Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Publikace některých údajů o určitých typech společností

Euroskop, 08.12.2008

Evropský parlament 19. listopadu 2008 zveřejnil své stanovisko k návrhu směrnice týkající se publikace údajů o určitých typech společností.

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů (KOM(2008)194)

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise v rámci svého dlouhodobého cíle snižování administrativní zátěže dne 17. dubna 2008 zveřejnila návrhy dvou směrnic, jejichž cílem je snížit administrativní překážky pro fungování firem. Učinila tak především v zájmu odlehčení zátěže malým a středním podnikům.

V případě daného usnesení Evropského parlamentu se jedná pouze o stanovisko k prvnímu z obou návrhů, tj. o návrh směrnice o závazcích některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů. Evropský parlament rozhodl na základě předložené zprávy výboru JURI (zpravodajka Piia-Noora Kauppi), které však bylo závěrečným usnesením pozměněno.

Všichni čeští europoslanci hlasovali pro usnesení, proti byl pouze poslanec Železný. Poslankyně Škottová se zdržela.

 

2. Klíčové obsahové body usnesení Evropského parlamentu

 

  • Členským státům se i nadále dává možnost využívat všech dalších vlastních způsobů zveřejňování obchodních dat, pokud jsou takové způsoby dobře definovány a založeny na objektivních podmínkách. Jedná se o rozvedení návrhu Komise, která pouze uvedla, že se zrušuje povinnost firem zveřejňovat svá obchodní data v národních úředních věstnících.
  • Evropský parlament zcela nově uvedl, že firmy by se měly podílet na nákladech spojených se zřízením a provozováním internetové platformy formou buď zahrnutí těchto nákladů do registračních poplatků, či povinného pravidelného příspěvku.
  • Návrh na úpravu druhé směrnice (č. 91/1977) o ochraně zájmů společníků a třetích osob. Navrhuje se, aby nabídka na přednostní úpis akcií nemusela být zveřejněna ve vnitrostátním věstníku, jsou-li všechny akcie společnosti na jméno.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Nyní se očekává postoj Rady. Ta buď stanovisko Evropského parlamentu bez výhrad přijme, nebo zaujme společný postoj a vrátí návrh Parlamentu do druhého čtení.

 

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů (KOM(2008)194)

Připojené dokumenty: SEK(2008)462, SEK(2008)467

Právní báze: čl. 44 odst. 2 bod g Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Vnitřní trh a služby

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: JURI (zpravodajka Piia-Noora Kauppi, Finsko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Veřejné zdraví v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021