Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Občanská společnost a změny ve společnostech a ekonomikách po COVID-19

Úřad vlády, foto Pixabay, 22.03.2021
Ruce, puzzle

Skupina pro rozmanitost Evropy (skupina III) Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) uspořádala dne 12. března 2021 konferenci se zástupci občanské společnosti. Účastníci vyzvali své organizace, aby řekly politikům, jaký typ společnosti chtějí podporovat.

Účastníci konference se shodli na tom, že politická soudržnost a smysluplné zapojení občanů jsou pro budoucnost klíčové. Vyzvali k integrovanému přístupu k tvorbě politik, které aktivně podporují hodnoty EU, blahobyt jejích občanů a iniciativy zdola nahoru a které zároveň respektují názory a práva občanů EU. Klíčové podle nich bude využití nových forem solidarity a sociálního aktivismu, které během pandemie ožily.

Ve svém úvodním projevu Séamus Boland, předseda skupiny pro rozmanitost v Evropě, vyzdvihl vynikající zapojení organizací občanské společnosti a vyzval občany a organizace občanské společnosti, aby se aktivně zapojily do rekonstrukce a obnovy komunit a společností po COVID-19.

„Nyní je ten pravý čas přehodnotit nové modely růstu a správy a vyvážit ekonomickou prosperitu se sociálním začleněním, lidským kapitálem, udržitelností a blahobytem“, uvedl Boland a pojmenoval podmínky pro skutečný posun: integrovaný přístup k tvorbě politiky a zapojení občanské společnosti do navrhování a realizace nového světa. Před sebou máme sociální summit v Portu a Konferenci o budoucnosti. Prezident skupiny vyzval též orgány EU a vnitrostátní orgány, aby spolupracovaly s organizacemi občanské společnosti jako partneři, a zdůraznil, že občanská společnost a veřejné orgány musí i nadále hájit demokratickou správu věcí veřejných, základní práva a právní stát.

Pandemie prohloubila nerovnost na sociální úrovni


Dr. Hans Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu, uvedl jak  je důležitá klíčová spolupráce s partnery a občanskou společností. Pandemie narušila sociální služby, prohloubila se nerovnost na sociální úrovni. Je třeba získat důvěru společnosti, ne pro všechny je jasná spolupráce se sociálními partnery. Je třeba zajistit dlouhodobou odpovědnost a účast celé společnosti na reakci na mimořádné události včetně zapojení se do obnovy. Lidé musí být součástí řešení, a toho lze dosáhnout pouze inkluzivním řízením a investicemi do občanské společnosti.

Brikena Xhomaqi, spolupředsedkyně styčné skupiny pro občanskou společnost EHSV a ředitelka platformy pro celoživotní učení, uvedla: „Krize nám ukázala, jak je naše společnost odkázána na to, aby občanská společnost nadále sloužila nejzranitelnějším skupinám a komunitám v nouzi. Navzdory mnoha omezením a výzvám prokázaly organizace občanské společnosti nebývalou solidaritu.  Pandemie však také ukázala, jak křehké organizace občanské společnosti jsou a jak omezené mají zdroje, kterými disponují. To musí být pro nás výzvou, jak investovat do odolné a silné občanské společnosti. Přála bych si, aby se posílil občanský dialog a aby občanská společnost byla klíčová.“

John Ryan -  ředitel pro veřejné zdraví, GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin, zdůraznil úlohu nevládních organizací v rámci pandemie. Role těchto organizací se ukázala během pandemie jako ještě důležitější než v běžném stavu. “Financování dobrovolnické organizace závisí na veřejných příspěvcích a  jejich kapacita pro fungování je velmi omezená.“ Upozornil na řadu velkých výzev zdravotníků, kteří pracovali a pracují ve velmi těžkých podmínkách, ale i na jejich psychické dopady. Stejně tak informoval o možných dopadech po pandemii, kdy více jak 50% lékařských návštěv ohledně rakoviny během pandemie bylo odloženo. Podobná situace je i u transplantací, které nebylo možné rychle zajistit. Problémům čelí i izolovaná skupina starších občanů v domovech, kteří nemají kontakty se svými blízkými, děti, které jsou izolovány samy doma, skupiny, jako jsou  drogově závislí, kteří stojí mimo zdravotní rámec. To vše může být velký problémem. Úloha nevládních organizací je zcela jasná. Komise navrhuje různé typy podpory např. prostřednictvím programu EU4Health. V závěru svého příspěvku Ryan řekl, že je důležité se ponaučit z této krize právě teď a využít veškeré dostupné nástroje.

