Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Směrnice o povinných zásobách ropy

Euroskop, 15.12.2008

Komise 13. listopadu 2008 přijala návrh směrnice ukládající členským státům udržovat povinné zásoby ropy. Dokument sjednocuje dosavadní legislativní rámec v dané oblasti a přináší některé změny.

Návrh Směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (KOM(2008)775)

 

1. Legislativní pozadí

 

Legislativní rámec oblasti udržovaní strategických ropných rezerv tvoří směrnice č. 67/2006 ukládající členským státům povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, dále rozhodnutí č. 416/68 o uzavírání a provádění zvláštních mezivládních dohod týkajících se povinnosti členských států udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů a směrnice č. 238/73 o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty.

V rámci veřejné konzultace konané od dubna do června 2008 iniciovala Komise diskusi ke změně pravidel udržování ropných rezerv, přičemž upozorňovala především na faktickou nedostupnost státních zásob ropy v případě krize, neboť tyto jsou mnohdy uloženy v rezervoárech komerčních subjektů.

Česká republika v rámci svého stanoviska iniciativu Komise plně podpořila s upozorněním, že všechna zvažovaná opatření již stejně dávno naplňuje.

 

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

  • Hlavním přínosem by mělo být vytvoření jednotného legislativního rámce syntézou platných legislativních dokumentů. Přijetím směrnice by se měly automaticky zrušit směrnice č. 238/1973 a č. 67/2006, stejně jako rozhodnutí č. 416/1968.
  • Udržování alespoň části státních strategických zásob v rukou státu bude nadále výhradně na zvážení členských států. I nadále by nemělo být určeno, zda povinné 90denní zásoby ropy a ropných produktů budou umístěny v rezervoárech vlastněných státem, nebo soukromými podniky. Komise však členské státy vybízí, aby dobrovolně určily objem ropy umístěné ve státních rezervoárech.
  • Členský stát nebo jeho centrální subjekt pro správu zásob by měl mít možnost přenést plnění úkolů spojených s řízením svých zásob ropy mimo vlastní území na jiné členské státy, resp. subjekty pro správu zásob.
  • Sblížení mezi systémem Společenství a systémem Mezinárodní energetické agentury (IEA) ve formě posílené vzájemné spolupráce.

 

3. Stav legislativního procesu

 

Návrh byl v rámci procedury konzultace zaslán Evropskému parlamentu a Radě. Legislativní proces je na samotném začátku a žádná z relevantních institucí se k návrhu dosud nevyjádřila.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Procedura konzultace staví Evropský parlament do situace, kdy nemůže návrh změnit či odmítnout, ovšem stejně tak pro něj nestanovuje žádné závazné limity, do kdy se musí vyjádřit. Harmonogram posloupnosti jednotlivých kroků v rámci legislativního procesu je tak jen těžko předvídatelný. Návrh však předpokládá vstup v platnost poslední den druhého kalendářního roku od přijetí směrnice.

V rámci legislativního procesu může též dojít k nepovinné konzultaci Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského inspektora ochrany údajů.

 

Návrh Směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (KOM(2008)775)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2858, SEK(2008)2859

Právní báze: čl. 100 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodaj Miloslav Ransdorf, Česká republika, GUE/NGL)

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Veřejné zdraví v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021