Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Bílé knihy

Bílé knihy Komise jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. V některých případech Bílá kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni. Po schválení Radou se z Bílé knihy může stát akční program Unie pro danou oblast. Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem.


Seznam dosud vydaných Bílých knih:

Bílé knihy

Vydáno

Bílá kniha o budoucnosti Evropy KOM(2017) 2025

březen 2017

Bílá kniha o zefektivnění kontroly spojování podniků v EU KOM(2014) 449

červenec 2014

Bílá kniha: Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody KOM(2012) 55

únor 2012

Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje KOM(2011) 144

březen 2011

Bílá kniha o systémech záruk v pojišťovnictví KOM(2010) 370

červenec 2010

Bílá kniha: Modernizace normalizace v oblasti informačních a komunikačních technologií v EU - kroky kupředu KOM(2009) 324

červenec 2009

Bílá kniha o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny KOM(2009) 214

květen 2009

Bílá kniha - Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci KOM(2009) 147

duben 2009
Bílá kniha o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES KOM(2008) 165 duben 2008
Bílá Kniha - Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008-2013 KOM(2007) 630 říjen 2007
Bílá kniha o sportu KOM(2007) 391 červenec 2007
Bílá kniha - Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou KOM(2007) 279 květen 2007
Bílá kniha o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy KOM(2006) 686 listopad 2006
Bílá kniha o evropské komunikační politice KOM(2006) 35 únor 2006
Bílá kniha – Politika finančních služeb 2005 – 2010 KOM(2005) 629 prosinec 2005
Bílá kniha o výměně informací o odsouzeních v trestním řízení a jejich účinku v Evropské unii KOM(2005) 10 leden 2005
Bílá kniha o přezkumu nařízení č. 4056/86, kterým se stanoví prováděcí pravidla ES v námořní dopravě KOM(2004) 675 říjen 2004
Bílá kniha o službách obecného zájmu KOM(2004) 374 květen 2004
Bílá kniha: Nová evropská hranice pro expandující Unii – Akční plán uskutečňování evropské vesmírné politiky
(White Paper Space: A new European frontier for an expanding Union - An action plan for implementing the European Space policy, COM(2003) 673)
listopad 2003
Bílá kniha: Nová hybná síla pro evropské mládí
(White Paper: A New Impetus for European Youth, COM(2001) 681)
listopad 2001
Bílá kniha Evropská dopravní politika pro rok 2010 : Čas rozhodnout
(European Transport Policy for 2010: Time to Decide, COM(2001) 428)
září 2001
Bílá kniha: Evropská vládní moc
(White Paper: European Governance, COM(2001) 428, July 2001)
červenec 2001
Bílá kniha Strategie budoucí politiky v oblasti chemických látek a přípravků
(White Paper on the Strategy for a Future Chemicals Policy, COM(2001) 88, February 2001)
únor 2001
Reforma Evropské komise - Bílá kniha
(Reforming the Commission, White Paper, COM(2000) 200, March 2000)
březen 2000
Bílá kniha o zodpovědnosti za škody na životním prostředí
(White Paper on Environmental Liability, COM(2000) 66)
únor 2000
Bílá kniha EU o zdravotní nezávadnosti potravin
(White paper on Food Safety, COM(1999) 719)
leden 2000
Bílá kniha o modernizaci pravidel pro provádění článků 85 a 86 smlouvy o ES
(White Paper on Modernisation of the Rules Implementing Articles 85 and 86 of the EC Treaty - Commission programme No 99/027, COM(1999) 101, April 1999 )
duben 1999
Bílá kniha obchodu
(Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - White Paper on Commerce, COM(1999) 6)
leden 1999
Fair payment for infrastructure use: A phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU - White Paper
(Fair payment for infrastructure use: A phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU - White Paper COM(98) 466)
červenec 1998
Bílá kniha "Energie pro budoucnost - obnovitelné zdroje energie"
(Communication from the Commission - Energy for the future: Renewable sources of energy - White Paper for a Community strategy and action plan, COM(97) 599, November 1997)
listopad 1997
White Paper on Sectors and Activities excluded from the Working Time Directive
(White Paper on Sectors and Activities excluded from the Working Time Directive, COM(97) 334)
červenec 1997
Bílá kniha : Strategie pro obnovu veřejné železniční dopravy
(White Paper : A Strategy for Revitalising the Community's Railways, COM(96) 421, July 1996)
červenec 1996
Air Traffic Management - Freeing Europe's Airspace - White Paper
(Air Traffic Management - Freeing Europe's Airspace - White Paper, COM(96) 57)
březen 1996
Bílá kniha - Energetická politika pro Evropskou unii
(White Paper: An Energy Plicy for the European Union, COM(95) 682)
prosinec 1995
Bílá kniha o vzdělávání a odborném výcviku - Vyučování a učení na cestě k učící se společnosti
(White Paper on Education and Training - Teaching and Learning - Towards the Learning Society, COM(95) 590)
listopad 1995
Bílá kniha o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie
(White Paper: Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for Integration into the Internal Market of the Union, COM(95) 163, May 1995)
květen 1995
Evropská sociální politika - Cesta vpřed pro Unii
(European Social Policy - A Way Forward for the Union - A White Paper, COM(94) 333, July 1994)
červenec 1994
Bílá kniha Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost - výzvy a cesty vpřed do 21. století
(Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century - White Paper COM(93) 700)
prosinec 1993
Bílá kniha Dokončení vnitřního trhu
(Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985)
COM(85) 310, June 1985)
červen 1985

 

nahoru