Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

01.06.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Konečný rozpočtový "balíček" pro Českou republiku

 

Zemědělství (pouze otázky, u nichž je EU ochotna jít za rámec Společné politiky)

Otázka

Výsledky závěrečných jednání

Přímé platby

Postupné zavádění přímých plateb EU zemědělcům: 25 % v r. 2004, 30 % v r. 2005 a 35 % v r. 2006.

Doplnění

V letech 2004-2006 má Česká republika možnost doplňovat přímé platby od EU, a to:

  • buď na 45 % úrovně v EU v roce 2004, 50 % v r. 2005 a 55 % v r. 2006; od r. 2007 pak může Česká republika doplňovat přímé platby od EU o 20 procentních bodů nad příslušnou zaváděcí úroveň platnou pro daný rok. Pokud však jde o plodiny na orné půdě, může ČR v letech 2004-2006 provádět doplnění až na 50  % úrovně EU. Pokud jde o bramborový škrob, může Česká republika po celou dobu postupného zavádění přímých plateb provádět doplnění až na 100  % úrovně EU; nebo na celkovou úroveň přímé podpory, na niž by zemědělci v ČR měli nárok podle jednotlivých plodin před přistoupením (2003) podle podobného vlastního (národního) systému s navýšením o 10 procentních bodů;
  • nebo na celkovou úroveň přímé podpory, na niž by zemědělci v v ČR měli nárok podle jednotlivých plodin před přistoupením (2003) podle podobného vlastního (národního) systému s navýšením o 10 procentních bodů;

v žádném případě však nelze překročit 100 % úrovně přímých plateb, které budou v nynějších 15 členských státech EU.

V letech 2004-2006 se doplňování na 40 % úrovně, jaká bude v nynějších 15 členských státech EU, může zčásti financovat z prostředků na rozvoj venkova (z garanční části EAGGF – Evropského zemědělského garančního a podpůrného fondu), a to za těchto podmínek:

  • na doplnění lze použít maximálně 20 % přídělů na závazky, které jsou v této obálce dispozici na každý jednotlivý rok 2004, 2005 a 2006, případně 25 % v r. 2004, 20 % v r. 2005 a 15 % v r. 2006. Jakékoli další doplňování se už musí financovat z národního rozpočtu;
  • uplatní se příslušná maximální sazba spolufinancování ze strany EU (80 % v regionech spadajících pod cíl 1).

Bramborový škrob

33.660 t

Referenční výnos

4,20 t/ha

Kvóta na mléko

Základní kvóta: 2.682.143 t
Restrukturalizační rezerva 2006 ve výši 55.788 t,
Celková kvóta: 2.737.931 t.

Prémie na krávy bez tržní produkce mléka

90.300.

Zvláštní prémie na výrobu hovězího masa

244.349 kusů

Jatečná prémie

483.382 kusů dospělého skotu a 27.380 telat.

Přírodní vlákna

1923 t dlouhá vlákna a 2866 t krátká vlákna.

Sušená krmiva

27.942 t

Prahové hodnoty pro ovoce a zeleninu

12.000 t na rajčata.
1287 t na broskve.
11 t na hrušky.

Prémie pro ovce

66.733.

Dodatečná platba na ovce

71.000 euro.

Vinařské zóny

ČR je rozdělena do dvou vinařských zón – Čechy patří do zóny A a Morava do zóny B s tím, že je udělena výjimka z povinnosti destilovat vedlejší produkty vznikající při výrobě vína.

Práva na výsadbu vinic

Získání práva na novou výsadbu vinic ve výši 2% z výměry vinic v ČR k 1. květnu 2004 a práva na opětovnou výsadbu vinic v rámci lhůt stanovených podle acquis.

Geografické určení výrobků

Názvy Budějovické pivo a Českobudějovické pivo se uznávají za geografická označení. Tím však v rozšířené EU nejsou dotčena stávající práva spojená s ochrannou známkou ani další práva.

Rozvoj venkova

Dodatečné prostředky ve výši 100 milionů € na léta 2004-2006

Rozpočtové otázky

Otázka

Výsledky závěrečných jednání

Zálohy

Nabídka rozdělení celkem 16 % na 10 % pro rok 2004 a 6 % pro rok 2005, pokud jde o strukturální fondy.

Reálné platby

Snížení z:
- 3 % na 2 % na rok 2004, pokud jde o strukturální fondy a Fond soudržnosti;
- 35 % na 23,3 % na rok 2004, pokud jde o rozvoj venkova.

Prostředky na schengenský systém

Česká republika nebude mít k dispozici žádné prostředky na Schengenský systém.

Předvstupní pomoc

181 milionů €

Zvláštní možnost čerpání prostředků na peněžní toky – celkem 1 mld. €

Paušální částka 175 milionů € v roce 2004
Zvláštní možnost čerpání prostředků na peněžní toky ve výši 100 milionů eur na rok 2005/2006 (přesun dlouhodobých přídělů na závazky ze strukturálních fondů)

Paušální rozpočtová kompenzace

300 milionů € v letech 2004 – 2006 v rámci paušální rozpočtové kompenzace, dalších 30 milionů € místo prostředků na schengenský systém, a konečně dalších 155 milionů € jako další jednorázová (paušální) částka. Na rok 2005/2006 je určena celková částka ve výši 83,1 milionů eur.

