Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Charta základních práv EU

V aktuálních českých překladech bývá uvažovaný dokument nazýván obvykle Listina základních práv Evropské unie, proto zde užíváme tento název.

Evropská rada na svém zasedání v Kolíně nad Rýnem ve dnech 3. a 4. června 1999 rozhodla o sepsání návrhu dokumentu, který by sumarizoval základní práva občanů v rámci Evropské unie. Termín pro vypracování dokumentu byl stanoven do konce roku 2000. Evropská rada definovala cíl, aby základní práva použitelná na úrovni Unie byla sjednocená v jediném dokumentu (Chartě - Listině) a tím by došlo ke zvýšení povědomí o těchto právech.

Listina vychází ze smluv Společenství a mezinárodních úmluv (např. Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950 nebo Evropská sociální charta z roku 1989). Ale je založena také na ústavních tradicích členských států EU a na vydaných deklaracích Evropského parlamentu.

Práce na tvorbě Listiny započaly 17. prosince 1999 a během nich byla mimo jiné vyslechnuta stanoviska Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, Evropského ombudsmana a dalších orgánů, sociálních skupin nebo oslovených expertů.

Na základě předběžného návrhu Listiny oslovila Evropská rada během svého zasedání v prosinci 2000 Evropskou komisi a Parlament a vyzvala je, aby společně vyhlásily Listiny základních práv Evropské unie. Listina pak byla deklarována 7. prosince 2000 během zasedání Evropské rady v Nice.

V současnosti se sice ještě nejedná o právně závazný text, avšak všechny členské státy se zavázaly její ustanovení dodržovat. Od roku 2001 předkládá Evropský parlament každoročně zprávu týkající se dodržování práv vyjmenovaných v Listině v jednotlivých členských zemích.

Otázka přijetí Listiny a jejího včlenění do smluv byla součástí debaty o ratifikaci Lisabonské smlouvy. V rámci textu této smlouvy je uveden odkaz na Listinu základních práv Evropské unie. Znění Listiny bylo v roce 2007 právě v souvislosti s finalizací textu Lisabonské smlouvy novelizováno. Plný název uvedeného dokumentu je nyní Listina základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007. Po ratifikaci Lisabonské smlouvy se Listina základních práv Evropské unie stala právně závaznou.

Další informace a odkazy