Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Webinář k Fondu pro spravedlivou transformaci

Světlana Máčalová, Úřad vlády, 02.03.2021
továrna

Ve čtvrtek 25. února uspořádala Evropská komise (EK) technický webinář zaměřený na problematiku Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) a jeho správnou praktickou implementaci v členských státech. Klíčovým cílem webináře bylo informovat členské státy o výsledcích interinstitucionálních jednání o nařízení o FST a právních ustanoveních týkajících se FST v nařízení o společných ustanoveních pro kohezní politiku, a o dopadech pro nastavení programu čerpání v praxi.

Během webináře byly představeny jednotlivé kapitoly nařízení a vysvětlen jejich význam pro aplikaci správné intervenční logiky. Dále se prezentující zaměřili na celkové cíle a pravidla, která by měla být již brzy finálně schválena.

Zástupci Komise hned z několika Generálních ředitelství - pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování; pro regionální a městskou politiku, inteligentní a udržitelný růst; pro energetiku a konečně pro oblast klimatu - představili předmět a rozsah nařízení a jeho implikace pro nastavování národních programů podpory.

Fond bude sloužit k podpoře území, která čelí vážným sociálně-ekonomickým výzvám vyplývajícím z procesu přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice. Nejedná se o přímou podporu, ale prostředky mají sloužit k řešení sociálních, ekonomických a environmentálních dopadů spojených s transformací.

Prostředky tak nelze například použít na tvorbu schémat v rámci nezaměstnanosti (kompenzace pro propouštěné horníky), ale je třeba je směřovat do komplexnějších a udržitelnějších forem podpory zaměstnanosti (rekvalifikací či podpory při hledání zaměstnání). Je také potřeba vhodně kombinovat investice do infrastruktury i do lidí. Snahou je skutečně nastavit podporu tak, aby byla dostupná pro všechny, kdo ji budou v rámci procesu transformace potřebovat.

Ilustrační foto
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

 

Klíčové prvky programování

Za tři klíčové oblasti pro úspěšnou implementaci FST vystupující označili silné partnerství a sociální dialog (zapojení všech příslušných zúčastněných stran do přípravy územního plánu spravedlivého přechodu), silný plán spravedlivé územní transformace a rozdělení kompetencí mezi národní a regionální úroveň během nastavování plánů a rovněž v rámci implementační fáze.

Aby mohl členský stát prostředky z FST čerpat, musí mít čerpání odůvodněno a podloženo tzv. plány spravedlivé územní transformace (PSÚT), které se zpracovávají pouze pro regiony nejvíce postižené transformací a jejichž vymezení schvaluje EK. PSÚT musí obsahovat několik klíčových informací pro úspěšné schválení ze strany EK: bariéry transformačního procesu a jeho dopady na stanovené území, očekávaný přínos podpory z FST (např. počet vytvořených míst), popis očekávaných projektů nevyhnutelných pro podporu transformačního procesu, nebo oblasti podpory, které budou podpořeny nikoliv pouze z FST, ale i ze zbylých dvou pilířů Mechanismu pro spravedlivou transformaci (JTM) apod. Přijetí PSÚT umožní následně přístup ke všem třem pilířům JTM (viz níže). Úspěšný členský stát, jenž rychle dosahuje plánovaných cílů, může obdržet další dodatečné zdroje, ale členský stát, který nebude plnit své závazky, může o část alokace přijít.  

PSÚT nenahrazují programový dokument, ale musí být v souladu s nastavením národního programu podpory a jsou s ním komplementární.

Rozdíly proti kohezní politice

Oproti standardním programům v rámci politiky soudržnosti je rozsah podpory daleko více konkrétně zaměřený. Mezi oblasti, na které fond cílí, patří ekonomická diverzifikace a přeměna, zvyšování a změny kvalifikace, pomoc při hledání zaměstnání a sociální začlenění uchazečů o zaměstnání, podpora změny klimatu a udržitelnosti životního prostředí, zavedení místní a tzv. inteligentní mobility, činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění. Prostředky fondu lze využít i na technickou pomoc či na činnosti přispívající k provádění a  implementaci PSÚT. Většina z těchto oblastí je podporována i z jiných nástrojů, ale specifikum pro využití podpory z FST je potřeba jasného doložení, proč zrovna ta která plánovaná aktivita přispěje k transformačnímu procesu a k naplňování klimatických cílů pro dané území.

Nad rámec toho, co může být podporováno z politiky soudržnosti, umožní FST produktivní investice i do velkých podniků, a to v případě, kdy budou sloužit k přemostění ztrát pracovních míst a budou směřovat k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. Dále budou možné investice do oblastí, které jsou jinak pod schématem ETS (obchodování s emisními povolenkami). Cílem je opět uchovat pracovní místa a přispět k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. Musí se jednat o aktivity, které přinesou lepší výsledky, než kterých lze dosáhnout v rámci benchmarků pro volnou alokaci emisních povolenek. Vyňata je naopak podpora podniků v nesnázích a investice do aktivit souvisejících s využíváním fosilních paliv.

Záznam celého webináře v anglickém jazyce je možno nalézt na této adrese: https://webcast.ec.europa.eu/2021-2027-technical-seminars-webinar-on-the-just-transition-fund-jtf

Něco málo z historie Fondu pro spravedlivou transformaci

Dne 11. 12. 2019 předložila Evropská komise (EK) nelegislativní sdělení Zelená dohoda pro Evropu, které obsahuje řadu kroků k dosažení cílů klimatické neutrality. Jde o iniciativy legislativní nebo investiční povahy, které souvisí s víceletým finančním rámcem (VFR) pro roky 2021 - 2027. Jedním z navržených nástrojů byl i Mechanismus pro spravedlivou transformaci (JTM), který se skládá z FST, ze schématu programu InvestEU na podporu transformujících se regionů skrze podporu soukromých investic a z úvěrového nástroje pro veřejný sektor.

Fond pro spravedlivou transformaci v České republice

FST bude financovat modernizaci místního hospodářství a zmírnění negativních dopadů na zaměstnanost. Podpoří také investice do přechodu na čistou energii, například investice do energetické účinnosti ve třech nejvíce strukturálně postižených krajích (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský). Alokace pro Českou republiku, resp. pro tyto tři regiony způsobilé čerpat z FST, je 1,493 mld. EUR ve stálých cenách roku 2018, z čehož 0,640 mld. EUR je financováno z VFR pro roky 2021 - 2027 a 0,853 mld. EUR z Nástroje na podporu příští generace EU (NGEU).

Česká republika připravuje jeden společný plán spravedlivé územní transformace (PSÚT) pro všechny způsobilé regiony. Tento plán ve své společné části zaměřuje na dopady, které s sebou transformace a postupný odklon od uhlí v České republice přinese, a dále se bude zaměřovat i na specifika jednotlivých regionů. Gestorem tvorby plánu je Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s regionálními partnery.

Vlastní implementace by měla probíhat v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Tento program připravuje Ministerstvo životního prostředí.

Autor: Světlana Máčalová, Úřad vlády