Ostatní

Otázka

Výsledky závěrečných jednání

Nákup půdy

Tříleté ochranné opatření (navíc k 7-letému přechodnému období). Opatření řízené podle COM je zdůvodněno závažnými poruchami na trhu půdy.

Doprava

EU prosadila svou pozici

Instituce

2 další členové Evropského parlamentu (znamená to, že v příštím Evropském parlamentu bude ČR mít další 3 poslance).

Daně

Snížená spotřební daň do úrovně 50 litrů alkoholu na 1 domácnost.

Odhadovaná čistá pozice ČR po vstupu do EU

ceny 19992004200520062004-2006
   Kurz 31 Kc/€mil €mld Kčmil €mld Kčmil €mld Kčmil €mld Kč
předvstupní pomoc181

5 625

1534 750983 02843213 403
zemědělství100

3 102

39212 16748314 95997530 228
strukturální operace1695 22435511 01442713 22395029 461
vnitřní politiky441 364762 3481023 1712226 883
dodatecné výdaje72199280927225771
kompenzace3009 3042708 3551775 47674723 136
celkové příjmy     801    24 838    1 255    38 914    1 294    40 129    3 351    103 881
tradiční vlastní zdroje-66-2 048-105-3 261-105-3 261-276-8 570
zdroj DPH-74-2 300-116-3 601-119-3 679-309-9 579
zdroj HNP-426-13 217-653-20 251-670-20 777-1 750-54 246
rabat VB-56-1 750-88-2 725-93-2 896-238-7 371
celkové odvody-623-19 315-963-29 838-988-30 613-2 573-79 766
Čistá pozice1785 5222939 0763079 51677824 115

 Finanční rámec pro rozšíření 2004-2006

Indikativní příděly na závazky (závazné přísliby) a na Platby – přistoupení 1. 5. 2004; vyjednaný balíček z 10. prosince, v milionech €, v cenách z roku 1999, Česká republika

Příděly na závazky

2004

2005

2006

2004-2006

1. Zemědělství.

       

1a - Společná zemědělská politika

       

Tržní opatření

45,0

109,0

111,0

265,1

Přímé platby

0,0

168,9

204,5

373,4

1a celkem

45,0

277,9

315,5

638,4

1b - Rozvoj venkova

147,9

161,6

172,0

481,5

Kapitola 1 celkem

193,0

439,6

487,5

1.120,0

2. Strukturální opatření po doplnění

       

Strukturální fond

396,3

531,5

663,4

1.591,2

Fond soudržnosti

286,2

235,6

314,5

836,3

Sjednocení Kypru

       

Kapitola 2 celkem

682,5

767,1

977,9

2.427,5

3. Vnitřní politika

       

Stávající politika

122,2

127,2

132,2

381,7

Jaderná bezpečnost

       

Budování institucí

19,6

11,8

5,9

37,2

Schengen

0,0

0,0

0,0

0,0

Kapitola 3 celkem

141,8

139,0

138,1

418,9

mezisoučet

1.017,3

1.345,6

1.603,5

3.966,4

Paušální částka na peněžní toky

174,7

0,0

0,0

174,7

Rozpočtové kompenzace

125,4

178,0

85,1

388,5

Celkové příděly na závazky

1.317,4

1.523,6

1.688,6

4.529,6

 

 

Příděly na platby

2004 2005 2006 2004-2006

1. Zemědělství.

       

1a - Společná zemědělská politika

       

Tržní opatření

45,0 

109,0 

111,0 

265,1 

Přímé platby

0,0 

168,9 

204,5 

373,4 

1a celkem

45,0 

277,9 

315,5 

638,4 

1b - Rozvoj venkova

55,0 

114,6 

167,1 

336,6 

Kapitola 1 celkem

100,1 

392,5 

482,5 

975,1 

2. Strukturální opatření po doplnění

        

Strukturální fond

173,7 

308,7 

328,7 

811,1 

Fond soudržnosti

5,7 

66,0 

118,5 

190,2 

Sjednocení Kypru

        

Kapitola 2 celkem

179,4 

374,7 

447,2 

1.001,3 

3. Vnitřní politika

       

Stávající politika

44,0 

75,8 

102,3 

222,0 

Jaderná bezpečnost

       

Budování institucí

7,1 

9,0 

8,8 

24,9 

Schengen

0,0 

0,0 

0,0  

0,0 

Kapitola 3 celkem

51,0 

84,8 

111,0 

246,9 

mezisoučet

330,5 

852,0 

1.040,8 

2.223,3 

Paušální částka na peněžní toky

174,7 

0,0 

0,0 

174,7 

Rozpočtové kompenzace

125,4 

178,0 

85,1 

388,5 

Příděly na platby celkem

630,7 

1.029,9 

1.125,9 

2.786,5 

Aktuální stav k 20.2.2004
Zdroj:
Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo financí