Organizace občanské společnosti musí vyjít z pandemie odolnější


Michael O'Flaherty, ředitel Agentury EU pro základní práva (FRA) upozornil na dopad pandemie na občanskou společnost a základní práva občanů. Pandemie způsobila nerovnosti v našich společnostech a ovlivnila naše základní práva. Rovněž se zhoršily výzvy, kterým čelí mnoho organizací občanské společnosti v celé Evropě.  Dále uvedl: „Musíme zintenzivnit naše úsilí o podporu organizací občanské společnosti, aby mohly vyjít z pandemie odolnější a připravenější hrát svou základní roli v našich společnostech“.

Carlotta Besozzi, koordinátorka občanské společnosti pro Evropu zdůraznila, že organizace občanské společnosti musí být zapojeny do celého programovacího cyklu národních plánů obnovy a měly by být též zahrnuty sociální a environmentální otázky a oblast rovnosti žen a mužů.

Annemie Drieskens, předsedkyně COFACE Families Europe, uvedla: „Je nezbytné propojit odborníky z občanské společnosti z celé Evropy, aby bylo možné řešit sociální dopady COVID-19 na rodiny a děti. Věříme, že Evropská rodinná laboratoř COFACE Families Europe je místem, kde je můžeme propojit."

Klíčové budou odpovídající dovednosti a udržitelné financování


V rámci konference skupiny Diversity Europe Group byla zahájena studie s názvem Reakce organizací občanské společnosti na pandemii COVID-19 a následná omezující opatření přijatá v Evropě (https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-21-011-en-n.pdf), kterou zadal EHSV na žádost skupiny III. Autoři,  Valentina Tageo a Carina Dantas, představili hlavní zjištění a doporučení. Podle studie jsou klíčová témata pro budoucnost organizací občanské společnosti zajistit dostatek udržitelného financování, právní rámec a odpovídající zdroje a dovednosti. Tyto problémy budou vyžadovat budoucí úvahy a odvážná politická rozhodnutí, aby bylo zajištěno, že kapacity organizací občanské společnosti budou zachovány a posíleny ve fázi obnovy po COVID-19. 

Bruno Ribeiro Barata, poradce EPSCO pro portugalské předsednictví v Radě EU, zdůraznil, že potíže vyplývající z pandemie určují nové prostředí. Je důležité, aby obnova byla spravedlivější a digitální a je také potřeba posílit důvěru v sociální dialog, který je základním kamenem sociální politiky v Evropě. Dále zdůraznil: „V květnu se uskuteční sociální summit, kde se doufám sejdou všichni relevantní aktéři, zapojí se všichni sociální partneři, aby cíle sociálního summitu byly co nejvíce podpořeny a EPSP se stal skutečností.“

Na závěr konference Séamus Boland informoval o záměru skupiny zahájit v tomto roce studii „Dopady pandemie COVID-19 na základní práva a občanský prostor“, po níž bude následovat listopadová akce.

Mezi další doporučení pro organizace občanské společnosti, která byla zmíněna na konferenci, patří mimo jiné: zanalyzovat rozsah jejich výzev a efektivně je řešit; pracovat v partnerství, zvyšovat svůj vliv a dosahovat společných aspirací na udržitelnou, spravedlivou a odolnou budoucnost a být aktivní v zapojení do všech kroků v národních plánech obnovy a odolnosti a využívat výhody souvisejícího financování.

Autor: Jarmila Nývltová, Úřad vlády