Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Velká Británie - studium, práce, cestování

Povolení k pobytu

Právo žít v Británii má každý občan ČR, který v Británii pracuje nebo, pokud nepracuje, má dostatek prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Lidé, kteří mají plná práva svobodného pohybu (občané ČR, kteří pracovali ve VB legálně a nepřetržitě po dobu 12 měsíců, nebo studenti řádného denního studia ve VB a soběstačné osoby ve starobním důchodu, které žijí ve VB) v rámci Evropské unie, mohou získat povolení k pobytu potvrzující takováto práva. O toto povolení můžete požádat podáním žádosti na formuláři EEA1.

Povinná registrace

Pokud chcete ve VB pracovat 1 měsíc nebo déle pro britského zaměstnavatele, je povinná registrovace do Worker Registration Scheme (WRS), jakmile začněte v Británii pracovat. Pokud nepožádáte o registraci do 1 měsíce od zahájení práce, bude vaše zaměstnání po této lhůtě považováno za nelegální. K registraci budete potřebovat doložit kopii dopisu od zaměstnavatele potvrzujícího zaměstnání, 2 fotografie, originál platného cestovního pasu nebo občanského průkazu a 90 liber na poplatek (nikoli v hotovosti, způsoby platby jsou popsány ve vysvětlivkách registračního formuláře). Vyplníte registrační formulář a odešlete jej na v něm uvedenou adresu. Bude Vám vystavena registrační karta a osvědčení. Pokud práci před uplynutím 12 měsíců změníte, musíte se zaregistrovat znovu, ale již bez poplatku. Po 1 roce legálního a nepřetržitého zaměstnání ve VB získáváte plná práva volného pohybu a už nemusíte být registrováni.

Pracovní povolení

Pracovní povolení nejsou nutná.

Sociální zabezpečení a daně

Všichni občané, kteří pracují nebo si hledají práci ve VB, musí mít tzv. National Insurance Number (NI number), které se používá pro účely evidence veškerých příspěvků do fondu státního pojištění. Číslo lze získat v nejbližší kanceláři Jobcentre Plus, Jobcentre nebo Social Security Office. Za zažádání o NI number je odpovědný zaměstnanec. NI není průkazem identity.

Dávky financované z daní a odvozené od příjmu (sociální příplatek, podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, příplatek na místní daň a penzijní bonus) mohou v současnosti pobírat pouze lidé s trvalým pobytem v Británii. Pokud v Británii legálně pracujete a splňujete patřičná kritéria, můžete v závislosti na konkrétních okolnostech získat přístup k sociálním dávkám.

Obecně, všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou starší 16-ti let musí platit daň a příspěvek do fondu státního pojištění, jestliže jejich příjem ve Velké Británii dosáhne určité výše (blíže na stránkách EURES). Tento odvod zajišťuje zaměstnavatel. Zaměstnavatelé obvykle strhávají příslušnou částku z platu. Před odjezdem domů lze požádat o vrácení daní prostřednictvím formuláře P85(s).

Po ukončení pracovního poměru ve Velké Británii je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

Převod podpory v nezaměstnanosti

Nezaměstnaný registrovaný u českého úřadu práce a pobírající podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů získává právo požádat o transfer této podpory do Velké Británie, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2 (E303). Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (data budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Velké Británii a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců.

Uznávání pracovních kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v Británii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. 

Pro porovnání akademických kvalifikací se obraťte na britské Informační středisko pro uznávání kvalifikací (National Recognition Information Centre - NARIC). Zájemce by si však měl být vědom toho, že britské vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a profesní sdružení rozhodují o přijatelnosti kvalifikací samostatně.

 

Vzdělávací systém

Povinné vzdělávání v celém Spojeném království trvá jedenáct let. Je rozděleno do dvou částí: primární vzdělávání od 5 (v Severním Irsku od 4) do 11 let a sekundární vzdělávání od 11 do 16 let.

Školní rok

V Anglii a Walesu školní rok podle zákona začíná 1. září a končí 31. srpna. V červenci a srpnu jsou letní prázdniny. V Severním Irsku začíná školní rok na začátku září a končí na konci června následujícího roku. Školní rok pro žáky ve Skotsku zahrnuje tři trimestry. Začíná v polovině srpna či v září.

Školné

Státem financované primární a sekundární školy v Anglii a ve Walesu nesmějí vybírat školné, ani poplatky za vyučovací materiály. Školy, které nedostávají žádné finance od státu, jsou financovány ze školného a z darů. Soukromé školy v Severním Irsku přijímají i žáky, kteří nemohou platit školné.

