Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 11.11.2008

Dne 3. října 2008 prezentovala Komise návrh směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné jako součást balíku opatření pro zlepšení rovnováhy pracovního a rodinného života. Jeho cílem je zlepšení implementace principu rovného zacházení mezi muži a ženami v podnikání anebo pomoci v podnikání.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)636 v konečném znění)

 

1. Legislativní pozadí

 

Od dubna 2004 Komise usiluje o snížení diskriminace v zaměstnání a větší zaměstnanost žen. V březnu 2006 přijala plán pro dosažení rovnosti pohlaví v oblastech, jako jsou rodičovská dovolená, flexibilní pracovní podmínky a zařízení dětské péče. Po veřejné konzultaci v říjnu 2007 představila Komise balík konkrétních opatření směřujících ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním, rodinným a osobním životem, který má přispět nejen k dosažení cílů Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, ale také pomoci v řešení nepříznivé demografické situace na kontinentu. 

V současnosti je problematika rovnosti pohlaví v oblasti podnikání řešena zejména směrnicí č. 86/613 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství. Již v roce 1994 Komise vydala zprávu o implementaci této směrnice, která konstatovala neuspokojivé výsledky v této oblasti.  Nicméně další činnost byla vyvíjena až po přijetí plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů (KOM(2006)92), v němž Komise oznámila revizi legislativy upravující rovné zacházení mezi pohlavími.

V souvislosti se směrnicí č. 86/613 vyzvala Rada ministrů v roce 2007 Komisi, aby zvážila možnost její revize, což byl požadavek, se kterým souhlasil  i Evropský parlament.

Se směrnicí č. 86/613 úzce souvisí i směrnice č. 2006/54 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, č. 2004/113, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování a č. 79/7 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení. Tyto se vztahují na OSVČ.

 

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

  • Uznání příspěvku asistujících partnerů k rodinnému podnikání (tito partneři by měli mít možnost získat sociální zabezpečení na stejné úrovni jako jejich podnikající partneři; pod pojmem „asistující partner" se rozumí jakýkoliv životní partner, bez ohledu na manželský status, který je uznán národním právem a pravidelně přispívá k chodu rodinného podnikání);
  • Poskytnutí možnosti odchodu na mateřskou dovolenou pro ženy-podnikatelky a ženy, které jsou asistujícími partnery - taková mateřská dovolená bude proplácena v sazbě ne nižší, než je sazba pro dávky nemocenské péče;
  • Posílení kompetencí pro případy diskriminace pro národní antidiskriminační úřady;
  •  Zrušení dosavadní směrnice č. 86/113.

 

3. Stav legislativního procesu

 

Legislativní proces je na samém počátku, v Evropském parlamentu nebyl ještě ani stanoven zpravodaj. Projednání na plenárním zasedání je možné očekávat 24. března 2009. Rada ministrů se návrhem zabývala v rámci obecné rozpravy na svém zasedání 2. října 2008.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Pokud bude návrh přijat, bude muset být do dvou let implementován do národních právních řádů, přičemž členské státy budou povinny sdělit znění příslušných implementačních ustanovení.

Návrh lze označit, tak jako ostatně celý balík, jehož je součástí, za poměrně kontroverzní. Na druhou stranu není předmětem kritiky, protože již 19 členských států EU, mezi nimiž však ČR není, poskytuje ženám-podnikatelkám možnost odchodu na mateřskou dovolenou. Co se týče druhého klíčového bodu návrhu, uznání příspěvku asistujících partnerů k podnikání, zde je situace méně konsensuální: zatím jej neuznává až 18 států včetně ČR.

Komisař Vladimír Špidla uvedl, že „kombinace pracovního, rodinného a soukromého života představuje složitý úkol", nicméně vyjádřil přesvědčení, že prezentované návrhy pomohou sladit ženám tyto sociální role. Návrh se ale setkal i s tvrdým odporem některých konzervativních poslanců Evropského parlamentu, kteří upozorňují zejména na zvýšené náklady v důsledku jeho implementace.

Návrh přivítala Evropská konfederace odborových svazů (ETUC) jako potřebný a správně načasovaný. Zdůraznila ovšem potřebu přijetí dalších opatření pro péči o děti, nesamostatné osoby a důchodce. Návrh uvítala i Evropská organizace řemeslníků a malých a středních podniků (UEAPME), která považuje přístup Komise za vyvážený a správný.

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)636)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2592, SEK(2008)2593

Právní báze: čl. 141 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020