Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Změny mezinárodních účetních standardů

Euroskop, 01.12.2008

Dne 17. října 2008 vstoupilo v souvislosti s probíhající finanční krizí v platnost nařízení Komise měnící mezinárodní účetní standardy.

Nařízení Komise (ES) č. 1004/2008 ze dne 15. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 7

 

1. Legislativní pozadí

 

Nutnost vzniku nařízení byla dána především neklidem ve finanční oblasti v posledních měsících. Jak uvádí Komise, s některými finančními nástroji se již neobchodovalo a některé finanční trhy se dostaly do obtížné situace, přičemž bylo nutné překvalifikovat některé finanční nástroje.

Nařízení přímo navazuje na krok Výboru pro mezinárodní účetní standardy, který dne 14. října 2008 přijal změny mezinárodního účetního standardu (IAS) 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 7 Finanční nástroje: zveřejňování. Tyto změny umožňují reklasifikaci některých finančních nástrojů.

 

2. Klíčové obsahové body nařízení

 

Jediným obsahovým bodem jsou změny mezinárodních účetních standardů (IAS) 39 a (IFRS) 7. Ty umožní evropským firmám získat stejnou flexibilitu, jakou disponují americké podniky. Přístup k firmám ze strany amerických a evropských bank tak bude - v otázce účetních standardů - stejný. Změny IAS 39 a IFRS 7 umožňují reklasifikaci některých finančních nástrojů z kategorie „držené za účelem obchodování" za neobvyklých okolností.

 

3. Stav legislativního procesu

 

Nařízení Komise bylo 16. října 2008 uveřejněno v Úředním věstníku EU a den poté vstoupilo v platnost.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Veřejné zdraví v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021