Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Petiční právo

Právo občanů podávat petice k Evropskému parlamentu

Každý občan Evropské unie nebo též osoba, která má bydliště v jednom z členských států, může samostatně nebo společně s jinými osobami předložit Evropskému parlamentu petici ve věci, jež spadá do oblasti činnosti Evropské unie a která se jej osobně dotýká. Petiční právo může dále uplatnit jakákoli společnost, organizace nebo sdružení se sídlem v Evropské unii.

Toto právo je zakotveno v článku 194 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Čeho se může petice týkat

Petice se může týkat otázek v zájmu nebo v působnosti Evropské unie, které se přímo dotýkají osoby podávající petici.
Může se jednat například o otázky životního prostředí; ochrany spotřebitelů; volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb a vnitřního trhu; zaměstnanosti a sociální politiky; práv evropských občanů, která jsou stanovena ve Smlouvách; uznávání odborné kvalifikace a dalších otázek týkajících se provádění právních předpisů EU.

Rozhodování o petici

Zasedání EPO petici rozhoduje Petiční výbor EP. Výbor stanoví, zda je petice přípustná nebo nepřípustná. Nepřípustná je taková petice, která nesplňuje náležitosti, tj. je podána neoprávněnou osobou, není napsána v jednom z úředních jazyků EU, netýká se oblasti spadající do činnosti EU atd. Nepřípustné jsou i petice stěžující si na nesprávný úřední postup orgánů a institucí EU- tato oblast spadá do působnosti veřejného ochránce práv.

V případě přípustné petice rozhodne výbor o podniknutí dalších kroků. V obou popsaných případech Výbor o svém rozhodnutí podávající osobu informuje.

Upozornění
Pouhými žádostmi o informace a obecnými komentáři k činnosti EU se Petiční výbor nezabývá. K tomuto účelu byla zřízena služba Korespondence s občany.

Korespondence s občany

Korespondence s občany je služba umožňující každému občanovi obrátit se na Evropský parlament, který zajistí, aby byly jeho otázky zodpovězeny. Zřízená elektronická poštovní schránka umožňuje občanům zasílat nejen otázky a žádosti o informace, ale i předkládat Evropskému parlamentu své návrhy.

Další informace a odkazy