Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

20.04.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 25: Celní unie

Vstupem do EU se ČR stane součástí jednotného celního území EU. Z toho vyplývá zrušení pravidelných celních kontrol zboží na našich současných hranicích s členskými státy EU a zavedení právních předpisů platných v Evropské unii, včetně celního sazebníku. V celní oblasti nebylo dojednáno žádné přechodné období. Přístupová smlouva v této oblasti proto řeší pouze technické problémy, např. uznávání rozhodnutí a osvědčení o původu zboží vydaných před vstupem, vybírání nebo vracení cla po vstupu v případech, kdy celní dluh vznikl před vstupem, apod. Přístupová smlouva se stane součástí právního systému Evropského společenství a ustanovení upravující výše uvedené otázky budou zapracována do celních předpisů Evropské unie. Seznam těchto předpisů spolu s jejich úpravami vyvolanými vstupem nových členských států je uveden v kapitole 25 Přílohy II Přístupové smlouvy a v příloze IV Přístupové smlouvy jsou uvedena opatření k jejich odlišnému uplatňování.

Jaké jsou v oblasti celní unie praktické dopady samotného přistoupení ČR do EU? Od prvního dne členství v EU budou celní orgány ČR povinny zrušit pravidelné celní kontroly pohybu zboží přes vnitřní hranici, tedy společnou hranici s dalšími členskými státy. Vzhledem k tomu, že Česká Republika pravděpodobně nebude mít žádnou vnější hranici EU (hranici se státem, který není členským státem EU), budou pravidelné kontroly pohybu zboží přes státní hranici pro celní a daňové účely zachovány pouze na mezinárodních letištích. Tyto kontroly se však nebudou vztahovat na lety do a z letiš? na území EU. Na všech hranicích ale dočasně zůstanou zachovány kontroly pohybu osob přes státní hranici, tedy kontroly pasů a víz prováděné Policií ČR. Jakýkoliv obchod s členskou zemí EU (včetně nově přijatých zemí) bude tzv. vnitrounijním obchodem. Nebude podléhat pravidelné celní kontrole, ani clům a dalším poplatkům vybíraným v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží. Zboží bude přes vnitřní hranice EU volně prováženo.

Právní předpisy EU však stanoví obchodníkům určité povinnosti v souvislosti s vnitrounijním obchodem EU. Pro účely společné obchodní politiky EU je nutné statisticky sledovat obchodní operace prováděné mezi členskými státy. Subjekty, jejichž předmětem podnikání je vnitrounijní obchod, mají stanovenou povinnost vyplňovat výkazy pro potřeby statistiky vnitrounijního obchodu, neboli Intrastat. Podle výše vykázaného obratu mají subjekty odstupňovanou povinnost výkaznictví, a to jak v detailnosti výkazu, tak i v periodicitě jeho vyplňování. V České republice zatím nebyl přijat vnitrostátní právní předpis upravující tuto problematiku, předpokládá se však, že výše uvedené výkazy budou podávány celním orgánům, které provedou jejich prvotní zpracování a získané informace předají Českému statistickému úřadu.

Jak je uvedeno výše, clo ani žádné další dávky nebo poplatky vybírané při dovozu nebo vývozu zboží se v případě vnitrounijního obchodu neuplatňují. To se samozřejmě netýká daní. Při obchodu mezi dvěma plátci DPH, majícími bydliště nebo sídlo v různých zemích EU, platí DPH příjemce, a to na základě pravidel a sazeb platných v zemi, kde má bydliště nebo sídlo. Pro oba účastníky takového obchodu samozřejmě platí povinnost vykazovat tyto obchody ve svém účetnictví, aby byla umožněna kontrola ze strany finančních orgánů. Pokud bude firma nebo osoba, která není plátcem DPH, kupovat zboží od plátce DPH, zaplatí společně se zbožím i DPH podle sazby v zemi nákupu. V tomto případě se tedy v porovnání se současnou praxí nic nezmění. Je vhodné si přitom uvědomit, že v zemích EU platí různé sazby DPH. Platí-li tedy např. v Německu sazba 17% a v ČR 22%, zaplatí německý občan při nákupu v ČR daň 22%. Pokud si stejné zboží koupí v Německu prostřednictvím německé firmy, která je plátcem daně, bude DPH činit 17%.

