Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Volby do Evropského parlamentu

Právo volit a být volen do Evropského parlamentu 

Evropský parlament je základním demokratickým prvkem v rámci institucí Společenství. Jedná se totiž o instituci, v níž jsou zástupci jednotlivých členských států, kteří byli zvoleni ve svých zemích v přímých volbách.

Kdo může uplatňovat toto právo

V zásadě každý občan EU, kterému bylo přiznáno volební právo. Občané Unie žijící mimo zemi svého původu mohou volit buď v zemi původu, nebo v zemi momentálního pobytu, pokud jsou splněny všechny podmínky předepsané volebním zákonem dotčené země. Občané mohou využít vždy pouze jednu z uvažovaných možností. Čili nikdo nesmí volit více než jednou a kandidovat v týchž volbách ve více členských státech.

evropský parlament – An almost empty European Parliament listens to Belgium's Louis Michel, the European Commissioner for Development and Humanitarian Aid, Tuesday April 22, 2008 in Strasbourg, eastern France. The debate focused on unrest caused by rising food prices. (AP Photo/Cedric Joubert) 

Jednací sál Evropského parlamentu

Osoba může volit nebo být volena v členském státě pobytu při splnění těchto náležitostí

  • občanství EU
  • bydliště v členském státě, kde se hlasuje nebo kde dotčená osoba kandiduje;
  • splnění předpisů platných pro státní příslušníky členského státu pobytu, pokud jde o volební právo nebo právo být volen (zásada rovnosti mezi voliči-státními příslušníky státu a jinými voliči EU).

Voliči EU nesmí být zapsáni na seznam voličů členského státu pobytu, pokud s tím předtím výslovně nesouhlasí. Pokud jsou volby v zemi pobytu povinné, jsou voliči EU, kteří jsou zapsáni v seznamu voličů této země, povinni přijít k volbám.

Jak často se volby do Evropského parlamentu konají

Volby do Evropské unie se uskutečňují každých pět let během jednoho týdne současně ve všech zemích Evropské unie. První volby, na nichž se podíleli již občané ČR, proběhly ve dnech 10. až 13. června 2004.
Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že příští volby do Evropského parlamentu proběhnou v červnu roku 2009, tedy v době českého předsednictví ČR v EU. Konkrétně v ČR se uskuteční ve dnech 5. a 6. června, v rámci celé EU je termín mezi dny 4. až 7. června. Volby 2009 - podrobněji k tématu na stránkách Evropského parlamentu.

Právní základ

Právo volit a být volen v místě svého pobytu vychází z článku 19 Smlouvy o založení Evropského společenství. Toto obecné ustanovení bylo dále rozvedeno směrnicí - Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví základní pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.

Další informace a odkazy