Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

28.04.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 19: Telekomunikace a informační technologie

Výsledkem transpozice balíku směrnic Evropských společenství z roku 1998 v oblasti telekomunikací bylo přijetí zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. Jeho přijetí znamenalo počátek liberalizace telekomunikačního trhu v ČR. Po desetiletí monopolní poskytovatel pevných telekomunikačních služeb ztratil své výsadní postavení na telekomunikačním trhu. Obyvatelé ČR získali od 1. 1. 2001 možnost využívat telefonní služby tzv. alternativních operátorů. Vznikem konkurenčního prostředí došlo ke zkvalitnění a zlevnění telekomunikačních služeb v ČR.

V roce 2000 se od Ministerstva dopravy a spojů oddělil regulátor telekomunikačních služeb - Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Tím byl splněn jeden ze základních požadavků EU v této oblasti.

Za zvláš? náročný a specifický úkol lze považovat zpracování návrhu zákona o elektronických komunikacích, kterým bude do českého právního řádu implementován soubor nových Směrnic ES z roku 2002 s tím, že schválením zákona o elektronických komunikacích bude zrušen zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování návrhu zákona o elektronických komunikacích pracuje Ministerstvo informatiky ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Zákon musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni vstupu ČR do EU. 

Ve Smlouvě o přistoupení se oblasti telekomunikací v ČR dotýká pouze Příloha I Smlouvy, ve které je zmiňováno Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o schengenském acquis v oblasti telekomunikací, a Příloha II o veřejných zakázkách, kde je zmínka o poskytování telekomunikačních služeb veřejnosti při dodržení zákona č. 1999/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Shrnutí

Hlavním pozitivem harmonizace českého právního řádu s evropským telekomunikačním právem je liberalizace telekomunikačního sektoru v České republice, což ve svém důsledku nese zkvalitnění a zlevnění služeb pro spotřebitele. V praxi to znamená, že každá společnost, která splňuje podmínky dané telekomunikačním zákonem může volně vstoupit na trh a provozovat telekomunikační sítě nebo poskytovat telekomunikační služby.

Trh telekomunikací a informačních technologií je velmi konkurenční a bouřlivě se vyvíjí. ČR splnila po mírné revizi předchozího plánu harmonogram liberalizace telekomunikací a postupně probíhá aproximace práva s acquis. Nicméně je třeba i nadále počítat s tím, že tato oblast je stále předmětem zvýšeného zájmu Evropské komise, který je dán významem sektoru telekomunikací a informačních technologií.