Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zlepšení dětské péče

Euroskop, 11.11.2008

Zpráva Komise o službách v oblasti péče o dítě, prezentovaná v rámci balíku pro sladění rodinného a pracovního života, konstatuje, že ve většině členských států se nepodařilo dosáhnout žádoucí dostupnosti těchto služeb. Tato skutečnost představuje překážku v návratu rodičů - a zejména žen - do zaměstnání, a proto Komise přichází s iniciativními návrhy, jak přispět ke zlepšení situace.

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku (KOM(2008)638 v konečném znění)

 

1. Pozadí zprávy

 

Od dubna 2004 Komise usiluje o snížení diskriminace v zaměstnání a větší zaměstnanost žen. V březnu 2006 přijala plán pro dosažení rovnosti pohlaví v oblastech, jako jsou rodičovská dovolená, flexibilní pracovní podmínky a zařízení dětské péče. Po veřejné konzultaci v říjnu 2006 představila Komise balík konkrétních opatření směřujících ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním, rodinným a osobním životem, který má přispět nejen k dosažení cílů Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, ale také pomoci v řešení nepříznivé demografické situace na kontinentu. 

Již v roce 1992 přijala Rada doporučení o dostupnosti péče o děti v souvislosti se zaměstnaností. Konkrétnější cíle stanovila Evropská rada na zasedání v Barceloně v roce 2002, když přijala politické závazky k odstranění překážek bránících ženám opětovně se nechat zaměstnat po porodu. Mělo se tak stát prostřednictvím zabezpečení služeb dětské péče pro nejméně 90 % dětí předškolního věku od tří let a pro nejméně 33 % dětí ve věku 0-3 let.

 

2. Klíčové obsahové body zprávy

 

  • Identifikace služeb dětské péče jako faktoru podporujícího zaměstnanost, genderovou rovnost, sociální inkluzi a dosažení rodinných plánů;
  • Konstatování, že dostupnost těchto služeb se v rámci EU výrazně liší. Ve skupině dětí ve věku 0-3 let pouze pět států naplňuje stanovené cíle. V ČR je dostupnost v této skupině méně než 10%. Ve skupině dětí předškolního věku od 3 let je situace lepší, přičemž až jedenáctstátů dosáhlo nebo se blíži stanovenému cíli. ČR nicméně v této skupině patří mezi nejhorší státy s méně než 70% dostupností.
  • Zjištění, že náklady na dětskou péči, zejména do 3 let věku dítěte, tvoří významnou překážku v její dostupnosti;
  • Identifikace potřeby zlepšení kvality péče o děti, zabezpečení školení personálu a dodržování striktních standardů;
  • Konstatování, že Komise nemá žádné přímé pravomoci v oblasti péče o děti, nicméně zavazuje se tuto oblast monitorovat i nadále a podporovat výměnu zkušeností mezi členskými státy, jakož i samotné členské státy ve využívání spolufinancování ze strukturálních fondů pro projekty ve sledované oblasti.

 

3. Stav legislativního procesu

 

Zpráva není návrhem legislativního aktu. Evropský parlament se jí nicméně bude zabývat, byť ještě nebyl stanoven zpravodaj v příslušném výboru. Rada se zprávou zabývala v rámci obecné rozpravy na svém zasedání 2. října 2008.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Zpráva Komise je sice součástí kontroverzního balíku pro vyvážení pracovního a rodinného života, ale nevede k návrhu žádné legislativní změny. Proto není její vydání doprovázeno takovými kontroverzemi, jako je tomu v případě návrhů týkajících se mateřské dovolené.

Komisař Vladimír Špidla uvedl, že EU „ani zdaleka neplní cíle", které si stanovila, a proto je potřebné zintenzivnit úsilí v této oblasti. Vyzdvihl také význam dětské péče pro sociální začlenění, genderovou rovnost a zaměstnanost.

Zájmové skupiny se ke správě vyjadřovaly spíše pozitivně nebo ambivalentně. Například Evropská konfederace odborových svazů (ETUC) vyjádřila přání pro více konkrétních iniciativ v oblasti péče o děti a zároveň vyslovila názor, že by měl být na členské státy vyvíjen větší tlak na dosažení plné dostupnosti těchto služeb.

 

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku (KOM(2008)638)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2597

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020