Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

16.04.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 27: Společná zahraniční a bezpečnostní politika

ČR se v procesu své přípravy na vstup do EU stále více zapojovala do aktivit v rámci evropské společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP EU, anglicky CFSP EU), jež tvoří tzv. druhý pilíř Unie. Hlavním prostředkem byl politický dialog, který probíhá jak na politické, tak na pracovní úrovni. Jde o pravidelná setkávání zástupců kandidátských zemí s představiteli EU od úrovně specializovaných pracovních skupin, přes setkávání politických ředitelů, až po účast nejvyšších vládních představitelů na schůzkách v rámci Rady EU a Evropské rady. Milníkem dalšího vývoje bude brzký podpis smlouvy o přistoupení. Od tohoto data totiž bude přistupujícím zemím udělen statut “aktivních pozorovatelů”, což prakticky znamená, že zástupci budoucích členských zemí se budou účastnit přímo jednání na všech fórech EU (až po ty nejvyšší) a že budou mít právo podílet se na probíhající výměně názorů. Plné zapojení pak bude následovat po vstupu nových zemí v příštím roce.

Kromě politického dialogu se ČR do SZBP EU zapojovala též tím, že se - jako ostatní přistupující a kandidátské země - připojovala k deklaracím, demarším, společným postojům a akcím EU. Zahraniční politika ČR se i tímto způsobem stále více koordinovala se společnou politikou EU. Soulad naší zahraniční politiky se stanovisky EU je přirozeným procesem, nebo? ČR sdílí stejný cíl jako Unie: prosazování těch hodnot, které jsou základem evropské civilizace založené na obraně demokracie a respektu k lidským právům a svobodám. Přibližování ČR k standardům EU v rámci druhého pilíře členské země i instituce EU dlouhodobě velmi pozitivně oceňují.

ČR též podporuje rozvoj evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP). Jsme pro další integraci, nebo? se domníváme, že je nutné další prohloubení spolupráce pro to, aby EU mohla hrát plnohodnotnou roli na mezinárodní scéně. ČR aktivně využila nabídku EU připojit se k již započatým prvním misím v rámci ESDP: vyslala příslušníky Policie ČR do policejní mise EU v Bosně a Hercegovině (jež nahradila misi OSN) a chystá se na vyslání českých příslušníků do připravované misi v Makedonii (jež nahradila misi NATO). 

Plná integrace do SZBP/ESDP EU je pro ČR prioritní, nebo? se tím naší republice nabízí možnost podílet se na globální politice. Prohlubování evropské spolupráce v druhém pilíři vidíme jako jeden z důležitých nástrojů k prosazování celoevropské a celosvětové bezpečnosti a stability.

Shrnutí

Bezproblémové uzavření kapitoly potvrdilo dosaženou vysokou míru kompatibility naší zahraniční politiky se SZBP EU, vzájemnou hodnotovou konvergenci a shodné přístupy k otázkám světového dění.

Účast na SZBP umožní ČR

  • rozšířit své zahraničně politické instrumentarium
  • využití rámce SZBP k prosazování svých národních zájmů ve vztazích k třetím subjektům
  • dojde k celkovému posílení pozice ČR ve světě
  • rozvíjející se bezpečnostní aspekty evropské integrace přinesou České republice zlepšení její vlastní bezpečnosti