Výraznější změna nastane v oblasti spotřebních daní. Je to dáno tím, že současná právní úprava správy spotřebních daní neodpovídá legislativě EU. Změna v této oblasti nastane ještě před vstupem ČR do EU. Nejdůležitější změny, které se v této oblasti očekávají, jsou následující:

  1. SPD budou v plném rozsahu spravovat celní orgány.
  2. Nově bude zaveden režim podmíněného osvobození od daně. Uvedením zboží podléhajícího spotřební dani do režimu podmíněného osvobození od daně se odkládá povinnost daň přiznat, vyměřit a zaplatit. Daňová povinnost vznikne dnem uvedení výrobků do volného daňového oběhu (uvolnění pro konečnou spotřebu).
  3. Nový zákon o SPD bude vyžadovat provedení nové registrace daňových subjektů.

V oblasti celního řízení při obchodu s třetími zeměmi, kde české celní předpisy jsou již delší dobu v souladu s evropskou úpravou, se naopak žádná výrazná změna neočekává. Celním formalitám bude podléhat zboží vyměňované se státy, které nejsou členskými státy EU. Tyto formality budou ode dne vstupu upraveny celními předpisy EU. To znamená, že dnem vstupu přestane v současné podobě platit zákon č. 13/1993 Sb., v platném znění (Celní zákon) a prováděcí předpisy k němu. To samé se týká českého celního sazebníku pravidelně vydávaného nařízením vlády. Jeho platnost bude dnem vstupu ukončena a budou uplatňovány celní sazby stanovené Společným celním sazebníkem ES. České národní celní předpisy budou nadále upravovat pouze otázky, které nejsou upraveny celními předpisy EU.

Pokud jde o celní řízení, největší rozdíl bude v tom, že s výjimkou letecké přepravy budou čeští dovozci nebo vývozci provádět minimálně jeho část u jiného než českého celního úřadu. Tak například, bude-li americké zboží přepravováno do ČR přes přístav Hamburk, má český dovozce dvě možnosti. Buď navrhne propuštění zboží do volného oběhu u celního úřadu v Hamburku a zaplatí zde clo a daně, nebo zde navrhne propuštění zboží do režimu tranzitu k celnímu úřadu určení v ČR se zajištěním celního dluhu. Následně u celního úřadu určení pak navrhne propuštění zboží do dalšího celního režimu. Také v případě vývozu může být vývozní celní řízení provedeno jak českým celním úřadem, tak v jistých případech i celním úřadem jiné členské země. V každém případě však vyvážené zboží vystoupí z území EU přes výstupní celní úřad na budoucí vnější hranici EU (např. lotyšský celní úřad na hranici s Ruskou federací).

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva financí ČR.

Shrnutí

V této kapitole je ČR mezi kandidátskými zeměmi považována za jednu z nejlépe připravených, zejména pokud jde o zavádění informačních systémů v oblasti celní správy používaných v EU.

  • ČR v dané oblasti rovněž dosáhla vysokého stupně harmonizace legislativy s acquis ES i nezbytných institucionálních struktur pro její implementaci.
  • Prohlubuje se spolupráce celní administrativy s ostatními službami, obchodem a průmyslem, a tím se mimo jiné zefektivňuje i boj proti pirátství a padělání.
  • Nelze nevidět, že ČR byla Evropskou komisí vícekrát kritizována vzhledem k relativně vysokému procentu padělků a pirátských kopií zejména CD nosičů na trhu. Situace se však evidentně zlepšuje.

Otevřením nových hraničních přechodů, zjednodušením a zefektivněním procedur celního řízení bylo dosaženo zkrácení čekacích dob na hranicích.