Střední školy

Sekundární vzdělávání v Anglii a ve Walesu většinou poskytují comprehensive schools (školy nevýběrové - přijímají žáky nezávisle na jejich studijních schopnostech). Ostatní žáci navštěvují grammar schools (výběrové školy - obdoba gymnázií) nebo secondary modern schools (moderní sekundární školy - rovněž nevýběrové). Veřejné sekundární školy ve Skotsku jsou téměř výhradně školy typu comprehensive. Ty poskytují programy na různé úrovni schopností. Po ukončení primární školy v Severním Irsku žáci volí mezi grammar school a secondary school (sekundární škola).

Po dokončení sekundárního vzdělávání mohou žáci pokračovat ve studiu a připravit se tak na vysokoškolské vzdělávání, a to buď na své současné škole nebo na sixth form college (kolej "sixth-form"). Jinou možností je odborný program na further education college (kolej dalšího vzdělávání) nebo na tertiary education college (terciární kolej). Further education (další vzdělávání) zahrnuje i počáteční odborné vzdělávání. Kromě toho existují work based training programmes (programy odborné přípravy na pracovišti) které podléhají smlouvám o odborné přípravě s jednotlivými nezávislými poskytovateli.

Vysoké školy

Ve Spojeném království existují vysokoškolské instituce universitního i neuniversitního typu. Patří sem university, koleje a další vysokoškolské instituce. University vyžadují určité známky u zkoušek A-Level  nebo u jiných zkoušek. University tradičně nabízejí možnosti kratšího studia v některých oborech. Prostřednictvím dalšího rozšiřování této nabídky, možností kombinace či změny oborů, ale také rostoucího počtu programů, které lze studovat v jiném než denním časovém rozložení, reagují university na rostoucí potřebu flexibility vzdělávání. Získat lze titul bakalářský, magisterský a doktorský, některé instituce ovšem vydávají diplomy i s jinými názvy.

 

Dopravní předpisy

Pozor, jezdí se vlevo, předjíždí se zprava a na kruhovém objezdu je přednost zprava!

Povolená rychlost
48 km/h (30 mph) v obci, 96 km/h (60 mph) mimo obec, 112 km/h (70 mph) na dálnici.

Světla
Motoristé by se měli ujistit, že mají správně seřízená světla pro jízdu na levé straně vozovky! Za oslňování protijedoucích řidičů jsou dávány vysoké pokuty.

Alkohol
Povolené množství alkoholu při řízení: 0,8 ‰.

Povinné vybavení
Ve voze se musí používat bezpečnostní pásy na všech sedadlech, kde jsou instalovány. Děti do 3 let věku nebo mladší 11 let menší než 1,5 m musí být zajištěny ve speciálním dětském zádržném systému. Varovný trojúhelník není povinný.

Dálniční poplatky
Mýtné se vybírá pouze za použití části dálnice (M6), vybraných mostů a tunelů formou hotovosti nebo kreditních karet (na M6 i elektronická forma). V Londýně se vybírá mýtné za vjezd osobními automobily do středu města. Za některé tunely a mosty se také platí.

Stopování a chodci
Stopování není povoleno na dálnicích a na dvouproudých silnicích. Na stopaře se vztahuje pojištění řidiče v případě nehody, kdy je viníkem daný řidič.

 

Praktická telefonní čísla

 Pohotovost (policie, hasiči, záchranná služba)

 999 nebo 112

 Pomoc s místními a mezinárodními hovory na území VB

 100

 Informace o tel. číslech ve VB

 118 500

 Informace o tel. číslech v zahraničí

 118 505

 

Kalendář

1. leden

Nový rok 

4. únor

St. Valentine´s Day   

1. březen

St. David´s Day

17. březen 

St. Patrick´s Day

1. duben 

All  Fools´ Day

duben 

Velikonoce

23. duben 

St. George´s Day

poslední pondělí v květnu 

Spring Bank Holiday

poslední pondělí v srpnu

Summer Bank Holiday 

první sobota po 9. červnu 

The Queen´s Birthday 

31. říjen 

Halloween

30. listopad 

St. Andrew´s Day

24. prosinec 

Vánoce 

25. prosinec 

Christmas Day

26. prosinec 

Boxing day

31. prosinec 

New Year´s Eve

 

Kouření

Na celém území Spojeného Království je v současné době zakázáno kouřit na pracovišti a v uzavřených veřejných prostorách. Jako poslední ze zemí Spojeného Království zavedla 1. července 2007 tento zákaz Anglie. V dubnu 2007 udělal stejný krok Wales a Severní Irsko. Ve Skotsku je kouření na uvedených místech zakázáno již od konce března 2006.  

nahoru

Autor: Eurofon