evropského parlamentu). Komise přitom v návrhu, který je součástí klimaticko-energetického balíku, počítá pouze s tím, že pro CCS pouze vytvoří vhodné podmínky, bez přímé finanční podpory.

Ehlerova zpráva navrhuje zajištění financí skrz Sedmý rámcový program pro výzkum, revidovaný systém obchodování s emisními povolenkami (více zde) nebo skrze spolupráci s Evropskou investiční bankou. Text nicméně předpokládá, že podpořená CCS zařízení by měla mít výkon minimálně 180 MW a měla by využívat všech potenciálních technických možností pro danou technologii dostupných. Rovněž by měl být vzat v potaz fakt, že nevhodná CCS zařízení mohou ohrozit např. podmořské ekosystémy.

Podobně jako Ehlerova zpráva se k technologii CCS a její demonstraci postavila i Mezinárodní energetická agentura - s argumenty, že (1) jakákoli jiná řešení (ač CCS je v tuto chvíli velmi drahou technologií) mohou být ještě dražší a (2) že pro využití CCS se postavila i skupina G8.

Plénum Evropského parlamentu by mělo o Ehlerově zprávě hlasovat ve dnech 17.-20. listopadu 2008.

 

1.6. Jednání Rady pro životní prostředí

 

Rada ministrů životního prostředí se 20. října 2008 v souvislosti s klimaticko-energetickým balíkem věnovala především:

  • delokalizaci (odchodu) firem v důsledku přísných environmentálních opatření (o seznamu dotčených firem/sektorů by se podle Rady mělo rozhodnout do poloviny roku 2009 s  tím, že konkrétní opatření by se měla začít uplatňovat od roku 2010);
  • solidaritě mezi státy, pokud jde o sdílení požadavků na snížení emisí skleníkových plynů, včetně případných „mechanismů flexibility";
  • otázce nakládání s výnosy z aukcí emisních povolenek (státy se postavily za možnost s příjmy nakládat samostatně).

Jednotlivé národní delegace (mj. i česká, kyperská, maltská, italská, lotyšská a estonská) se v případě energeticky náročných provozů postavily za jejich vyloučení z rámce aukcí s emisními povolenkami, alespoň po určitou dobu.

Itálie a Polsko se postavily za včlenění revizní klauzule do klimaticko-energetického balíku.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Plénum Evropského parlamentu by mělo o jednotlivých návrzích klimaticko-energetického balíku hlasovat ve dnech 3.-4. prosince 2008 (tj. ne ve dnech 15.-18. prosince 2008, jak se očekávalo původně).

Důvodem pro to je fakt, že na summitu Evropské rady ve dnech 15.-16. října 2008 bylo odsouhlaseno, že o finální podobě balíku rozhodne (fakticky) jednomyslně Evropská rada 11.-12. prosince 2008. Pokud by Evropský parlament své hlasování uskutečnil až po summitu, patrně by měl jen málo prostoru pro prosazení svých pozměňovacích návrhů - tedy v případě, že by chtěl zajistit přijetí celého balíku do konce roku 2008 (v prvním čtení), resp. že by jej nechtěl zablokovat. Předřazením hlasování před prosincový summit by si měl Evropský parlament zajistit, aby jeho návrhy hlavy států a vlád vzaly v úvahu (přestože samotný fakt jednomyslného hlasování nejspíše bude působit proti nim).

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (KOM(2008)16)

Připojené dokumenty: KOM(2008)30, SEK(2008)52, SEK(2008)53, SEK(2008)85

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodajka Avril Doyle, Irsko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (KOM(2008)17)

Připojené dokumenty: KOM(2008)30, SEK(2008)85

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodajka Satu Hassi, Finsko, Greens/EFA)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (KOM(2008)18)

Připojené dokumenty: KOM(2008)30, SEK(2008)54, SEK(2008)55

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Chris Davies, Velká Británie, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)19)

Připojené dokumenty: KOM(2008)30, SEK(2008)57, SEK(2008)85

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Claude Turmes, Lucembursko, Greens/EFA)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy