Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

22.04.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 23: Ochrana spotřebitele

Této kapitole je věnována zejména v posledních letech, mimo jiné i v souvislosti s některými skandály v EU (tzv. nemoc šílených krav, dioxiny), rostoucí pozornost. ČR pochopitelně o žádné výjimky nežádala. Dosáhla zde již vysokého stupně aproximace práva s acquis a přechod k plnému členství bude plynulý.

Pro další vývoj v této oblasti byla přijata Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2001-2005. Dále zde byla v nedávné době přijata celá řada právních norem. Nejvýznamnější je např. novela zákona o ochraně spotřebitele, novela zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo novela občanského zákoníku přinášející nově úpravu spotřebitelských smluv. Transpozice předpisů ES v této oblasti je tak v zásadě dokončena. Prioritou se nyní stává dobudování náležité infrastruktury a spolupráce s ostatními dozorovými orgány na vnitřním trhu Evropské unie.

Celkový přínos vstupu ČR do EU pro oblast ochrany spotřebitele bude veskrze pozitivní. Již v průběhu přípravy na vstup se implementací acquis zvýšila a zprůhlednila ochrana spotřebitele v ČR. Byly vyjasněny kompetence orgánů tržního dozoru a přijata opatření na zvýšení efektivity jejich fungování v podmínkách tržní ekonomiky. Soustavnou podporou spotřebitelských organizací a jejich zapojováním do mezinárodních struktur zejména v rámci EU vznikly nové možnosti uplatňování spotřebitelských zájmů a ochrany práv jak na národní tak i nadnárodní úrovni.

Shrnutí

Této kapitole je věnována zejména v posledních letech, mimo jiné i v souvislosti s některými skandály v EU (tzv. nemoc šílených krav, dioxiny), rostoucí pozornost.      

ČR pochopitelně o žádné výjimky nežádala. Dosáhla zde již vysokého stupně aproximace práva s acquis a přechod k úplnému členství bude plynulý.

Fungování dozoru nad trhem zajiš?ují vedle příslušných ministerstev tři hlavní instituce

  • Česká zemědělská a potravinářská inspekce
  • Státní veterinární správa pro oblast kontroly potravin
  • Česká obchodní inspekce pro dozor v oblasti nepotravinářských výrobků a ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů

V České republice již působí několik center pro konzultace spotřebitelů a pro projednávání jejich stížností. Předpokládá se, že organizace spotřebitelů se budou stále významněji podílet na tvorbě norem stanovujících standardy bezpečnosti výrobků určených spotřebitelům a zvyšovat vědomí spotřebitelů o jejich právech.